Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982021 100 từ thông dụng nhất. Nắm được là sơ sơ bạn đã có thể đọc các tài liệu chuyên nghành

 1. per cent premium payment: Trả lương 100%
 2. A system of shered values/ Meaning: Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ
 3. Ability: Khả năng
 4. Adaptive: Thích nghi
 5. Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương
 6. Administrator carde/High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao
 7. Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi
 8. Aiming: Khả năng nhắm đúng vị trí
 9. Air conflict: Mâu thuẩn cởi mở/ công khai
 10. Allowances: Trợ cấp
 11. Annual leave: Nghỉ phép thường niên
 12. Application Form: Mẫu đơn xin viêc
 13. Apprenticeship training: Đào tạo học nghề
 14. Appropriate status symbols: Biểu tượng địa vị phù hợp
 15. Arbitrator: Trọng tài
 16. Assessment of employee potential: Đánh giá tiềm năng nhân viên
 17. Aternation Ranking method: Phương pháp xếp hạng luân phiên
 18. Audio visual technique: Kỹ thuật nghe nhìn
 19. Average: Trung bình
 20. Award/reward/gratification/bomus: Thưởng, tiền thưởng
 21. Behavior modeling: Mô hình ứng xử
 22. Behavioral norms: Các chuẩn mực hành vi
 23. Benchmark job: Công việc chuẩn để tính lương
 24. Benefits: Phúc lợi
 25. Blank(WAB): Khoảng trống trong mẫu đơn
 26. Board interview/Panel interview: PV hội đồng
 27. Bottom-up approach: Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên
 28. Breakdowns: Bế tắc
 29. Buisiness games: Trò chơi kinh doanh
 30. Bureacratic: Quan liêu, bàn giấy
 31. Career employee: Nhân viên chính ngạch/Biên chế
 32. Career planning and development: Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp(Thăng tiến nghề nghiệp)
 33. Case study: Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
 34. Catorory A/Class: A Hạng A
 35. Challenge: Thách đó
 36. Classroom lecture: Bài thuyết trình trong lớp
 37. Coaching: Dạy kèm
 38. Cognitive ability test: Trắc nghiệm khả năng nhận thức
 39. Cognitive dissonance: Cảm ứng lạc điệu
 40. Collective agreement: Thỏa ước tập thể
 41. Collective bargaining: Thương nghị tập thể
 42. Combination of methods: Tổng hợp các phương pháp
 43. Comfortabe working conditions: Điều kiện làm việc thoải mái
 44. Compensation: Lương bổng
 45. Compensation equity: Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
 46. Competent supervision: Kiểm tra khéo léo
 47. Computer-assisted instruction: (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính
 48. Conferrence: Hội nghị
 49. Conflict: Mâu thuẩn
 50. Conflict tolerance: Chấp nhận mâu thuẩn
 51. National economy : kinh tế quốc dân
 52. Economic cooperation : hợp tác ktế
 53. International economic aid : viện trợ ktế qtế
 54. Embargo : cấm vận
 55. Macro-economic : kinh tế vĩ mô
 56. Micro-economic : kinh tế vi mô
 57. Planned economy : ktế kế hoạch
 58. Market economy : ktế thị trường
 59. Regulation : sự điều tiết
 60. The openness of the economy : sự mở cửa của nền ktế
 61. Rate of economic growth : tốc độ tăng trưởng ktế
 62. Average annual growth : tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 63. Capital accumulation : sự tích luỹ tư bản
 64. Indicator of economic welfare : chỉ tiêu phúc lợi ktế
 65. Distribution of income : phân phối thu nhập
 66. Real national income : thu nhập quốc dân thực tế
 67. Per capita income : thu nhập bình quân đầu người
 68. Gross National Product ( GNP) : Tổng sản phẩm qdân
 69. Gross Dosmetic Product (GDP) : tổng sản phẩm quốc nội
 70. Supply and demand : cung và cầu
 71. Potential demand : nhu cầu tiềm tàng
 72. Effective demand : nhu cầu thực tế
 73. Purchasing power : sức mua
 74. Active/ brisk demand : lượng cầu nhiều
 75. Managerial skill : kỹ năng quản lý
 76. Effective longer-run solution : giải pháp lâu dài hữu hiệu
 77. Joint stock company : cty cổ phần
 78. National firms : các công ty quốc gia
 79. Transnational corporations : Các công ty siêu quốc gia
 80. Holding company : cty mẹ
 81. Affiliated/ Subsidiary company : cty con
 82. Co-operative : hợp tác xã
 83. Sole agent : đại lý độc quyền
 84. Fixed capital : vốn cố định
 85. Floating/ Working/ Circulating/ liquid capital: vốn luân chuyển
 86. Amortization/ Depreciation : khấu hao
 87. inflation: sự lạm phát

Xem thêm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement