Hình đại diện của thành viên
By gimaton
#504621


Th? lo?i: Vi?n Tu?ng
D?o di?n: Marc Webb
Di?n viên: Emma Stone, Andrew Garfield, Rhys Ifans
Qu?c gia: M?
Nam phát hành: 2012

Anh Hùng Ngu?i Nh?n - m?t câu chuy?n hòan tòan m?i chua du?c hé l? s? làm mê d?m hàng v?n tri?u fan hâm m? c?a nhân v?t siêu anh hùng du?c ngu?ng m? và b?t chu?c nh?t nhì th? gi?i này. Sau thành công trên c? r?c r? c?a 3 ph?n d?u lo?t phim, hãng Sony quy?t d?nh dành th?i gian ngh? ngoi d? d?u tu th?i gian và tài l?c d? làm nên ph?n m?i nh?t c?a Ngu?i Nh?n, k? l?i cho th? gi?i câu chuy?n siêu phàm chua t?ng du?c hé l? tru?c dây. Andrew Garfield, nam di?n viên tr? tu?i s? lãnh gánh áp l?c thay th? vai trò c?a Tobey Maguire tru?c dây cung nhu cái bóng quá l?n c?a anh.[url="http://paste.dl4v.com/paste.php?id=2960"]MEDIAFIRE[/url]

[url="http://paste.dl4v.com/paste.php?id=2961"]PUTLOCKER[/url]

[url="http://paste.dl4v.com/paste.php?id=2962"]RAPIDSHARE[/url]

[url="http://paste.dl4v.com/paste.php?id=2963"]ZIPPYSHARE[/url]


Sub: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: