Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663938 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NHTM

1. Phân biệt nghiệp vụ ngân hàng trung ương và nghiệp vụ ngân hàng thương mại (về vai trò, nhiệm vụ)
2. Nhận định: Ngân hàng Trung ương chỉ được thực hiện các nghiệp vụ nhằm mục đích quản lý, điều tiết thị trường tiền tệ; tuyệt đối không được thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ nhằm sinh lơi là Đúng/Sai?`
3. Nhận định: NHTM chỉ có nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, không có nhiệm vụ hay vai trò gì đối vói chính sách tiền tệ của một quốc gia là Đúng/Sai?
4. Phân biệt những dấu hiệu cơ bản/ sự khác nhau cơ bản giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại
5. Trình bày 2 cách hiểu về dịch vụ ngân hàng? Cách hiểu nào là đúng? Vì sao?

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tài liệu Nghiệp vụ ngân hàng
Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


>>>>
xem thêm
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, BÀI TẬP, TÀI LIỆU ÔN THI
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement