Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997638 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Lý luận giá trị thặng dư được trình bày trong quyển I bộ Tư bản của C.Mác. Ý nghĩa của vấn đề này đối với vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam
Trước đây, các nhà XHCN không tưởng chỉ có thổ nói về sự bóc lột cùa TBCN, chỉ mở ra được một cái mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Ảngghcn cho ra đời hai phát triển vĩ đại là “ chù nghĩa duy vật lịch sừ” và “ học thuyết giá trị thặng dư” mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà kinh tế xuất sắc như Lcnin đà tiếp thu và phát tricn them, tiến tới đoàn kết các giai cấp trong xà hội đổ xây dựng một nhà nước XHCN đầu ticn, không phải là không tưởng mà là hiện thực , mở ra một thời đại mới, một kỷ nguycn mới cùa xã hội loài người, đó CSCN mà giai đoạn đầu cùa nó là CNXH. Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thicn tài cùa Dức đã đổ lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguycn giá trị. Có thồ nói học thuyết giả trị thặng dư là một trong hai phát hiện vĩ đại nhất cùa Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "hồn đá tảng" trong toàn bộ học thuyết cùa ông.

Chúng ta, ai cùng biết rẳng: Bất cứ một học thuyết kinh tế nào ra đời hay hình thành cùng đều dựa trcn hai tiền đề là thực tiền và học thuyết. Bởi lõ tư duy học thuyết bắt nguồn từ thực tiền rồi quay trở lại thực tiỗn đổ kiềm nghiệm tính đúng đắn cùa học thuyết. Hơn nữa một đặc điểm kinh tế cùa Các Mác là tính kế thừa và tính phc phán: K.C thừa cái đà có, còn đúng và phc phán đổ tìm ra những hạn chế cùa học thuyết đà có đề lọc bò, bả sung, sáng tạo, phát triền và hoàn thiện. Học thuyết kinh tế cừa Các Mác được trình bày trong tác phẩm vĩ đại cùa ông là Bộ "Tư bản". Trong bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến một học thuyết vĩ đại nhất cùa ông, đó là học thuyết giả trị thặng dư. Ngày nay tình hình đà thay đồi nhất nhiều so với khi Mác viết tác phẩm “Tư bán”, vì vậy, nhiều tư liêu lịch sừ cụ thổ iúc bấy giờ là đúng thì bây giờ lại không thích hợp nữa. Nhưng nhiều nguycn lý, nhiều quy luật kinh tế cùa Mác đà phát hiện, như những quv luật về sán xuất và lưu thông hàng hoá, về sán xuất giá trị thặng dư, (GTTD), về lợi nhuận (P), về thương nghiệp, tín dụng, ngân hàng, về cơ

chế thị trường tự do cạnh tranh, về khùng hoảng kinh tế,v.v.....

đến nay vẫn mang tính khoa học và có ỷ nghĩa thực tiến đến tận bây giờ.

Mọi cái đều trôi qua, mọi cái đều biến đồi, ycu cầu người đọc bộ “Tư bản” cùng phái thay đồi. Trước đây với chù đích đơn thuần vạch trần bán chất bóc lột cùa chù nghĩa tư bán, người đọc thường thicn về việc khai thác quan hộ bóc lột giá trị thặng dư, vạch ra mâu thuẫn giai cấp. Ngày nay, người nghicn cứu không thổ coi nhẹ những điểm nói trôn, nhưng đà quan tàm tìm hiểu trong tác phẩm này nhiều tri thức bồ ích khác, VC cơ chế thị trường, về kinh tế hàng hoá, về tiền tộ tín dụng, về tăng sức sán xuất cùa lao động, v.v..ệ.“Tư bản” là công trình khoa học nghicn cứu nền kinh tế thị trường tư bản chù nghĩa thời kỳ tự do cạnh tranh ở nước Anh từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX. Nhưng nội dung cùa nó cung cấp cho người nghicn cứu không chỉ những tri thức về cách sản xuất tư bản chù nghĩa, về kinh tế thị trường tư bán chù nghĩa, mà cả nhiều tri thức chung về kinh tế chính trị, về triết học và xã hội học...

Chù nghĩa tư bán hiện nay đang có những bước tiến vượt bậc về lực lượng sản xuất với sự phát triển cùa khoa học- công nghệ, song vẫn không thoát khỏi những mâu thuẫn nội tại náy sinh trong lòng xà hội tư bán, mà nồi bật nhất là mâu thuẫn giữa một bcn lực lượng sán xuất đạt tới trình độ xã hội hóa cao với một bcn quan hộ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement