Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991428 Link tải luận văn miễn phí cho ae

A. Mở đầu
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong có tổ chức là tổ chức cao nhất
của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là ngời kế thừa nâng lên tầm cao mới
truyền thống của dân tộc kết hợp giá trị tinh thần Việt Nam với chủ nghĩa Mác-
Lênin, chủ nghĩa yêu nớc với chủ nghĩa quốc tế vô sản, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, t
tởng Hồ Chí Minh làm nền tảng t tởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của
Đảng. Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã trở thành ngời lãnh đạo duy nhất cuộc đấu
tranh của nhân dân Việt Nam để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải
phóng con ngời, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Vì mục đích vĩ đại
của dân tộc là độc lập tự do. Đảng là ngời đại biểu trung thành cho lợi ích cao nhất
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Hồ Chí Minh đã nói: Không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân
và của tổ quốc. Vì vậy, Đảng ta đã trở thành hình thức tổ chức cao nhất của
quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lơng tâm của dân tộc.
Đảng đợc nhân dân tin tởng, coi là đội tiên phong giác ngộ của mình.
Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đợc thành lập. Từ khi ra đời đến
nay Đảng Cộng sản do Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng Cơng lĩnh, chiến lợc, các
định hớng về chính sách và chủ trơng công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục vận
động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gơng mẫu của đảng viên, tr-
ớc hết là cơng lĩnh, chiến lợc cách mạng. Cơng lĩnh và chiến lợc cách mạng của
Đảng đợc xây dựng dới ánh sáng của lý luận Mác-Lênin và t tởng nhân văn truyền
thống Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đất nớc và quốc tế qua mỗi
thời kỳ cách mạng. Đảng luôn vận dụng lý luận vào thực tiễn, kết hợp những
nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin với tinh hoa truyền thống văn hoá dân tộc.
Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân ta thắng lợi bằng việc
hoạch định ra cơng lĩnh.
Các cơng lĩnh cách mạng của Đảng xác định các nguyên tắc và phơng hớng
chính trị, cùng với các chủ trơng, chính sách của Đảng phản ánh ngày càng đúng
đắn quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
1
Cơng lĩnh là sự kết hợp lý luận Mác-Lênin với thực tiễn của đất nớc, là sự kết
hợp t tởng nhân văn truyền thống Việt Nam với chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá
trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Hồ Chí Minh đã từng nói: Đảng đã truyền bá lý luận Mác-Lênin vào trong
nhân dân ta, có lý luận soi đờng thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát
triển đợc tài năng và lực lợng vô cùng tận của mình; Đảng kết hợp lý luận với kinh
nghiệm và thực hành của cách mạng Việt Nam; Đảng áp dụng lập trờng, quan điểm
và phơng pháp Mác-Lênin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt
Nam; Đảng phải có tinh thần khoa học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ
lịch sử xã hội phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải tin tởng vào
lực lợng và sáng kiến của quần chúng, phải gom góp t tởng, kinh nghiệm, sáng kiến
và ý chí của quần chúng, sắp xếp nó thành hệ thống, rồi lại áp dụng vào quần
chúng.
Chính nhờ có chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng t tởng, có cơng lĩnh, đờng
lối và chính sách cách mạng đúng đắn, sáng tạo nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã
trở thành đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và
nhân dân lao động. Đảng thật sự là hiện thân của trí tuệ, danh dự và lơng tâm của
dân tộc. Dới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã đợc nhân dân tin tởng và thừa nhận là đội tiên phong của mình. Vì
vậy, phát huy đợc nội lực của dân tộc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc
tế, không ngừng tiến lên giành đợc những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính
thời đại sâu sắc.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement