Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By jimmy14290
#973003 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Graphen là tinh thể độc lập 2 chiều có bề dày bằng 1 nguyên tử và có diện
tích bề mặt riêng lớn (giá trị tính toán 2630 m2/g) nên là một chất hấp phụ rất tốt.
Việc kết hợp graphen và graphen oxit với nano Fe3O4 mới chỉ bước đầu được
nghiên cứu ở trên thế giới, ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu vào
mục đích xử lý chất ô nhiễm. Vì vậy việc chọn đề tài “Nghiên cứu tổng hợp, đặc
trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở cacbon (Graphen oxit,
Graphen)” nhằm tổng hợp vật liệu mới ứng dụng trong xử lý asen.
2. Mục đích của đề tài
Tổng hợp, đặc trưng của graphen oxit từ graphit tinh khiết theo các phương
pháp khác nhau.
Tổng hợp, đặc trưng của graphen từ graphen oxit theo các phương pháp khác
nhau.
Khảo sát khả năng hấp phụ asen của graphen và graphen oxit được tổng hợp
heo các phương pháp trên.
3. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Thu thập và tổng quan tài liệu về graphen, graphen oxit, asen.
Nội dung 2: Tổng hợp graphen, graphen oxit theo các phương pháp khác nhau.
Nội dung 3: Sử dụng các mẫu graphen, graphen oxit được tổng hợp theo phương
pháp trên để hấp phụ asen.
Nội dung 4: Nghiên cứu các quá trình đẳng nhiệt hấp phụ theo Langmuir và
Freundlich.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Sử dụng các phương pháp hóa - lí hiện đại như:
- Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) để xác định cấu trúc pha của graphen
oxit và graphen tổng hợp được.
- Phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR) để xác định các nhóm chức bề mặt
của graphen oxit và graphen tổng hợp được.
- Phương pháp hiển vi truyền điện tử phân giải cao (HR-TEM) để xác định
hình thái học.
- Phương pháp phổ điện tử quang tia X (XPS) nhằm xác định cấu trúc, liên
kết của vật liệu graphen oxit và graphen tổng hợp được.
- Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ Nitơ (BET) nhằm xác định diện tích bề
mặt và kích thước và phân bố mao quản của graphen oxit và graphen tổng hợp
được.
- Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) nhằm xác định nồng độ trước và
sau hấp phụ của asen trong dung dịch.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Tổng hợp vật liệu graphen oxit, graphen bằng phương pháp khác nhau và đặc
trưng vật liệu.
- Đánh giá khả năng hấp phụ As(V) trên vật liệu graphen oxit và graphen được
tổng hợp bằng phương pháp khác nhau.
6. Cấu trúc luận văn
Nội dung luận văn ―Nghiên cứu tổng hợp, đặc trƣng và khả năng hấp phụ
asen của vật liệu trên cơ sở cacbon (Graphen oxit, Graphen)‖ gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm
Chương 3: Kết quả và thảo luận
Chương 4: Kết luận và kiến nghị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997548 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement