By Eus
#985258 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Triết học -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ ý thức chính trị Xã hội chủ nghĩa (XHCN) và những nội dung yêu cầu giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở nước ta hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương và nêu lên những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những phương hướng cơ bản và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương trong những năm tới
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực từ lâu được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, ngày
nay vấn đề đó được xem là "quốc sách hàng đầu". Nhìn một cách tổng quát, nhiệm vụ giáo dục hiện nay của
nước ta là phải quan tâm chăm lo giáo dục về mọi mặt, trong đó giáo dục ý thức chính trị XHCN cho học sinh,
sinh viên là công việc vô cùng cần thiết và cấp bách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc
đổi mới ở nước ta hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện, đã tác động tích cực
đến sinh viên, tạo điều kiện cho họ tiến bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ học vấn, khoa học
công nghệ. Tuyệt đại bộ phận sinh viên cơ bản giữ vững đạo đức, lập trường cách mạng, sống lành mạnh, biết
vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ; sống có hoài bão, có lý tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc.
Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm
mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến sinh viên, khiến cho không ít
người chạy theo lối sống thực dụng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; có thái độ thờ ơ, bàng quan
trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước…Để xứng đáng là những “chủ nhân tương lai” của đất nước,
ngoài việc nâng cao năng lực chuyên môn (cái tài) còn cần chú trọng đến việc trau dồi phẩm chất đạo
đức, lối sống (cái đức). Điều đó chỉ có được khi gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt chú trọng đến việc
giáo dục ý thức chính trị XHCN cho thế hệ tương lai của chúng ta nói chung và thanh niên, sinh viên ở tỉnh
Hải Dương nói riêng, đó là lý do tui chọn “Vấn đề giáo dục ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa cho sinh
viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ triết học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Do yêu cầu cấp bách và cần thiết về vấn đề nâng cao ý thức chính trị XHCN, nhiều nhà khoa học và nhà
hoạt động thực tiễn đã quan tâm nghiên cứu vấn đề này dưới những góc độ khác nhau. Ở Hải Dương cũng đang
đặt ra yêu cầu xây dựng ý thức chính trị XHCN cho sinh viên hiện nay, đòi hỏi không chỉ những nghiên cứu về
giáo dục nói chung mà còn phải đi sâu vào lĩnh vực ý thức chính trị XHCN để chỉ ra thực trạng và tìm ra những
giải pháp giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương. Mặc dù, đã có những bài viết và
những đề tài nghiên cứu xung quanh vấn đề này, tuy nhiên việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên luôn đặt
ra những vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ thêm. Hơn nữa, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn
diện có hệ thống từ góc độ triết học về “Vấn đề giáo dục ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa cho sinh viên ở
tỉnh Hải Dương hiện nay”. Vì vậy, trên cơ sở thực tế của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên tỉnh Hải
Dương những năm qua, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài này làm luận văn thạc sĩ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
* Mục đích
Trên cơ sở phân tích thực trạng giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương, luận văn
nêu ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức
chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.
* Nhiệm vụ của luận văn:
- Làm rõ ý thức chính trị XHCN và những nội dung yêu cầu giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên
ở nước ta hiện nay.
- Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương và nêu lên
những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh
Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.
- Đề xuất những phương hướng cơ bản và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính
trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương trong những năm tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
* Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu về giáo dục ý thức chính trị XHCN, một nội dung cơ bản cần giáo dục cho sinh viên, đối
tượng chủ yếu mà tác giả đi sâu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá là sinh viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay.
* Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là đề cập đến vấn đề giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh
Hải Dương từ năm 2000 đến nay.
5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
* Cơ sở lý luận:
Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm
của Đảng về ý thức chính trị và ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa; chính sách của Nhà nước, các văn kiện,
chương trình hành động, chỉ thị và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hải Dương về giáo dục ý thức chính trị xã hội
chủ nghĩa. Đồng thời, luận văn kế thừa một cách có chọn lọc các công trình nghiên cứu đã công bố của các tổ
chức và các nhà khoa học trong, ngoài nước.
* Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng các phương pháp: kết hợp lôgíc và lịch sử; phân tích và tổng hợp; so sánh và điều tra xã
hội học...trong việc nghiên cứu để thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đề ra.
6. Những đóng góp khoa học của luận văn
Phân tích một cách toàn diện những biểu hiện ý thức chính trị XHCN của sinh viên ở tỉnh Hải Dương; đánh
giá thực trạng giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây. Từ đó
đề xuất những phương hướng, giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh
viên ở tỉnh Hải Dương trong điều kiện hiện nay.
7. Ý nghĩa của luận văn
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp cho các trường cao đẳng, đại học của tỉnh tham khảo và vận
dụng trong việc nghiên cứu xây dựng giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh
viên ở tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu mới.
- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu giảng dạy về các môn: CNXH khoa học,
Triết học, Xây dựng đảng, Chính trị học... ở các trường của tỉnh và các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam
hiện nay; làm tài liệu tham khảo cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là sinh viên.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 07 tiết.
Chương 1: Ý thức chính trị XHCN và những yêu cầu nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị XHCN
cho sinh viên Việt Nam hiện nay
Chương 2: Giáo dục ý thức chính trị XHCN cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay – những nhân tố tác
động và những vấn đề đặt ra.
Chương 3: Phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị XHCN
cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay.
Chƣơng 1
Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHỮNG NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁO DỤC Ý
THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
1.1. Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI
VỚI VIỆC GIÁO DỤC SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
1.1.1. Ý thức chính trị và ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa
Ý thức chính trị - một bộ phận của ý thức xã hội trong xã hội có giai cấp, là hệ thống quan điểm, lý luận,
thái độ của một giai cấp về địa vị lịch sử, nhiệm vụ chính trị, chiến lược, sách lược của giai cấp đó trong tiến
trình phát triển của lịch sử nói chung, trong phát triển của từng quốc gia dân tộc nói riêng.
Ý thức chính trị XHCN là sự hiểu biết của cá nhân và cộng đồng người Việt Nam về chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ý thức
chính trị XHCN thể hiện bằng lòng yêu nước, yêu CNXH, có niềm tin sâu sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự
kiên định mục tiêu, lý tưởng và bản lĩnh chính trị, có thái độ đúng đắn, khoa học khi nhìn nhận, đánh giá các sự
kiện chính trị, các quan hệ, hoạt động chính trị. Ý thức chính trị XHCN còn bộc lộ ở sự hiểu biết về nhu cầu, lợi
ích chính trị chính đáng để trên cơ sở đó định hướng, biến thành động lực cho hành vi và hoạt động trong lĩnh
vực chính trị.
Ý thức chính trị XHCN được kết cấu bởi tâm lý, tình cảm chính trị và hệ tư tưởng chính trị XHCN. Tâm lý
chính trị XHCN là những tình cảm, cảm xúc, những tri thức kinh nghiệm của con người về địa vị, quyền lợi của
giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ý thức chính trị XHCN ở cấp độ tâm lý thường biến động, không ổn
định, nó có vai trò nhất định trong đời sống xã hội. Hệ tư tưởng chính trị XHCN là hệ thống quan điểm, tư
tưởng, thể hiện lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đó là hệ tư tưởng của chủ nghĩa
Mác-Lênin. Hệ tư tưởng chính trị XHCN không phản ánh trực tiếp hiện thực mà phản ánh một cách gián tiếp,
do đó trong thực tế hệ tư tưởng chính trị dễ bị “xơ cứng” dẫn tới giáo điều, kinh viện. Hệ tư tưởng chính trị
XHCN và tâm lý chính trị XHCN đều phản ánh tồn tại xã hội XHCN đang được hình thành và phát triển trong
thời kỳ quá độ. Đây là hai cấp độ phản ánh khác nhau của ý thức chính trị XHCN nhưng có mối quan hệ tác
động qua lại lẫn nhau trong quá trình phát triển. Hệ tư tưởng chính trị XHCN chi phối toàn bộ nội dung giai cấp
và khuynh hướng phát triển của xã hội. Tâm lý chính trị XHCN là điều kiện để hệ tư tưởng chính trị XHCN
thâm nhập và phát huy vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Chính vì vậy việc giáo dục và phát triển ý thức chính
trị XHCN cho sinh viên Việt Nam hiện nay phải tiến hành tổng hợp trên tất cả các mặt về nhận thức tư tưởng lý
luận chính trị và củng cố xây dựng những tâm lý tình cảm chính trị đúng đắn của mỗi sinh viên.
Ý thức chính trị XHCN của sinh viên Việt Nam được thể hiện rõ nhất, cụ thể nhất thông qua những nhận
thức và thái độ chủ yếu sau đây:
Một là, ý thức chính trị XHCN của sinh viên Việt Nam hiện nay là sự nhận thức và vận dụng đúng đắn những
vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
ta.
Hai là, ý thức chính trị XHCN của sinh viên Việt Nam là sự giác ngộ giai cấp, có nhận thức đúng đắn đối
với sự nghiệp đổi mới đất nước, có niềm tin vào chế độ XHCN, vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân
dân ta đang xây dựng.
Ba là, ý thức chính trị XHCN của sinh viên Việt Nam phải hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc
và những tri thức chính trị, những giá trị văn hóa chính trị đương đại.
1.1.2. Vai trò của ý thức chính trị XHCN đối với việc giáo dục sinh viên Việt Nam hiện nay.
Sinh viên là đối tượng được đặc biệt quan tâm trong công tác giáo dục nói chung và giáo dục ý thức chính
trị XHCN nói riêng chính vì vị trí của họ trong xã hội. Sinh viên vừa phải kế thừa và phát huy những truyền
thống, giá trị tốt đẹp của cha ông vừa phải tích cực chủ động để thích ứng với những đặc điểm, yêu cầu của thời
đại mới. Ngay từ đầu, việc giáo dục nhân sinh quan nói chung, giáo dục ý thức chính trị XHCN nói riêng giúp
cho sinh viên nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở môi trường mới, từ đó tạo ra các tiền đề, nền tảng lành
mạnh trong sự phát triển của sinh viên sau này. Hơn nữa, nước ta đang trong giai đoạn đổi mới, phát triển nền
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế dẫn đến nhiều biến đổi sâu sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội và tác
động không nhỏ đến tư tưởng, cuộc sống của sinh viên. Vì vậy, mục tiêu của giáo dục ý thức chính trị XHCN

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015223 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement