Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976295 link tải miễn phí tài liệu ôn thi cho các bạn
CHƯƠNG I:
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Câu 1: Phân tích sự chuyển biến về mặt xã hội, giai cấp của Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
Câu 2: Phân tích quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng năm 1930.
Câu 3: Phân tích nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng nêu trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930.
Câu 4: Tại sao nói: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là tất yếu khách quan?

CHƯƠNG II:
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930- 1945)

Câu 1: Trình bày nội dung, làm rõ bước phát triển và hạn chế trong nhận thức của Đảng về đường lối cách mạng Việt Nam thể hiện trong Luận cương chính trị tháng 10/1930.
Câu 2: Phân tích quá trình Đảng giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến trong thời kì bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945).
Câu 3: Phân tích nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh đòi dân sinh dân chủ thể hiện trong các Nghị quyết BCHTW Đảng (1936- 1939).
Câu 4: Phân tích nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng được thể hiện trong các Nghị quyết TW 6, 7 và 8 (1939- 1941).

CHƯƠNG III:
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954- 1975)

Câu 1: Phân tích đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng (1945- 1946).
Câu 2: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó làm rõ sự sáng tạo của Đảng.
Câu 3: Phân tích đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thể hiện trong Chính cương Đảng lao động Việt Nam được thông qua tai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Câu 4: Hãy chứng minh rằng, những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng do Hội nghị lần thứ 15 (Tháng 1/1959) xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Câu 5: Phân tích nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của chiến lược cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.


CHƯƠNG IV:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ

Câu 1: Phân tích mục tiêu, phương hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kì đổi mới.
Câu 2: Phân tích quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kì đổi mới.
Câu 3: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng.
Câu 4: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035553 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt
Nam.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh
sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng
cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các
dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân
ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các
nước thuộc địa.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc
đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của m ình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng
Cộng sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản là một yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu
tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu
nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng
vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác -
Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
- Năm 1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Mở
đầu thời đại mới - “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân
tộc”.
- Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng M ười đã nêu tấm
gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.
- Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập.
- Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai tr ò quan trọng trong việc
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
Chính sách cai trị của thực dân Pháp
- Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của
chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung
Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị ri êng, cấu kết với địa chủ.
- Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn
điền; đầu tư vốn khai thác tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng
một số cơ sở công nghiệp (điện, nước); xây dựng hệ thống đường bộ, đường thuỷ,
bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của n ước Pháp.
- Về văn hoá: Thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hoá giáo dục thực
dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…
Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam
- Giai cấp địa chủ Việt Nam: Giai cấp địa chủ chiếm khoảng 7% cư dân
nông thôn nhưng đã nắm trong tay 50% diện tích ruộng đất. Sự cấu kết giữa giai
cấp địa chủ với thực dân Pháp gia tăng trong quá tr ình tổ chức cai trị của người
Pháp. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hoá, một bộ
phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh
chống Pháp dưới các hình thức khác nhau.
- Giai cấp nông dân: Là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam
(chiếm khoảng 90% dân số), bị thực dân v à phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


xem thêm
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement