Hình đại diện của thành viên
By yulkyun
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#659815 Chắc cái này sẽ giúp bạn:

- Cơ sở tiền (H) hay lượng tiền mạnh là số lượng tiền giấy và tiền kim loại trong lưu thông ở khu vực phi ngân hàng cộng với số tiền được giữ tại hệ thống ngân hàng.

- Số nhân tiền là tỷ số giữa lượng tiền và cơ sở tiền.
Lượng tiền = số nhân tiền x cơ sở tiền


Số nhân tiền
Giả sử các ngân hàng muốn dự trữ tiền mặt R bằng một phần của các khoản tiền gửi D và khu vực phi ngân hàng muốn giữ một khoản tiền mặt trong lưu thông C bằng một phần của khoản tiền gửi D của họ ở ngân hàng. Như vậy: [i]
[/i]
Vì cơ sở tiền hay lượng tiền mạnh H bằng lượng tiền trong lưu thông cộng với tiền mặt ở ngân hàng, chúng ta có: [i]
[/i]
Cuối cùng, cung tiền bằng lượng tiền trong lưu thông C cộng với các khoản gửi ngân hàng D.
Do vậy [i]
[/i]
Hai phương trình cuối cùng này cho chúng ta số nhân tiền, đó là tỷ số giữa M và H
[i] 1" title="M/H = (c_p + 1) (c_p + c_b) > 1" class="latex">[/i]
Nếu sử dụng các số liệu như bảng 22.3 thì [i] là [34/(1087-34)]=0,032, là [5/(1087-34)]= 0.005 và số nhân tiền là M/H= (1,032)/(0,037)=27[/i]
Nó tất nhiên bằng 1087/39, đó chỉnh là tỷ số giữa M4 và M0.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement