Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982028 100 từ, cụm từ thông dụng nhất

 1. Accounting entry: : bút toán
 2. Accrued expenses : Chi phí phải trả -
 3. Accumulated: : lũy kế
 4. Advance clearing transaction: : quyết toán tạm ứng (???)
 5. Advanced payments to suppliers : Trả trước ngưòi bán -
 6. Advances to employees : Tạm ứng -
 7. Assets : Tài sản -
 8. Balance sheet : Bảng cân đối kế toán -
 9. Bookkeeper: : người lập báo cáo
 10. Capital construction: : xây dựng cơ bản
 11. Cash : Tiền mặt -
 12. Cash at bank : Tiền gửi ngân hàng -
 13. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ -
 14. Cash in transit : Tiền đang chuyển -
 15. Check and take over: : nghiệm thu
 16. Construction in progress : Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
 17. Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng -
 18. Current assets : Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
 19. Current portion of long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả -
 20. Deferred expenses : Chi phí chờ kết chuyển -
 21. Deferred revenue : Người mua trả tiền trước -
 22. Depreciation of fixed assets : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình -
 23. Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình -
 24. Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính -
 25. Equity and funds : Vốn và quỹ -
 26. Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá -
 27. Expense mandate: : ủy nghiệm chi
 28. Expenses for financial activities : Chi phí hoạt động tài chính -
 29. Extraordinary expenses : Chi phí bất thường -
 30. Extraordinary income : Thu nhập bất thường -
 31. Extraordinary profit : Lợi nhuận bất thường -
 32. Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đồng -
 33. Financial ratios : Chỉ số tài chính -
 34. Financials : Tài chính -
 35. Finished goods : Thành phẩm tồn kho -
 36. Fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định hữu hình -
 37. Fixed assets : Tài sản cố định -
 38. General and administrative expenses : Chi phí quản lý doanh nghiệp -
 39. Goods in transit for sale : Hàng gửi đi bán -
 40. Gross profit : Lợi nhuận tổng -
 41. Gross revenue : Doanh thu tổng -
 42. Income from financial activities : Thu nhập hoạt động tài chính -
 43. Income taxes : Thuế thu nhập doanh nghiệp -
 44. Instruments and tools : Công cụ, công cụ trong kho -
 45. Intangible fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định vô hình -
 46. Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình -
 47. Intra-company payables : Phải trả các đơn vị nội bộ -
 48. Inventory : Hàng tồn kho -
 49. Investment and development fund : Quỹ đầu tư phát triển -
 50. Itemize: : mở tiểu khoản
 51. Leased fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -
 52. Leased fixed assets : Tài sản cố định thuê tài chính -
 53. Liabilities : Nợ phải trả -
 54. Long-term borrowings : Vay dài hạn -
 55. Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -
 56. Long-term liabilities : Nợ dài hạn –
 57. Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn -
 58. Long-term security investments : Đầu tư chứng khoán dài hạn -
 59. Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho -
 60. Net profit : Lợi nhuận thuần -
 61. Net revenue : Doanh thu thuần -
 62. Non-business expenditure source : Nguồn kinh phí sự nghiệp -
 63. Non-business expenditure source, current year -- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay -
 64. Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước -
 65. Non-business expenditures : Chi sự nghiệp -
 66. Non-current assets : Tài sản cố định và đầu tư dài hạn -
 67. Operating profit : Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -
 68. Other current assets : Tài sản lưu động khác -
 69. Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ khác -
 70. Other long-term liabilities : Nợ dài hạn khác -
 71. Other payables : Nợ khác -
 72. Other receivables : Các khoản phải thu khác -
 73. Other short-term investments : Đầu tư ngắn hạn khác -
 74. Owners' equity : Nguồn vốn chủ sở hữu -
 75. Payables to employees : Phải trả công nhân viên -
 76. Prepaid expenses : Chi phí trả trước -
 77. Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế -
 78. Profit from financial activities : Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -
 79. Provision for devaluation of stocks : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
 80. Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi trên đường -
 81. Raw materials : Nguyên liệu, vật liệu tồn kho -
 82. Receivables : Các khoản phải thu -
 83. Receivables from customers : Phải thu của khách hàng -
 84. Reconciliation: : đối chiếu
 85. Reserve fund : Quỹ dự trữ -
 86. Retained earnings : Lợi nhuận chưa phân phối -
 87. Revenue deductions : Các khoản giảm trừ -
 88. Sales expenses : Chi phí bán hàng -
 89. Sales rebates : Giảm giá bán hàng -
 90. Sales returns : Hàng bán bị trả lại -
 91. Short-term borrowings : Vay ngắn hạn -
 92. Short-term investments : Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -
 93. Short-term liabilities : Nợ ngắn hạn -
 94. Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn -
 95. Short-term security investments : Đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
 96. Stockholders' equity : Nguồn vốn kinh doanh -
 97. Surplus of assets awaiting resolution : Tài sản thừa chờ xử lý -
 98. Tangible fixed assets : Tài sản cố định hữu hình -
 99. Taxes and other payables to the State budget : Thuế và các khoản phải nộp nhànước -
 100. Total assets : Tổng cộng tài sản -
 101. Total liabilities and owners' equity : Tổng cộng nguồn vốn -
 102. Trade creditors : Phải trả cho người bán -
 103. Treasury stock : Cổ phiếu quỹ -
 104. Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 105. Work in progress : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 106. Provision for short-term investments : Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
 107. Deductible VAT : Thuế GTGT được khấu trừ
 108. Inter : -Phải thu nội bộ
 109. Provision for bad debts : -Dự phòng phải thu khó đòi
 110. Real estate investment : --Bất động sản đầu tư
 111. Investment in subsidiaries : -Đầu tư vào công ty con
 112. Property tax deferred : --Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 113. Collateral long-term deposits : --Ký cược ký quỹ dài hạn
 114. Bonds issued : --Trái phiếu phát hành
 115. Get escrow, long-term deposits : Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
 116. Deferred tax payable : --Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 117. Margin of property revaluation : -Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 118. Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 119. Fund Development : Quỹ đầu tư phát triển
 120. Fund financial reserve : Quỹ dự phòng tài chính
 121. Funds that form of fixed assets : -Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
 122. Leasehold assets : -Tài sản thuê ngoài
 123. Materials, goods kept for processing : -Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
 124. Goods deposited deposit, or escrow : Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
 125. Bad debts treated : -Nợ khó đòi đã xử lý
 126. Foreign currencies : Ngoại tệ các loại
 127. Project for public services and- projects : -Dự án chi sự nghiệp, dự án
 128. Account Type 1: Short-term assets : -Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
 129. Account Type 2: Long-term assets : Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
 130. Account Type 3: Liabilities : Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
 131. Account Type 4: Equity : -Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
 132. Account Type 5: Revenue : Loại tài khoản 5: Doanh thu
 133. Account Type 6: Production costs, business : -Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
 134. Account Type 7: Other income : -Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
 135. Account Type 8: Other expenses : -Loại tài khoản 8: Chi phí khác
 136. Account Type 9: Determining business results : -Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
 137. Account Type 0: Balance sheet accounts : Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
 138. Provision for short-term investments : Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn


Xem thêm
từ điển anh văn chuyên ngành kế toán (6000 từ)
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement