Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980638 Link tải miễn phí luận văn
Bài giảng Văn hóa hành chính do ThS. Hoàng Thị Hoài Hương biên soạn có kết cấu gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề chính như: Tổng quan về văn hóa hành chính, phân tích văn hóa hành chính của tổ chức trong quản lý hành chính công, phân tích văn hóa hành chính của công chức, xây dựng và hoàn thiện văn hóa hành chính.
VĂN HÓA HÀNH CHÍNH ThS. Hoàng Thị Hoài Hương GVC – Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính 22/01/2013 1
NỘI DUNG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VĂN HOÁ HÀNH CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG . CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VĂN HOÁ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨC. CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN HOÁ HÀNH CHÍNH. 22/01/2013 2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ HÀNH CHÍNH 1. Khái niệm văn hóa hành chính 2.Văn hóa hành chính – một bộ phận văn hóa tổ chức 3. Những yếu tố của văn hóa hành chính 22/01/2013 3
Văn hóa là gì? Văn hóa là tất cả những gì liên quan đến con người và do con người tạo ra. Văn hóa là tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và các năng lực, thói quen khác mà con người với tư cách là thành viên của xã hội tiếp thu được. Tylor (1832-1917), 22/01/2013 4
Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của các cá nhân và cộng đồng trong quá khứ và trong hiện tại qua các thế kỷ các hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống các giá trị truyền thống và thị hiếu – những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc ( Theo UNESSCO – F.Mayer 1988) 22/01/2013 5
 Văn hóa có nghĩa là những giá trị vật chất, tinh thần con người tạo ra trong lịch sử; đời sống tinh thần của con người; tri thức khoa học, trình độ học vấn; lối sống, các ứng xử có trình độ cao, biểu hiện văn minh.(Từ điển Tiếng Việt) 22/01/2013 6
Theo nghĩa rộng nhất, văn hóa là toàn bộ những hoạt động vật chất và tinh thần mà con người đã tạo ra trong mối quan hệ giữa con người, tự nhiên và xã hội trong suốt chiều dài lịch sử của mình. 22/01/2013 7
Theo nghĩa hẹp: Văn hóa được hiểu như là một ngành của nền kinh tế quốc dân, là ngành văn hóa-nghệ thuật và được phân biệt với các ngành kinh tế-kỹ thuật. Theo nghĩa rất hẹp: Văn hóa được hiểu là trình độ học vấn hay một loại hình nghệ thuật. 22/01/2013 8
Văn hoá là gì? Văn hóa là trình độ phát triển cụ thể trong một lĩnh vực, một ngành nào đó của xã hội 22/01/2013 9
Văn hóa trong tổ chức là gì?  Văn hóa trong tổ chức là toàn bộ các giá trị, niềm tin, truyền thống và thói quen có khả năng: - Quy định hành vi của mỗi thành viên; - Biến động và thay đổi theo thời gian; - Tạo cho tổ chức bản sắc riêng. 22/01/2013 10
Công sở là một tập hợp có tổ chức dựa trên quan hệ thứ bậc: - Cấp trên – cấp dưới - Thành viên – thành viên - Thành viên – người dân  Quan hệ ràng buộc ba nhóm yếu tố: - Quyền lực – phục tùng - Nhu cầu – phục vụ - Hiệu lực – hiệu quả 22/01/2013 11
Văn hoá tổ chức là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Văn hoá tổ chức được thể hiện rõ nét qua phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo; toàn bộ các mối quan hệ giữa những con người trong tổ chức; phong cách làm việc của tất cả mọi người. 22/01/2013 12
1.2. Văn hóa chính trị và văn hóa Đảng Văn hóa chính trị Là “một bộ phận của văn hóa tinh thần trong xã hội giai cấp thể hiện những lợi ích giai cấp nhất định và kết tinh trong ý thức chính trị, hệ thống các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo chính trị, phong cách quan hệ chính trị, những hoạt động chính trị thực tiễn quần chúng, các giai cấp, đảng chính trị và các cá nhân.” 22/01/2013 13
 Văn hóa chính trị-quản lý Là “những biểu tượng, ý tưởng bao trùm quan trọng nhất, có giá trị nhất của con người về các hiện tượng chính trị-xã hội, các hiện tượng quản lý, vào trong thực tiễn nó được thể hiện thành nguyên tắc sống, những quy tắc ứng xử, chỉ đạo, những hành vi, phong cách của con người với tư cách là chủ thể của chính quyền, tổ chức, đơn vị quản lý nào đó. 22/01/2013 14
Văn hóa Đảng Văn hoá Đảng theo nghĩa rộng là “toàn bộ tình cảm, ý chí và hành động chính trị tích cực nhằm hình thành một Đảng có đủ sức lãnh đạo, xây dựng một xã hội mới phù hợp với mục đích nhân văn cao cả của văn hoá và khát vọng dân chủ cao đẹp của thời đại" (Tạp chí Cộng sản số 18, 9/2004). 22/01/2013 15
Văn hóa hành chính là gì? • Văn hoá hành chính là một bộ phận của văn hoá chính trị-quản lý, một dạng của văn hóa tổ chức, là nền tảng khoa học và nghệ thuật của phép trị nước. 22/01/2013 16
Văn hóa ứng xử Nếu ứng xử là thường xuyên ở bất cứ thời gian nào, và thường trực trong bất cứ một không gian và xã hội nào, thì văn hoá ứng xử lại là sản phẩm của từng lúc, từng nơi. 22/01/2013 17
ỨNG XỬ ? Ứng xử là sự phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác đến mình trong một tình huống cụ thể . Nó thể hiện ở chỗ con người không chủ động trong giao tiếp mà chủ động trong ứng xử có sự lựa chọn, có cân nhắc thể hiện qua thái độ, hành vi, cách nói năng – tùy thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, nhân cách của mỗi người nhằm đạt kết quả cao nhất trong giao tiếp. 22/01/2013 18
V¨n ho¸ ứng xử Văn hoá ứng xử phụ thuộc, đồng thời cũng phản ánh và thậm chí tác động trở lại với rất nhiều điều kiện và hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tự nhiên cũng như từng cá nhân. Do đó mới có văn hoá vùng, miền, địa phương, cá nhân, cũng như có văn hoá nông thôn, đô thị, có văn hoá quý tộc và bình dân... 22/01/2013 19
3. Bản chất, cấu trúc, chức năng 3.1. Bản chất của văn hóa Văn hóa là toàn bộ các hoạt động sáng tạo của con người Văn hóa là giá trị Văn hóa là truyền thống Văn hóa là dân tộc Văn hóa là môi trường 22/01/2013 20

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement