Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#838 Here are just a few benefits you will enjoy when you create a strong brand:

* A strong brand influences the buying decision and shapes the ownership experience.

* Branding creates trust and an emotional attachment to your product or company. This attachment then causes your market to make decisions based, at least in part, upon emotion-- not necessarily just for logical or intellectual reasons.

* A strong brand can command a premium price and maximize the number of units that can be sold at that premium.

* Branding helps make purchasing decisions easier. In this way, branding delivers a very important benefit. In a commodity market where features and benefits are virtually indistinguishable, a strong brand will Giúp your customers trust you and create a set of expectations about your products without even knowing the specifics of product features.

* Branding will Giúp you "fence off" your customers from the competition and protect your market share while building mind share. Once you have mind share, you customers will automatically think of you first when they think of your product category.

* A strong brand can make actual product features virtually insignificant. A solid branding strategy communicates a strong, consistent message about the value of your company. A strong brand helps you sell value and the intangibles that surround your products.

* A strong brand signals that you want to build customer loyalty, not just sell product. A strong branding campaign will also signal that you are serious about marketing and that you intend to be around for a while. A brand impresses your firm's identity upon potential customers, not necessarily to capture an immediate sale but rather to build a lasting impression of you and your products.

* Branding builds name recognition for your company or product.

* A brand will Giúp you articulate your company's values and explain why you are competing in your market.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#840 Các lợi ichs của một thương hiệu mạnh

Here are just a few benefits you will enjoy when you create a strong brand: Đây chỉ là một vài lợi ích, bạn sẽ được hưởng khi bạn tạo một thương hiệu mạnh:

* A strong brand influences the buying decision and shapes the ownership experience. Một thương hiệu mạnh, ảnh hưởng đến quyết định mua quyền sở hữu và hình dạng những kinh nghiệm.

* Branding creates trust and an emotional attachment to your product or company. Thương hiệu tạo ra niềm tin và một tinh thần tập tin đính kèm vào sản phẩm của bạn hay công ty. This attachment then causes your market to make decisions based, at least in part, upon emotion-- not necessarily just for logical or intellectual reasons. Điều này gây ra tập tin đính kèm sau đó thị trường của bạn để đưa ra quyết định dựa, ít nhất là một phần, sau khi cảm xúc - không nhất thiết phải chỉ cho lý trí tuệ hay lý do.

* A strong brand can command a premium price and maximize the number of units that can be sold at that premium. Một thương hiệu mạnh, có thể một lệnh đặc biệt giá cả và tối đa hóa số lượng các đơn vị có thể được bán tại đó đặc biệt.

* Branding helps make purchasing decisions easier. Thương hiệu giúp thực hiện các quyết định mua hàng dễ dàng hơn. In this way, branding delivers a very important benefit. Bằng cách này, một thương hiệu mang lại lợi ích rất quan trọng. In a commodity market where features and benefits are virtually indistinguishable, a strong brand will Giúp your customers trust you and create a set of expectations about your products without even knowing the specifics of product features. Trong một thị trường hàng hoá có các chức năng và lợi ích là hầu như indistinguishable, một thương hiệu mạnh sẽ giúp các khách hàng của bạn mà bạn tin tưởng và tạo ra một bộ những kỳ vọng về sản phẩm của bạn mà không cần biết cụ thể, ngay cả các sản phẩm đặc trưng.

* Branding will Giúp you "fence off" your customers from the competition and protect your market share while building mind share. Thương hiệu sẽ giúp bạn "hàng rào off" khách hàng của bạn từ cạnh tranh và bảo vệ thị trường của bạn chia sẻ, trong khi xây dựng tâm chia sẻ. Once you have mind share, you customers will automatically think of you first when they think of your product category. Một khi bạn có ý chia sẻ, bạn nghĩ rằng khách hàng sẽ tự động đầu tiên của bạn khi họ nghĩ rằng các loại sản phẩm của bạn.

* A strong brand can make actual product features virtually insignificant. Một thương hiệu mạnh có thể thực hiện các chức năng sản phẩm trên thực tế hầu như insignificant. A solid branding strategy communicates a strong, consistent message about the value of your company. Đáp rắn giao tiếp một chiến lược thương hiệu mạnh, nhất quán về các bài viết giá trị của các công ty của bạn. A strong brand helps you sell value and the intangibles that surround your products. Một thương hiệu mạnh, giúp bạn bán được giá trị và các intangibles rằng sản phẩm của bạn bao quanh.

* A strong brand signals that you want to build customer loyalty, not just sell product. Một thương hiệu mạnh, các tín hiệu mà bạn muốn xây dựng khách hàng trung thành, không chỉ bán sản phẩm. A strong branding campaign will also signal that you are serious about marketing and that you intend to be around for a while. Một thương hiệu mạnh, chiến dịch cũng sẽ báo hiệu rằng bạn nghiêm túc về tiếp thị và rằng bạn có dự định cho một khoảng thời gian. A brand impresses your firm's identity upon potential customers, not necessarily to capture an immediate sale but rather to build a lasting impression of you and your products. Một ấn tượng thương hiệu của doanh nghiệp của bạn sau khi nhận dạng các khách hàng tiềm năng, không nhất thiết phải nắm bắt ngay lập tức có bán hàng nhưng là để xây dựng một ấn tượng lâu dài của bạn và sản phẩm của bạn.

* Branding builds name recognition for your company or product. Xây dựng thương hiệu nhận biết tên của bạn cho công ty hay sản phẩm.

* A brand will Giúp you articulate your company's values and explain why you are competing in your market. Một thương hiệu sẽ giúp bạn chỉ rõ giá trị của công ty bạn và giải thích lý do tại sao bạn đang phát triển cạnh tranh trong thị trường đó.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement