Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012059 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Giải bài tập tiền tệ ngân hàng

ĐẠI CƯƠNG TIỀN TỆ
CÂU 1
Trình bày nguồn gốc ra đời của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Giai đoạn nào trong quá trình
phát triển của các hình thái giá trị là bước thay đổi về chất dẩn đến sự ra đời của tiền tệ?
1. Nguồn gốc ra đời của tiền tệ
Theo Marx, tiền tệ có nguồn gốc từ sản xuất và trao đổi hàng hoá, có thể được nghiên
cứu bằng sự phát triển của các hình thái giá trị.
•Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): là hình thái đầu tiên, vào giai đoạn cuối của
chế độ công xã nguyên thuỷ, khi trình độ sản xuất trong các công xã bắt đầu phát triển, là
tiền để nảy sinh sự trao đổi giữa các công xã.
Đặc trưng: giá trị một hàng hoá chỉ có thể được biểu hiện bởi một hàng hoá
khác.
X hhA = Y hhB
•Hình thái giá trị đầy đủ (mở rộng): nhu cầu trao đổi ngày càng mở rộng hơn do sự
tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ dẫn đến hình thành chế độ chiếm hữu tư nhân về tư
liệu sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ nhất (hình thành 2 ngành trồng trọt và
chăn nuôi). Điều đó làm cho trao đổi hàng hoá trở nên mở rộng hơn, thường xuyên hơn và
phức tạp hơn.
Đặc trưng: giá trị một hàng hoá được biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác nhau.
Y hhB
X hh A = Z hhC
U hhD …
•Hình thái giá trị chung: sản xuất hàng hoá phát triển làm cho chuỗi hàng hoá đóng
vai trò làm vật ngang giá ngày càng chồng chéo, quan hệ trao đổi khó khăn, phức tạp. Mặt
khác trình độ phân công lao động xã hội càng cao làm cho sản xuất và đời sống phụ thuộc
vào việc trao đổi, cần có hình thức trao đổi tiến bộ hơn, đó là thông qua hàng hoá trung gian.
Đặc trưng: giá trị hàng hoá được biểu hiện một cách giản đơn hay thống nhất
vào một hàng hoá nhất định làm trung gian.
Y hhA
Z hhC = X hh A
U hhD …
•Hình thái tiền tệ: sự phát triển của sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ
hai dẫn đến sự hình thành thị trường thương nghiệp đòi hỏi vật ngang giá chung phải thống
nhất vào một hàng hoá duy nhất trong phạm vi quốa gia, quốc tế. Vật ngang giá chung phải
có giá trị cao; thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, dễ gộp lại, ít bị hao mòn. Hàng hoá được chọn
làm vật ngang giá độc quyền để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hoá gọi là tiền tệ.
X hhA
Y hhB = U (ounce) vàng
Z hhC …
Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
2. Giai đoạn nào là bước thay đổi về chất dẫn đến sự ra đời của tiền tệ
Giai đoạn hình thái giá trị chung là giai đoạn biến đổi về chất vì những vật được chọn đều
có đặc điểm chung là có thể lưu trữ được và phần nào mang bản chất tiền tệ: là hàng hoá,
đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong trao đổi, có giá trị và giá trị sử dụng – là trung
gian trong trao đổi hàng hoá dịch vụ.
CÂU 2
Phân tích bản chất của tiền tệ theo quan điểm của Marx : “Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt.” Trong
điều kiện lưu thông giấy bạc, bản chất này được biểu hiện như thế nào?
1. Quan điểm của Marx

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement