Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008913 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
*NGỮ PHÁP CẦN GHI NHỚ:
1. Thì quá khứ thường:
*C«ng thøc:
*Với động từ thường:
(+) S + V-ed / V-pI………….
(-) S + didn’t + V-nd……….
(?) Did + S + V-nd…………?
-Yes, S + did.
-No, S + didn’t. *Với động từ tobe:
(+) S + was/ were + adj/ N.
(-) S + wasn’t/ weren’t + adj/ N.
(?) Was/ Were + S + adj/ N ?
-Yes, S + was/ were.
-No, S + wasn’t/ weren’t.
Notes:
V-ed : lµ ®éng tõ cã quy t¾c.
V-pI: lµ ®éng tõ bÊt quy t¾c (ph¶i häc thuéc) Notes:
S = she, he, it, danh từ số ít, I: Was
S = we, you, they, danh từ số nhiều: were
*C¸ch dïng:
-DiÔn t¶ hµnh ®éng x¶y ra vµ ®• chÊm døt ë mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong qu¸ khø.
Ex: I lived in Lam Cot 2 years ago.
I was at home yesterday.
-Dïng ®Ó kÓ l¹i 1 chuçi c¸c ho¹t ®éng x¶y ra liªn tiÕp.
Ex: Yesterday I came home late, I had a bath, ate noodles, watched TV and then went to bed.
*C¸c tõ ®i kÌm :
Yesterday, last (week/ month/ year/ summer/ night…….), ago, in 1991.
*C¸ch viÕt chÝnh t¶ khi thªm ®u«i ED:
-Th«ng th¬­êng ta thªm ®u«i ed vµo sau ®éng tõ . Ex: visit -> visited
-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng e, chØ thªm d. Ex: live ->lived
-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng 1 phô ©m tr¬íc nã lµ 1 nguyªn ©m duy nhÊt, nh©n ®«i phô ©m sau ®ã míi thªm ed.
Ex: stop ->stopped
-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng y ®æi thµnh i sau ®ã thªm ed.(tr­¬íc y lµ nguyªn ©m kh«ng ®æi)
Ex: study -> studied play -> played
*c¸ch ®äc ®u«i ed: cã 3 c¸ch ®äc ®u«i ed:
/-t/ : khi ®éng tõ kÕt thóc b»ng sh, p, k, f, s, ch.
Ex: washed, watched, looked………
/-id/: khi ®éng tõ kÕt thóc b»ng t, d.
Ex: wanted, needed………………..
/-d/: c¸c ®éng tõ cßn l¹i.
Ex: played, lived…………………..

2. Câu ước:
-Diễn tả điều ước không có thật ở hiện tại. (trái ngược với thực tế)
S + WISH/ WISHES + (THAT) + S + V-qk ……….
Ex: I don’t have a computer. I wish I had a computer.
*Động từ tobe chia là were cho tất cả các ngôi
Ex: I wish I were a doctor./ She wishes she were taller.
-Diễn tả điều ước không thể thực hiện được hay diễn đạt 1 mong muốn sẽ đến trong tương lai.
S + WISH/ WISHES + (THAT) + S + could/ would + V-nd……….
Ex: I wish I could swim./ Tom wishes he would have a holiday in Paris.

3. Used to.
*DiÔn ®¹t 1 thãi quen trong qu¸ khø (b©y giê kh«ng cßn n÷a):
S + used to + V-nd…… = S + often + V-qk……..
= S + don’t/ doesn’t + V-nd + …….any more
Ex: My father used to smoke = My father often smoked.
= My father doesn’t smoke any more.
*Quen lµm g×: diÔn ®¹t viÖc lµm quen, thÝch nghi víi viÖc g× ®ã ë hiÖn t¹i.
S + get + used to + V-ing………= S + tobe + used to + V-ing…
Ex: I am/ get used to getting up early in the morning.

I-Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the others:
1. A.climate B.comprise C.divide D.impress
2. A.depend B.rest C.impress D.seperate
3. A.notice B.know C.ghost D.soil
4. A.compulsory B.friendly C.bye D.busy
5. A.option B.question C.federation D.population
6. A.primary B.table C.pray D.day
7. A.wanted B.decided C.needed D.looked
8. A. school B. machine C. children D. chemistry
9. A. saved B. helped C. looked D. brushed
10. A.washed B.returned C.raised D.lived
II- Choose the best answer A, B, C or D to complete the

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoanglala
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement