By Webbe
#570930


Năm nay da la năm thứ 2 cua lovebus, 1 chuong trinh được khá nhieu ban quan tâm va theo dõi. 4rum ta cung đã có 1 topic cua 1 bác nào do laptop ra từ rất lâu, nhung khong hiểu h bac ta biến đâu mất, không con quan lý, và viec cap nhật cac chuong trình moi deu do anh e yeu thích và tu duy trì. Nhưng dieu do làm cho cac ban mới khó theo dõi, va khong logic.

Vậy mình xin laptop ra topic nay de tổng hợp cac chuong trình cho cac ban tiện theo doi va bình luận 1 cach thuận tiện hơn..
Chú ý: Tại topic này, moi y kiến đều duoc ton trọng, mọi nguoi khong nên đả kich y kiến của nhau. Hãy cu ban luận với nhau nhu những người bạn. Chúng ta la những con nguoi van minh à pải không.

------------------------------------------------------------------------
Sau day la Links chương trình:
Links xem Online:


1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hậu Trường: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


36 => 64: Moi cac bạn download tam về xem.


Lovebus tết 2010: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

65: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

67: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

68: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69: Moi cac bạn download tam về xem.


70: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

71: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

72: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

73: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

74: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

75: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
76: Moi cac bạn dowload tam ve xem

77: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

78: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

79 - 80: Moi cac bạn dowload tam ve xem
81: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Việc 1 số links không có xem onl là do VTC bị die. Mong cac ban thông cảm dùm.

------------------------------------------------------------------------


1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

38: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

39: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

40: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

41: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

42: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

43: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

44: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

46: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

47: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

48: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

49: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

50: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

51: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

52: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

53: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

54: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

55: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

56: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

57: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

58: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

59: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

61: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

62: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

63: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

65: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

67: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

68: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

70 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

72 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

73: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

74: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

75: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

76: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

77: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

78: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

79: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
80: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bình luận mới về lovebus:
------------------------------------------------------------------------
Những bài hát có có trong LOvebus:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


------------------------------------------------------------------------

Các phần mềm cần để xem lovebus:
1. Phần mềm Winrar:

Soft: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cr-ack: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phần mềm này giúp cac ban giải nén các file có đuôi ".rar".
Chú ý: có 1 số bạn down về và giải nén bị lỗi: cac ban hãy đánh dấu vào 2 chỗ: " Extract and update files " và " Keep Broken Files" nó sẽ giải nén cho bạn như bt, tuy vẫn có báo lỗi nhưng kết quả vẫn ra clip :0. Tại vì file rar trong quá trình down nó hay gặp lỗi ý.


2. Phần mềm xem phim KMP:

Link Download

Bạn nhấn vào links dưới chữ "Link để tải phần mềm:" để dow về phần mềm xem phim này. Phần mềm này là 1 phần mềm xem được tất cả các loại đuôi phim


3. IDM. Phầm mềm hỗ trợ download .
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

------------------------------------------------------------------------
Nếu trong quá trình làm có j sai xót mong các bạn thông cảm .
P/s: Nếu thấy topic hay và giúp cac ban thư giản thì mong cac ban ủng hộ nhiều .

------------------------------------------------------------------------
Những bạn đã giúp đỡ mình trong quá trình lập topic:saobang22111990

Tiểu Lạc

dustinwind

emyeu423[/CENTER]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nguoihung882000
By pluser79
#571000 poc tem lan 2

Nói chung nhan xet về lovebus phan 2 chán hơn phan 1 nhiều quá bùn ghê

Chẳng có ai trong được cả, noi dung nhạt, tiết tấu nhạt, da the các ông thi dung dà dùng dằng, các pa thi đong đa đong đưa, khong dut khoát. Nói chung la có lẽ phai thay lứa F2 nay thoi :K
By giang_mafia198
#571018 Thank cac bạn nhiều.link down không co quang cáo thì quá tốt.Xem 1 mach cho sướng+ giam dung lượng.Nhà mình chua lovebus mà tận 6gb,xóa thì tiếc,ko xóa thì..nặng ổ(ổ cung co 40gb ah)

Mọi người tu tap 70 vào topic nay thảo luận nha
By emxinh_emkieu_emyeutrainhagiau
#571028 Oh yeah moi xem tập 30 xong may bo này kinh thật:

Bố Ken thi *** hỉu nghi gi định phô dien suc mạnh lấy diem voi công chúa cuoi cung đến nơi tho nhu trấu mất hinh tuong quá đi mất haha

Còn anh De không thi lai thích Công chua cha bít có thanh cong không vì anh De già quá a cha bít có duoc ji không tội nghiệp

Phiền nhat la Bé Đậu am o quá phen nay ma cả 2 anh cung tỏ tình chi Dau lại *** them dong ý anh nao moi kình cơ haha

Bố Nhan thi củ chuối ghe viec làm thì co ve lãng mạn moi toi lúc kết thuc noi nghe gà qua ap a ấp ung lai còn chả lung ca lủng củng lam minh chả hiểu gì cả

---------- Bai viet đã được nhap tu động bởi he thong ----------


Oh yeah moi xem tập 30 xong may bo này kinh thật:

Bố Ken thi *** hỉu nghi gi định phô dien suc mạnh lấy diem voi công chúa cuoi cung đến nơi tho nhu trấu mất hinh tuong quá đi mất haha

Còn anh De không thi lai thích Công chua cha bít có thanh cong không vì anh De già quá a cha bít có duoc ji không tội nghiệp

Phiền nhat la Bé Đậu am o quá phen nay ma cả 2 anh cung tỏ tình chi Dau lại *** them dong ý anh nao moi kình cơ haha

Bố Nhan thi củ chuối ghe viec làm thì co ve lãng mạn moi toi lúc kết thuc noi nghe gà qua ap a ấp ung lai còn chả lung ca lủng củng lam minh chả hiểu gì cả
By F10_Enter
#571038 Mong bạn gán bó và cham sóc topic cẩn thạn nhé^^ còn cái khoản cám on tren mục chú ý thì bỏ đi, có gì đâu mà^^

mình cũng có xem 1 vài tạp và thấy khá là hay^^

chúc đông khách
By kiss_of_devil90
#571060 Chúc mung topic mới của Lovebus nhé^^. Hix hix hom thu 3 không xem duoc Lovebus, giờ dang ngoi xem lại tap 70 đây. Hehe. Ah ban ngon12 mình chi giup có chút xíu, chỉ duoc cai ủng hộ 2 tay thoi nen không cần thanks đâu. Cung xay dựng topic nha moi người ơi. Thoai di coi tiếp tap 70 đê cả nha ui ^^
By nh0k_ju_a
#571073 thanks thanks thanks

---------- Bai viet đã được nhap tu động bởi he thong ----------

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ----> ao dong phuc cac loai ... hehe
Kết nối đề xuất: