Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007536 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
9 câu hỏi về tài chính tiền tệ
1)So sánh tài chính công với tài chính nhà nước.
Nội dung tài chính công:trong khuôn khổ một quốc gia,tài chính công thuộc hình
thức sở hữu nhà nước,tác động tới các hoạt động thu chi của một quốc gia;khâu tài
chính này hoạt động không vì mục đíh lợi nhuận;tài chính công gắn liền với cung
cấp hàng hoá công,gắn liêng với nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội.
Tài chính nhà nước được đặc trưng bằng phân phối và phân phối lại của cải xã
hội,với chủ thể thực hiện là nhà nước,để tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ nhà
nước,nhằm thực hiện các chức năng kinh tế-xã hội của nhà nước.Tài chính nhà nước
bao gồm:ngân sách nhà nước,ngân hàng trung ương,dự trữ nhà nước,tài chính các cơ
quan hành chính,các đơn vị sự nghiệp nhà nước,tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Như vậy,tài chính công là một bộ phận quan trọng của tài chính nhà nước,gắn liền
với chức năng quản lí,điều hành,phục vụ nhà nước.Tài chính công gần như bao hàm
hết các bộ phận của tài chính nhà nước,chỉ trừ tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Sự khác nhau giữa tài chính công và tài chính nhà nước:
-Tài chính công bao gồm những hoạt động mang tính phi lợi nhuận còn tài chính nhà
nước thì có thông qua các hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
-Tài chính công gắn với nhiệm vụ chi tiêu cho những hoạt động vốn có của nhà nước
còn tài chính nhà nước bao gồm cả chi tiêu cho việc cung ứng hàng hoá,dich vụ
thông thường tại các doanh nghiệp nhà nước.
2)Tại sao quản lí tài chính công phải tôn trọng nguyên tắc minh bạch và tham gia
quản lí của công chúng?
Tài chính công là các hoạt động gắn với việc thu và chi bằng tiền của nhà nước,
phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình
thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện những
chức năng vốn có của nhà nước đối với xã hội (không vì mục tiêu thu lợi nhuận mà
vì lợi ích của cộng đồng).Tuy nhiên để duy trì những hoạt động này thì cần có sự
tham gia chủ yếu của một nhóm người cụ
thể.Chính vì thế,để đảm bảo tính công bằng thì tôn trọng nguyên tắc công khai,minh
bạch là yếu tố cần thiết.Công khai,minh bạch có nghĩa là trong quản lý hành chính nhà
nước,đòi hỏi người dân phải được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về pháp luật, các
thông tin liên quan đến quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhà nước,
quyền được tiếp cận thông tin của báo chí, công luận.Do vậy,công khai,minh bạch là biện
pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa các hành vi sai trái,làm giảm bớt hiệu quả trong quản lí
tài chính công.Bên cạnh đó sự tham gia của người dân vào các hoạt động tài chính công
cũng không kém phần quan trọngcông,nó phản ánh khoảng cách giữa người dân và
chính quyền. Sự tham gia của người dân với tư cách là người được thụ hưởng và chịu
tác động trực tiếp từ các hoạt động tài chính công tập trung vào các nội dung: tham gia

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement