Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002694 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH & HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1
1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Nguyễn Đức Đạt
- Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại bộ môn Đại Số-Hình học –
Tô pô
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Đại Số-Hình học-Tô pô
- Email: [email protected]
- Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết dàn
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Đại số tuyến tính và hình học giải tích 1
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 04
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Làm bài tập trên lớp: 29
+ Tự học: 01
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn: Đại Số-Hình học-Tô pô
+ Khoa: Toán-Cơ-Tin học
- Môn học tiên quyết:
- Môn học kế tiếp: Đại Số tuyến tính 2
3. Mục tiêu của môn học:
- Mục tiêu về kiến thức: Những hiểu biết ban đầu về Đại số tuyến tính
- Mục tiêu về kĩ năng: Nắm được các kỹ thuật tính ma trận, định thức và làm việc
trên không gian vectơ.
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập…)
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học gồm bốn chương. Chương 0 cung cấp cho người học những hiểu biết sơ
lược về nhóm, vành, trường, ... đủ để hiểu được các chương tiếp theo. Chương 1 và
chương 2 bước đầu tiếp cận ngôn ngữ trừu tượng về không gian vectơ và ánh xạ
tuyến tính. Chương 3 giới thiệu những khái niệm quan trọng của Đại số tuyến tính
như định thức, hạng của ma trận.
5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 0: Kiến thức chuẩn bị.
0.1.Tập hợp.
0.2.Quan hệ và ánh xạ.
0.3.Nhóm, Vành và Trường.
0.4.Trường số phức.
0.5.Đa thức.
Chương 1: Không gian véctơ.
1.1. Khái niệm không gian véctơ.
1.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính.
1.3. Cơ sở và số chiều của không gian véctơ.
1.4. Không gian con – Hạng của một hệ véctơ.
1.5. Tổng và Tổng trực tiếp.
1.6. Không gian thương.
Chương 2: Ma trận và ánh xạ tuyến tính
2.1. Ma trận.
2.2. Ánh xạ tuyến tính.
2.3. Hạt nhân và ảnh của đồng cấu.
2.4. Không gian véctơ đối ngẫu.
Chương 3: Định thức và hệ phương trình tuyến tính (Phần 1)
3.1. Các phép thế.
3.2. Định thức của ma trận.
3.3. Ánh xạ đa tuyến tính thay phiên.
3.5. Các tính chất sâu hơn của định thức.
3.6. Định thức và hạng của ma trận.
6. Học liệu:
6.1. Học liệu bắt buộc:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement