Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000936 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Phòng Đào tạo không chính quy trường ĐH Luật TP. HCM
Trong toàn bộ các vấn đề của loài người, quyền con người là
những vấn đề có lịch sử lâu đời về cả phương diện thực tiễn
cũng như lý luận. Đó luôn luôn là mối quan tâm của nhân loại ở
mỗi thời kỳ phát triển của nó. Mỗi thời kỳ phát triển của quyền
con người đều gắn liền và là thành quả của cuộc đấu tranh giai
cấp, cách mạng, xã hội, phản ảnh quá trình nhân loại tự giải
phóng mình. Do vậy hiển nhiên những vấn đề đó bao giờ cũng
là điểm nóng của cuộc đấu tranh giai cấp, đặc biệt thể hiện trên
bình diện đấu tranh tư tưởng. Đứng ở phương diện lợi ích giai
cấp giữ địa vị thống trị xã hội, các giai cấp cầm quyền luôn luôn
coi con người, quyền và lợi ích của họ là trong tầm chiến lược
và sách lược nhằm ổn định và phát triển xã hội mà nó đại biểu.
Đương nhiên do những giới hạn lịch sử khách quan, mỗi giai
cấp thống trị ở mỗi thời kỳ lịch sử chỉ có thể đáp ứng và đảm
bảo quyền con người ở một mức độ, một nấc thang nhất định.
Sự phát triển của lịch sử đã biện minh cho sức mạnh vô định của
nhu cầu về quyền và tự do của con người. Quyền với tính cách
là một nhu cầu độc lập đã tạo ra động lực mạnh mẽ trong hoạt
động của con người, đặc biệt được thể hiện trong lịnh vực chống
áp bức, xây dựng một xã hội công bằng và tự do hơn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới quyền con người rất sớm,
người đã đặt nền móng lý luận và thực tiễn bằng việc khẳng
định quyền con người gắn liền với quyền dân tộc, với độc lập
chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Người đã chỉ ra rằng
quyền con người chỉ có thể có được bằng con đường đấu tranh
cách mạng chống áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, giành
độc lập dân tộc và đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ
quốc. Chỉ có như vậy thì các quyền cá nhân và quyền dân tộc
mới được bảo đảm bền vững.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người bắt nguồn sâu xa từ
lịch sử dân tộc, kế thừa có chọn lọc những tư tưởng nhân quyền
tiến bộ của các nước phương Đông cũng như các nước phương


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement