By Eamonn
#985675 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu phạm trù năng lực tư duy lý luận, những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực tư duy lý luận, và vai trò của nó đối với hoạt động của các cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình. Phân tích thực trạng năng lực tư duy lý luận của cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới
MỞ ĐẦU........................................................................................................................6
Chương 1: NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG
LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
ĐOÀN...........................................................................................................................10
1.1 Năng lực tư duy lý luận và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy
lý luận ..................................................................................................................10
1.1.1 Tư duy và tư duy lý luận.......................................................... 10
1.1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư duy lý luận............ 21
1.2 Năng lực tư duy lý luận đối với hoạt động của cán bộ Đoàn...................29
1.2.1 Thực chất hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn...................... 29
1.2.2 Vai trò của năng lực tư duy lý luận đối với cán bộ Đoàn trong
hoạt động Đoàn............................................................................................... 40
Chương 2: NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
ĐOÀN TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ..49
2.1 Thực trạng năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh
Bình và nguyên nhân của những hạn chế.......................................................49
2.1.1 Thực trạng năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh
Ninh Bình......................................................................................................... 49
2.1.2 Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong năng lực tư duy lý
luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình ............................................... 63
2.2 Những yêu cầu và vấn đề đặt ra trong việc nâng cao năng lực tư duy lý
luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình hiện nay................................68
2.2.1 Tất yếu phải nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ
Đoàn tỉnh Ninh Bình hiện nay......................................................................... 68 2.2.2 Những yêu cầu cơ bản của việc nâng cao năng lực tư duy lý luận
cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình........................................................ 76
2.2.3 Vấn đề đặt ra trong việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội
ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình hiện nay...................................................... 81
2.3 Một số nguyên tắc và giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực tư duy lý
luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình hiện nay................................89
2.3.1 Một số nguyên tắc chủ yếu trong quá trình nâng cao năng lực tư
duy lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình..................................... 89
2.3.2 Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực tư duy lý luận cho
đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình hiện nay................................................ 95
KẾT LUẬN ...............................................................................................................105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................107
PHỤ LỤC...................................................................................................................107
MỞ
ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bất cứ một quốc gia, dân tộc hay chế độ xã hội nào muốn tồn tại và
phát triển đều phải quan tâm đến việc bồi dưỡng, phát huy tính cách mạng và
trí tuệ của thanh niên. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến
vận mệnh và sự tồn tại của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân
tộc. Vì vậy, thanh niên luôn là lực lượng chiến lược của mỗi quốc gia, dân
tộc. Cách mạng Tháng 8 thành công mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh
một phần lớn là do các thanh niên”. Nói về nhiệm vụ xây dựng lại đất nước
sau chiến tranh, Người nói: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông
mong, chờ đợi ở các cháu rất nhiều” và tương lai đất nước sẽ phát triển ra sao,
“Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay
không chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu”. Người vừa
khẳng định vai trò lịch sử của thanh niên, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả
năng cách mạng của thanh niên và vị trí chiến lược của công tác vận động
thanh niên.
Thanh niên là những người chủ tương lai của đất nước, vì vậy, một đất
nước muốn phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai thì không thể
không coi trọng việc vận động, giáo dục, rèn luyện thanh niên ngay từ bây giờ.
Ngày 26 - 03 - 1931, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được
thành lập bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng
của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đoàn Thanh niên nói chung và các cán bộ
Đoàn nói riêng đã góp phần không nhỏ trong việc vận động, tập hợp và nuôi
dưỡng lý tưởng Cách mạng cho thanh niên Việt Nam, là cánh tay phải đắc lực
của Đảng, đào tạo và giới thiệu các thanh niên - đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Với vị trí, vai trò quan trọng như trên, đội ngũ các cán bộ Đoàn
thanh niên đòi hỏi phải có một trình độ tư duy nhất định. Việc nâng cao năng
lực tư duy lý luận cho họ là điều cần thiết, mang ý nghĩa lâu dài. Bởi lẽ năng
lực tư duy lý luận là một trong những cơ sở quan trọng nhất để người cán bộ
Đoàn đưa ra được những quyết định đúng đắn trong hoạt động thực tiễn từ đó
giúp công tác Đoàn mang lại được hiệu quả cao.
Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn
Thanh niên là đường lối chung, khái quát ở tầm vĩ mô. Khi được triển khai ở
các tỉnh, các địa phương đòi hỏi sự năng động, linh hoạt và sáng tạo của đội
ngũ cán bộ Đoàn các cấp thì mới đưa được những đường lối, chủ trương đó
vào cuộc sống, mới thúc đẩy được phong trào thanh niên ở địa phương phát
triển đi lên. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh đến cấp cơ sở cần
có năng lực tư duy lý luận mới đáp ứng được những yêu cầu đặt ra hiện nay.
Nếu năng lực trí tuệ của họ còn nhiều yếu kém sẽ làm cho công tác thanh niên
ở nhiều địa phương bị hạn chế, làm cho hoạt động của Đoàn Thanh niên
không phát huy được tối đa sức mạnh của mình.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình đã có bề dày
truyền thống lịch sử, lịch sử Đoàn là một bộ phận khăng khít của lịch sử Đảng
bộ tỉnh, của lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào
thanh niên cả nước. Trong giai đoạn hiện nay, trình độ học vấn, năng lực tư
duy của đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh đã có nhiều thay đổi, được nâng cao
hơn trước. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tế, nghiêm túc nhìn nhận và đánh
giá, thì bên cạnh một số mặt mạnh, những điểm tích cực, năng lực tư duy của
đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng
được những yêu cầu của phong trào thanh niên cũng như sự phát triển đời
sống xã hội của tỉnh Ninh Bình nói riêng, của cả nước nói chung. Do vậy, việc đi sâu nghiên cứu, đánh giá những mặt mạnh, yếu về năng lực tư duy lý
luận của đội ngũ cán bộ này là một điều rất cần thiết.
Với lý do trên, học viên chọn chủ đề “Nâng cao năng lực tư duy lý luận
cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Cho đến nay, vấn đề tư duy và đổi mới tư duy đã được khá nhiều tác
giả nghiên cứu. Tác giả Phạm Hồng Quý trong bài “Tư duy lý luận và bản
chất của nó”, tạp chí Triết học số 9 năm 2004, đã đi sâu và làm rõ bản chất
của tư duy lý luận trong sự so sánh với tư duy kinh nghiệm; tác giả Lại Văn
Toàn có bài “Đổi mới tư duy lý luận, tư duy lý luận trong sự nghiệp đổi mới”,
tạp chí Triết học số 1 năm 1988; tác giả Đào Duy Tùng: “Mấy vấn đề về đổi
mới tư duy”, tạp chí Cộng sản số 2 năm 1987... Tạp chí Cộng sản số 10 và 12
năm 1987 đã liên tiếp đăng hàng loạt bài viết về chủ đề “Về tư duy và đổi mới
tư duy” (mục Hội nghị bàn tròn) của các tác giả nhằm làm rõ một số quan
điểm lý luận cơ bản có tính chất đặt cơ sở và định hướng theo tinh thần Đại
hội lần thứ VI của Đảng. Về năng lực tư duy lý luận, có một số bài viết đi sâu
nghiên cứu như “Bàn về năng lực tư duy lý luận” của Hồ Bá Thâm (Tạp chí
Triết học số 2, tháng 6, năm 1994); “Năng lực tư duy lý luận trong quá trình đổi
mới tư duy” của Nguyễn Ngọc Long (Tạp chí Cộng sản số 10 năm 1987); “Rèn
luyện, nâng cao năng lực tư duy khoa học cho sinh viên, học sinh” của Vũ Văn
Viên (Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp số 2 năm 1992), v.v..
Vấn đề thực trạng tư duy lý luận ở nước ta và vấn đề đổi mới tư duy
được rất nhiều tác giả quan tâm. Những căn bệnh, những yếu kém về tư duy
của cán bộ ta đã được “mổ xẻ” nghiên cứu trong các bài viết của tác giả Lê
Thi (“Thực trạng tư duy của cán bộ đảng viên ta và căn nguyên của nó”, Tạp
chí Triết học số 4 năm 1988), tác giả Ngô Đình Xây (“Vài nét về thực trạng tư
duy lý luận ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Triết học số 4 năm 1990), tác giả Lê Hữu Nghĩa (“Một số căn bệnh trong phương pháp tư duy của cán bộ ta”, Tạp
chí Triết học số 2 năm 1988)...
Gần đây cũng đã có một số công trình đề cập trực tiếp đến vấn đề nâng
cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ như: Tác giả Nguyễn Đình
Trãi “Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ giảng dạy lý luận Mác -
Lênin ở các trường chính trị tỉnh”, luận án Tiến sĩ Triết học năm 2001; tác giả
Nguyễn Đức Quyền “Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay”, luận văn Thạc sĩ Triết học
năm 2004; tác giả Nguyễn Thế Thắng “Đổi mới tư duy về phương pháp giảng
dạy ở Học viện chính trị - Hành chính khu vực I”, Tạp chí Giáo dục lý luận số
1 năm 2009; tác giả Vũ Trà Giang với luận văn Thạc sĩ “Rèn luyện và nâng
cao năng lực tư duy lý luận cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà
Nội hiện nay”…
Về công tác thanh niên và hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn, đồng
chí Phạm Văn Đồng viết cuốn “Về thanh niên và và công tác thanh niên”; tác
giả Văn Tùng trong cuốn “Một số vấn đề về công tác thanh niên trong thời kì
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”đã phân tích một số vấn đề về các
hoạt động cũng như công tác của thanh niên trong thời kì công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, về xây dựng và củng cố Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh thời kì cách mạng mới. Cuốn “Những giải pháp của Đoàn thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh phòng chống “Diễn biến hòa bình trong thanh
niên” do tác giả Lê Mạnh Hùng chủ biên đã đưa ra những vấn đề lý luận và
thực tiễn về phòng, chống “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với
giới trẻ nói chung và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng. Tác
giả Thái Doãn Thời trong cuốn “Thế nào là người cán bộ Đoàn” trên cơ sở
phân tích các chức năng của Đoàn thanh niên, đưa ra quan niệm về người cán
bộ Đoàn, đã đặt ra những yêu cầu đối với người cán bộ Đoàn thanh niên, hướng phấn đấu để trở thành cán bộ Đoàn ưu tú. Luận án tiến sĩ của tác giả Lê
Văn Cầu “Đổi mới cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp
huyện trong điều kiện hiện nay (qua thực tế một số huyện)” cũng đã xác định
mục tiêu, yêu cầu, phương hướng đổi mới đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện
trong điều kiện hiện nay trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đưa ra những giải pháp
đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện trong thời gian
tới, v.v..
Những tài liệu trên của các tác giả là nguồn tư liệu quý giúp chúng tui tiếp
thu, tham khảo làm định hướng cho đề tài luận văn của mình. Mặc dù đã có
nhiều tác giả đề cập nhiều tới vấn đề về năng lực tư duy lý luận và hoạt động của
người cán bộ Đoàn nhưng việc làm rõ thực chất, tính tất yếu của việc nâng cao
năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình thì chưa có tác
giả nào nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
- Mục đích: Trên cơ sở tìm hiểu về tư duy, tư duy lý luận, năng lực tư
duy lý luận, luận văn làm rõ thực trạng năng lực tư duy lý luận của đội ngũ
cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng
cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ này.
- Nhiệm vụ:
+ Phân tích phạm trù năng lực tư duy lý luận, những yếu tố ảnh hưởng
tới năng lực tư duy lý luận, và vai trò của nó đối với hoạt động của các cán bộ
Đoàn tỉnh Ninh Bình.
+ Phân tích thực trạng năng lực tư duy lý luận của cán bộ Đoàn tỉnh Ninh
Bình, nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó.
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận của
đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu việc nâng cao năng lực
tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn.
- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung phân tích phạm trù năng lực tư duy lý
luận, nhất là năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình,
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội
ngũ này.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận: Luận văn dựa trên nền tảng các quan điểm của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về lý luận, về
tư duy, sử dụng kết quả các công trình nghiên cứu của các tác giả có liên quan
đến đề tài luận văn.
- Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử như: Phương pháp lôgic -
lịch sử, phương pháp lịch sử cụ thể, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát
hóa, phương pháp điều tra...
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Ý nghĩa khoa học
Góp phần làm sáng tỏ yêu cầu, những biểu hiện trong thực trạng năng
lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình.
Góp phần gợi mở những vấn đề đặt ra trong năng lực tư duy lý luận của
đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận cho
đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình.
Ý nghĩa thực tiễn
Những vấn đề mà luận văn đề cập và giải quyết sẽ góp phần vào việc
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement