Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By mailanng613
#972887 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn:Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu: tìm hiểu một số khái niệm về làng nghề, giới thiệu về làng nghề Việt Nam nói chung và làng nghề Bắc Ninh nói riêng. Đánh giá hiện trạng môi đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất phương án, giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện chất lượng môi trường các làng nghề trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh
Chƣơng 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu..................................................................... 3
1.1. Một số khái niệm về làng nghề .................................................................................. 3
1.2. Tổng quan làng nghề Việt Nam ................................................................................. 3
1.2.1. Lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam ................................................................... 3
1.2.2. Hiện trạng môi trƣờng làng nghề Việt Nam ........................................................... 7
1.2.3. Ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng làng nghề đến sức khỏe cộng đồng, kinh
tế - xã hội........................................................................................................................... 9
1.2.4. Những tồn tại trong quá trình phát triển làng nghề tác động đến môi trƣờng ........ 11
1.3. Tổng quan làng nghề Bắc Ninh ......................................................................................13
Chƣơng 2. Đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu .................................... 18
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................................. 18
2.2. Nội dung nghiên cứu.................................................................................................. 18
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................................ 18
2.3.1. Phƣơng pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp ................................................ 18
2.3.2. Phƣơng pháp lấy mẫu hiện trƣờng, phân tích phòng thí nghiệm............................ 18
2.3.3. Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng môi trƣờ ng đất, nƣớ c theo TCMT.................... 19
Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu...........................................................................................21
3.1. Hiện trạng môi trƣờng đất, nƣớc tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh................................................................................................................................... 21
3.1.1. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trƣờng đất, nƣớc ở làng nghề sắt thép Đa
Hội..................................................................................................................................... 21
3.1.1.1. Hiện trạng sản xuất............................................................................................... 21
3.1.1.2. Hiện trạng môi trƣờng.......................................................................................... 24
3.1.2. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trƣờng đất, nƣớc ở làng nghề đúc nhôm chì
Văn Môn............................................................................................................................ 27
3.1.2.1. Hiện trạng sản xuất............................................................................................... 27
3.1.2.2. Hiện trạng môi trƣờng.......................................................................................... 28
3.1.3. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trƣờng đất, nƣớc ở làng nghề tái chế giấy
Phong Khê......................................................................................................................... 31
3.1.3.1. Hiện trạng sản xuất............................................................................................... 31
3.1.3.2. Hiện trạng môi trƣờng.......................................................................................... 44
3.1.4. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trƣờng đất, nƣớc ở làng giấy Phú Lâm............. 47
3.1.4.1. Hiện trạng sản xuất............................................................................................... 47
3.1.4.2. Hiện trạng môi trƣờng.......................................................................................... 49
3.1.5. Tình hình sản xuất và vấn đề môi trƣờng đất, nƣớc ở làng nghề nấu rƣơu ̣ Đaị
Lâm.................................................................................................................................... 52
3.1.5.1. Hiện trạng sản xuất................................................................................................52
3.1.5.2. Hiện trạng môi trƣờng...........................................................................................52
3.2. Tổng hợp đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ở các làng nghề nghiên cứu ...........55
3.2.1. Tổng hợp đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải ..............................................55
3.2.2. Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc măṭ ............................................................. 61
3.3. Ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng làng nghề đến sức khỏe cộng đồng, kinh tế
- xã hội............................................................................................................................... 64
3.4. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ....................................................................... 70
3.4.1. Các giải pháp chung ................................................................................................ 70
3.4.1.1. Quy hoạch lại làng nghề....................................................................................... 70
3.4.1.2. Giáo dục môi trƣờng nâng cao ý thức cộng đồng ................................................ 70
3.4.1.3. Xây dựng hƣơng ƣớc bảo vệ môi trƣờng ............................................................ 71
3.4.1.4. Thực hiện nguyên tắc ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền........................................ 71
3.4.1.5. Biện pháp kỹ thuật công nghệ.............................................................................. 72
3.4.1.6. Giám sát chất lƣợng môi trƣờng .......................................................................... 72
3.4.2. Các giải pháp cụ thể ................................................................................................ 72
3.4.2.1. Giải pháp cho làng nghề Đa Hội và Văn Môn ..................................................... 72
3.4.2.2. Giải pháp cho làng nghề Phong Khê và Phú Lâm ............................................... 74
3.4.2.3. Giải pháp cho làng nghề Đaị Lâm ....................................................................... 75
3.4.3. Các giải pháp quản lý .............................................................................................. 76 Thực tế ngƣời lao động và ngƣời dân làng nghề coi việc bảo vệ môi trƣờng là
việc của các cấp chính quyền. Họ luôn trông chờ vào bên ngoài trong việc cải thiện
chất lƣợng môi trƣờng sống của chính họ. Vì vậy, giáo dục môi trƣờng nhằm nâng
cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trƣờng, làm cho các thành viên
trong cộng đồng nhận thức đƣợc rằng bảo vệ môi trƣờng là nhiệm vụ của mỗi ngƣời
trƣớc hết vì sức khoẻ của chính bản thân những ngƣời lao động và nhân dân trong
làng. Muốn phát triển bền vững thì phải bảo vệ môi trƣờng. Việc nâng cao nhận
thức của ngƣời dân có thể đạt đƣợc dƣới nhiều hình thức nhƣ: Sử dụng các phƣơng
tiện truyền thanh của thôn, xã để thông báo, nhắc nhở mọi ngƣời giữ vệ sinh chung,
tăng cƣờng các khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trƣờng ở nơi công cộng, tổ
chức cho các hộ sản xuất ký cam kết về bảo vệ môi trƣờng … Mỗi làng nên thành
lập một đội vệ sinh môi trƣờng có nhiệm vụ tổ chức thu gom rác thải hàng ngày.
Mở các chuyên mục về bảo vệ môi trƣờng định kỳ trên các phƣơng tiện thông
tin đại chúng nhƣ đài phát thanh, truyền hình, báo, dựa vào các đoàn thể thanh niên,
phụ nữ....
3.4.1.3. Xây dựng hƣơng ƣớc bảo vệ môi trƣờng
Mỗi làng nghề nên xây dựng quy định về bảo vệ môi trƣờng dựa trên tính chất
sản xuất đặc thù của từng thôn, làng. Những quy định này đƣợc đƣa vào hƣơng ƣớc
của làng và đƣợc xác định làm tiêu chí để xét tặng, công nhận gia đình văn hoá và
làng văn hoá, đánh giá việc chấp hành chính sách và pháp luật của chính quyền địa
phƣơng. Việc thực hiện các quy định này chịu sự giám sát của UBND, MTTQ cấp
xã.
3.4.1.4. Thực hiện nguyên tắc ngƣời gây ô nhiễm phải trả tiền
Trong những năm qua, chất thải của các hộ sản xuất tự do thải vào môi trƣờng
và các chủ cơ sở sản xuất không có trách nhiệm gì đối với việc đổ thải. Chính điều
này đã gây ô nhiễm môi trƣờng trên diện rộng và ngày càng trầm trọng. Vì vậy, cần
thiết phải thực hiện việc thu phí môi trƣờng đối với các hộ sản xuất. Hàng tháng,
mỗi hộ phải nộp số tiền nhất định theo khối lƣợng chất thải, thải ra môi trƣờng. Số
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040729 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement