Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990564 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại hơn 20 thế kỉ qua đã có biết bao
học thuyết tư tưởng - chính trị ra đời và phát triển, song sự ra đời của học
thuyết Mác, chủ nghĩa Mác giữa thế kỉ XIX vẫn là một bước ngoặt vĩ đại
trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại. Với bản chất cách
mạng và khoa học của mình, học thuyết Mác đã đặt cơ sở lý luận nền tảng cho
bước chuyển của nhân loại sang một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên mà ở đó, “con
người chuyển từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do” và “sự
phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả
mọi người”. Chính vì vậy mà học thuyết Mác đã được cả cộng đồng nhân loại
tiến bộ thừa nhận là học thuyết về con người, về sự nghiệp giải phóng con
người, trong đó sự phát triển con người toàn diện là một nội dung cốt lõi.
Trong học thuyết của mình, khi khẳng định tiến trình phát triển lịch sử
của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội,
các nhà sáng lập học thuyết Mác đã nhấn mạnh việc lấy sự phát triển toàn
diện của con người làm mục tiêu, làm động lực cho sự phát triển xã hội. Với
các ông, con người phát triển toàn diện không chỉ là chủ thể sáng tạo của quá
trình sản xuất vật chất, là yếu tố hàng đầu, yếu tố đóng vai trò quyết định
trong lực lượng sản xuất của xã hội, mà còn là chủ thể đích thực của tiến trình
phát triển lịch sử. Theo nghĩa đó, sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội,
trước hết và bao giờ cũng có nghĩa là “phát triển sự phong phú của bản chất
con người, coi như là một mục đích tự thân”. Ý nghĩa lịch sử, mục tiêu cao cả
của sự phát triển và tiến bộ xã hội là phát triển con người toàn diện, nâng cao
năng lực và phẩm giá con người, loại trừ ra khỏi cuộc sống con người mọi “sự
tha hóa” để con người được sống với con người, “trở thành những người tự
do”, “những cá nhân được phát triển toàn diện”

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại hơn 20 thế kỉ qua đã có biết bao
học thuyết tư tưởng - chính trị ra đời và phát triển, song sự ra đời của học
thuyết Mác, chủ nghĩa Mác giữa thế kỉ XIX vẫn là một bước ngoặt vĩ đại
trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại. Với bản chất cách
mạng và khoa học của mình, học thuyết Mác đã đặt cơ sở lý luận nền tảng cho
bước chuyển của nhân loại sang một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên mà ở đó, “con
người chuyển từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do” và “sự
phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả
mọi người”. Chính vì vậy mà học thuyết Mác đã được cả cộng đồng nhân loại
tiến bộ thừa nhận là học thuyết về con người, về sự nghiệp giải phóng con
người, trong đó sự phát triển con người toàn diện là một nội dung cốt lõi.
Trong học thuyết của mình, khi khẳng định tiến trình phát triển lịch sử
của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội,
các nhà sáng lập học thuyết Mác đã nhấn mạnh việc lấy sự phát triển toàn
diện của con người làm mục tiêu, làm động lực cho sự phát triển xã hội. Với
các ông, con người phát triển toàn diện không chỉ là chủ thể sáng tạo của quá
trình sản xuất vật chất, là yếu tố hàng đầu, yếu tố đóng vai trò quyết định
trong lực lượng sản xuất của xã hội, mà còn là chủ thể đích thực của tiến trình
phát triển lịch sử. Theo nghĩa đó, sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội,
trước hết và bao giờ cũng có nghĩa là “phát triển sự phong phú của bản chất
con người, coi như là một mục đích tự thân”. Ý nghĩa lịch sử, mục tiêu cao cả
của sự phát triển và tiến bộ xã hội là phát triển con người toàn diện, nâng cao
năng lực và phẩm giá con người, loại trừ ra khỏi cuộc sống con người mọi “sự
tha hóa” để con người được sống với con người, “trở thành những người tự
do”, “những cá nhân được phát triển toàn diện”

Ngay từ những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ quan điểm: Đổi mới không phải là từ bỏ
mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng
đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải là xa rời, mà
là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh. Trong hơn 25 năm đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã ban hành và thực hiện trên thực tế đường lối và nhiều chủ
trương, chính sách, giải pháp phát triển con người Việt Nam mới - con người
Việt Nam phát triển toàn diện, cả về trí lực lẫn thể lực, cả về “lý tưởng sống,
lối sống, năng lực, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam”
nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực có chất
lượng cao cho công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn 25 năm đổi mới, nhất là trong
những năm gần đây, ở nước ta đã có không ít công trình nghiên cứu, đề tài
khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn cao học lấy quan điểm của các nhà sáng lập
học thuyết Mác về con người, bản chất con người, giải phóng con người và
phát triển con người toàn diện, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con
người Việt Nam mới, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”, đào tạo
“những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội” và lấy quan điểm của Đảng
Cộng sản Việt Nam về phát triển con người Việt Nam hiện đại – con người
Việt Nam của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát
triển tri thức làm đối tượng nghiên cứu. Song, việc gắn kết quan niệm cả ba
mảng lý luận trên trong một công trình nghiên cứu để làm rõ bản chất cách
mạng và khoa học trong học thuyết Mác, sự kế thừa và phát triển sáng tạo
trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng đúng đắn, linh hoạt và mềm dẻo,
phù hợp với bối cảnh lịch sử ở nước ta trong quan điểm của Đảng Cộng sản
Việt Nam, nhất là để từ đó, xác định những định hướng cơ bản, những giải


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement