By lucky_star301089
#1003993 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN ĐỔI
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN
CÁC NHÓM LỢI ÍCH........................................................................................12
1.1. Nghiên cứu quốc tế ............................................................................. 12
1.2. Đối với các nghiên cứu trong nước ..................................................... 18
Kết luận chương 1 ..................................................................................... 22
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN ĐỔI MỤC
ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN CÁC
NHÓM LỢI ÍCH .................................................................................................24
2.1. Cơ sở lý luận về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ........ 24
2.1.1. Khái niệm ĐNN và chuyển đổi MĐSD ĐNN..................................... 24
2.1.2. Sự cần thiết phải chuyển đổi MĐSD ĐNN ........................................ 28
2.1.3. Tổ chức và quản lý quá trình chuyển đổi MĐSD ĐNN ở Việt Nam.... 31
2.2. Tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến các nhóm lợi ích 34
2.2.1. Những vấn đề cơ bản về nhóm lợi ích và lợi ích nhóm....................... 34
2.2.2. Mối quan hệ giữa chuyển đổi mục đích ĐNN với lợi ích nhóm .......... 39
2.3. Cơ sở thực tiễn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tác động của nó
đến các nhóm lợi ích.................................................................................. 45
2.3.1. Tổng quan tình hình chuyển đổi MĐSD đất và tác động tới các nhóm lợi
ích ở Việt Nam .......................................................................................... 45
2.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về chuyển đổi MĐSD
ĐNN và điều tiết lợi ích khi chuyển đổi MĐSD đất .................................... 49
2.3.3 Khung phân tích tác động của chuyển đổi đất nông nghiệp tới các nhóm lợi ích .. 58
Kết luận chương 2 ..................................................................................... 60
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
NÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN CÁC NHÓM LỢI ÍCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH...................................................................61 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến chuyển đổi
MĐSD ĐNN và giải quyết các phát sinh về lợi ích giữa các nhóm................... 61
3.1.1. Đặc điểm về tự nhiên ....................................................................... 61
3.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội .............................................. 65
3.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội đến
chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp và giải quyết các phát sinh về lợi ích
giữa các nhóm ........................................................................................... 70
3.2. Thực trạng chuyển đổi MĐSD ĐNN tỉnh Bắc Ninh 2001 - 2012......... 72
3.2.1. Các biện pháp và chính sách tỉnh Bắc Ninh đã triển khai về chuyển đổi
MĐSD đất và xử lý lợi ích nhóm trong chuyển đổi mục đích ĐNN.............. 73
3.2.2. Thực trạng chuyển đổi MĐSD ĐNN tỉnh Bắc Ninh các năm 2001 - 2012..... 77
3.3. Tác động của chuyển đổi MĐSD ĐNN đến các nhóm lợi ích trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh ..................................................................................... 85
3.3.1 Tác động của chuyển đổi MĐSD ĐNN đến các người bị thu hồi đất.... 85
3.3.2. Tác động của chuyển đổi MĐSD đất đến địa phương nơi có đất chuyển
đổi tập trung.............................................................................................. 97
3.3.3. Tác động của chuyển đổi MĐSD đất đến chủ đầu tư các khu công
nghiệp và đô thị........................................................................................111
3.3.4. Đánh giá chung về tác động của chuyển đổi MĐSD đất đến các nhóm
lợi ích ......................................................................................................120
Kết luận chương 3 ....................................................................................123
CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN ĐỔI
MỤC ĐÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU HÒA LỢI ÍCH GIỮA CÁC
NHÓM Ở BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2013-2020 ............................................... 124
4.1. Định hướng chuyển đổi MĐSD ĐNN và điều hòa lợi ích giữa các nhóm
ở Bắc Ninh................................................................................................124
4.1.1. Định hướng chuyển đổi MĐSD ĐNN và giải quyết các quan hệ lợi ích
trong chuyển đổi MĐSD ĐNN đến năm 2020 ............................................124
4.2. Các giải pháp chuyển đổi MĐSD ĐNN và giải quyết các quan hệ lợi ích
trong chuyển đổi MĐSD ĐNN đến năm 2020...........................................131 4.2.1. Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng
đất và các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội ...........131
4.2.2. Xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, liên quan tới
các dự án chuyển đổi MĐSD ĐNN............................................................134
4.2.3. Tổ chức tốt các hoạt động chuyển đổi MĐSD ĐNN..........................136
4.2.4. Nhóm giải pháp về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho lao động
có ĐNN chuyển đổi mục đích ...................................................................138
4.2.5. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách về chuyển đổi mục đích sử
dụng đất và giải pháp điều hòa các mối quan hệ lợi ích ..............................147
Kết luận chương 4 ....................................................................................154
KẾT LUẬN........................................................................................................ 156
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 158
PHỤ LỤC........................................................................................................... 167 công nghiệp, đô thị theo hướng khai thác tiềm năng lợi thế. Đặc biệt có hệ thống
chính sách phù hợp mới có thể thu hút hiệu quả.
- Bên cạnh tác động tích cực của sức thu hút đầu tư, mức độ chuyển đổi
MĐSD đất càng lớn, sức ép về những vấn đề kinh tế xã hội sau chuyển đổi MĐSD
đất càng lớn, nếu các vấn đề đó không giải quyết triệt để hậu quả đến phát triển kinh
tế xã hội càng lớn.
3.2. Thực trạng chuyển đổi MĐSD ĐNN tỉnh Bắc Ninh 2001 - 2012
Chuyển đổi MĐSD ĐNN dẫn đến thu hồi đất của nông dân. Thu hồi ĐNN để
phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,
đáp ứng nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng là vấn đề kinh tế -
xã hội lớn của đất nước, liên quan đến phát triển đất nước, nhưng lại phải tính đến
lợi ích cơ bản của hàng triệu người dân bị thu hồi đất.
Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này trên phạm vi quốc gia, Quốc hội đã ban
hành luật đất đai sửa đổi (11/2003). Hội nghị Ban chấp hành TW 5 (khoá IX) ngày
18/3/2002 ra Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể và Nghị quyết 14-NQ/TW về đẩy mạnh CNH, HĐH nông
nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010. Gần đây, Quốc hội đã ban hành luật đất đai
số 45/2013/QH13, thay thế luật đất đai năm 2003. Luật được thông qua ngày
29/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. So với luật đất đai 2003, luật đất đai
2013 có một số thay đổi quan trọng giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến bất
động sản gắn liền với đất và thu hồi đất. Ví dụ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư
100% nước ngoài không được hưởng lợi từ việc thu hồi đất. Luật cũng quy định cụ
thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách
công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi đồng thời khắc phục
một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây
lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội. Đặc biệt, luật Đất đai năm 2013 cũng
quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho
thuê vào sử dụng hay chậm đưa đất vào sử dụng; quy định đầy đủ, rõ ràng về
những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về vấn
đề đất đai mang tính đặc thù đối từng địa phương. Phần này trước tiên, tác giả sẽ
khái quát lại các biện pháp trước, trong và sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nông nghiệp tại Bắc Ninh. Phần sau đó là thực trạng của quá trình chuyển đổi đất
đai này đã và đang diễn ra như thế nào.
3.2.1. Các biện pháp và chính sách tỉnh Bắc Ninh đã triển khai về chuyển
đổi MĐSD đất và xử lý lợi ích nhóm trong chuyển đổi mục đích ĐNN
3.2.1.1. Về các biện pháp chính sách về chuyển đổi MĐSD ĐNN
Chuyển đổi MĐSD ĐNN là một trong các biện pháp của chuyển đổi cơ cấu
kinh tế nói chung, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp nói riêng. Điều đó
được thể hiện trong các văn bản cụ thể sau:
- Thời kỳ trước khi có Luật Đất đai năm 2003:
+ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2000 - 2010 lập năm 2000
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày
19/6/2001 và năm 2002 tiến hành lập điều chỉnh, bổ sung được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 06/11/2003.
+ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 19/6/2002 và phê duyệt
bổ sung tại Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 07/11/2003.
+ Đã có 8/8 huyện,thị, thành phố đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt. Có 115/126 xã, phường,
thị trấn của tỉnh đã lập quy hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993.
- Thời kỳ sau khi có Luật Đất đai năm 2003
+ Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/ND-CP ngày 26/5/2006 phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và Kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (2006 - 2010). + Xây dựng và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cho 8 huyện.
+ Có 126/126 xã, phường, thị trấn trong tỉnh lập Quy hoạch sử dụng đất chi
tiết đến năm 2015, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010).
- Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến 2010 đã được
phê duyệt và điều chỉnh. Quy hoạch đã xác định định hướng chuyển đổi MĐSD
ĐNN theo các hướng sau:
+ Đối với chuyển đổi MĐSD đất trong nội bộ ngành nông nghiệp: Tập trung
phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị kinh tế và hàng hoá lớn, đạt trên 60%.
Tiếp tục đầu tư thúc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế
nông thôn theo hướng hàng hoá, nông sản có chất lượng và hiệu quả, gắn sản xuất
với thị trường Hà Nội và các đô thị, các khu công nghiệp của Bắc Ninh, có tính đến
thị trường quốc tế xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giá trị cao qua cửa khẩu sân bay
quốc tế Nội Bài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, lao động,
nguồn vốn (UBND tỉnh Bắc Ninh, 2008, 60).
+ Đối với chuyển đổi mục đích ĐNN sang phi nông nghiệp: Mở rộng thành
phố Bắc Ninh với quy mô dân số 180.000 dân và diện tích đất tự nhiên lên 1.450 ha;
thị xã Từ Sơn với quy mô 30.000 dân và 240 ha; nâng cấp thị trấn Phố Mới huyện
Quế Võ lên 20.000 dân và 160 ha; thị trấn Lim huyện Tiên Du lên 24.800 dân và
160 ha; thị trấn Chờ huyện Yên Phong lên 15.400 dân và 123 ha; thị trấn Hồ huyện
Thuận Thành lên 14.740 dân và 147 ha; thị trấn Thứa huyện Lương tài lên 13.000
dân và 96 ha; thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình lên 12.000 dân và 96 ha; thị trấn
Dâu huyện Thuận Thành lên 10.000 dân và 80 ha; (Quốc Phương, 2012, 42).
Theo Quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2010 đất dành cho xây dựng các khu
công nghiệp là 2.607 ha, gồm: Khu công nghiệp Tiên Sơn 507 ha, khu công nghiệp
Đại Đồng - Hoàn Sơn 500 ha, khu công nghiệp Dược 100 ha; khu công nghiệp Quế
Võ I là 600 ha, khu công nghiệp Quế Võ II là 300 ha; khu công nghiệp Yên Phong
400 ha và khu công nghiệp Nghĩa Đạo 200 ha. Đất xây dựng các cơ sở đào tạo tăng
373,1 ha, trong đó khối các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề tăng 181,5 ha và bổ sung thêm khoảng 235 ha trong quy hoach điều chỉnh. Các định hướng Quy
hoạch trên là cơ sở quan trọng cho các quy hoạch của ngành, của các địa phương
trong tỉnh Bắc Ninh, (Quốc Phương, 2012, 52).
3.2.1.2. Về các biện pháp chính sách trong thu hồi khi chuyển đổi MĐSD ĐNN
Bắc Ninh đã thực hiện quy định khung giá và giá các loại đất với các văn bản
cụ thể sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 69/2004/QĐ-UB
ngày 20/05/2004 về quy định khung giá các loại đất áp dụng tại tỉnh Bắc Ninh.
- Ban hành Quyết định số 225/2004/QĐ - UB ngày 28/12/2004 và Quyết định
168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh.
- Bắc Ninh tiếp tục ban hành các quyết định ban hành các giá đất như: Quyết
định 162/210/QĐ-UBND ngày 23/12/2010, Quyết định số 155 ngày 22 tháng 12
năm 2011về bảng giá đất nông nghiệp, giá đất ở đô thị
Bắc Ninh đã tổ chức một số đơn vị quản lý nhà nước đối với đất đai như: Ban
hành Quyết định 51/2003/QĐ-UB ngày 09/6/2003 về thành lập Sở Tài nguyên -
Môi trường tỉnh Bắc Ninh; Quyết định 105/QĐ-UB ngày 09/10/2003 về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở
Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Ninh; ban hành Quyết định 188/2004/QĐ-UB
ngày 20/11/2004 thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Ban hành quyết định 205/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 thành lập Trung
tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Đây là
cơ sở quan trọng để Bắc Ninh duy trì các hoạt động quản lý nhà nước đối với đất
đai, trong đó có các hoạt động liên quan đến ban hành giá đất, thực hiện thu hồi
đất và giải quyết các vấn đề phát sinh khi thu hồi ĐNN chuyển sang các mục
đích phi nông nghiệp.
Đặc biệt, Bắc Ninh đã thực hiện công khai quy hoạch từ cấp tỉnh đến
huyện, xã. Thông báo cho người dân bị thu hồi đất về lý do, kế hoạch thu hồi,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By TrangQLDD
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043763 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement