Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By damnha_nt
#972778 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan và đánh giá các tài liệu liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) và tác động của BĐKH trong lâm nghiệp; tổng quan về khu vực nghiên cứu. Đánh giá tác động của BĐKH tới phân bố của rừng khộp vùng Tây Nguyên theo kịch bản mức trung bình. Tính toán và dự báo thay đổi trữ lượng các bon của hệ sinh thái rừng khộp vùng Tây Nguyên theo từng kịch bản BĐKH. Đánh giá bước đầu về tác động của BĐKH nguy cơ cháy rừng của hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên. Đề xuất một số giải pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH đối với hệ sinh thái rừng khộp vùng Tây Nguyên.
MỞ ĐẦU
Biến đổi khí hậu (BĐKH), theo định nghĩa của Ủy ban Liên chính phủ về
BĐKH (IPCC), là những thay đổi theo thời gian của khí hậu, trong đó bao gồm cả
những biến đổi tự nhiên và những biến đổi do các hoạt động của con ngƣời gây ra.
BĐKH xuất phát từ sự thay đổi cán cân năng lƣợng của trái đất do thay đổi nồng độ
các khí nhà kính, nồng độ bụi trong khí quyển, thảm phủ và lƣợng bức xạ mặt trời.
Hiện nay, chúng ta đang phải sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn về
khí hậu: nhiệt độ trái đất đang nóng dần, mực nƣớc biển đang dâng lên, dân số tăng
nhanh ở nhiều quốc gia, sự xâm nhập của các loài ngoại lai ngày càng nhiều, các
sinh cảnh đang bị thu hẹp lại và phân cách nhau, sức ép của công nghiệp hóa và
toàn cầu hóa ngày càng lớn, trao đổi thông tin giữa các lĩnh vực ngày càng đƣợc mở
rộng. Tất cả những thay đổi đó đang ảnh hƣởng lớn đến công cuộc phát triển của tất
cả các nƣớc trên thế giới, trong đó có việc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên
nhiên, ô nhiễm môi trƣờng và gây ra những thay đổi lớn trong sự sinh trƣởng, phát
triển của các loài động thực vật trong tự nhiên.
Để phát triển bền vững trong nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, chúng
ta cần đặc biệt lƣu ý đến vấn đề BĐKH và những ảnh hƣởng của nó tới dân sinh,
kinh tế và xã hội, phải xem tác động của BĐKH toàn cầu là một nhân tố cấu thành
trong chiến lƣợc phát triển để có những biện pháp kịp thời thích nghi và làm giảm
bớt những tổn thất to lớn gây ra do BĐKH mà các nhà khoa học đã thông báo trong
các Báo cáo của IPCC và lần gần đây nhất là Báo cáo lần thứ tƣ của IPCC. Việt Nam
là nƣớc có bờ biển dài trên 3200 km và đƣợc dự báo là một trong các quốc gia có
thể bị tác động mạnh do BĐKH, đặc biệt là vùng ven biển.
Đánh giá tác động của BĐKH đối với lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là các hệ
sinh thái rừng là một việc rất phức tạp và rất mới mẻ ở nhiều quốc gia và ở Việt
Nam vì nó đòi hỏi các nghiên cứu cơ bản và hệ thống. Luận văn tốt nghiệp này là
kết quả bƣớc đầu về đánh giá ảnh hƣởng của BĐKH tới hệ sinh thái rừng khộp vùng
Tây Nguyên ở Việt Nam. Luận văn tập trung vào việc xác định ảnh hƣởng của
BĐKH tới phân bố ranh giới, thay đổi trữ lƣợng các bon và nguy cơ cháy rừng của
kiểu rừng khộp vùng Tây Nguyên. Đây là những kết quả sơ bộ và là nền tảng quan
trọng cho việc tiến hành đánh giá những ảnh hƣởng của BĐKH trong lĩnh vực lâm
nghiệp ở Việt Nam.
Chƣơng 1 - TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Biến đổi khí hậu - thực tiễn và xu hƣớng
Trƣớc những diễn biến và ảnh hƣởng tiêu cực mang tính toàn cầu của BĐKH,
các nƣớc trên thế giới đã có nhiều động thái tích cực nhằm ngăn chặn những hiểm
họa khôn lƣờng mà biến đổi khí hậu có thể gây ra cho loài ngƣời. Năm 1979, Hội
nghị Khí hậu quốc tế lần thứ nhất đã ra tuyên bố kêu gọi chính phủ các nƣớc nhận
thức về mức độ nghiêm trọng và tiến hành các hành động nhằm giảm thiểu các tác
động làm biến đổi khí hậu do con ngƣời gây ra. Một loạt các hội nghị liên chính phủ
thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu đã đƣợc tổ chức từ những năm cuối thập kỷ 80,
đầu thập kỷ 90 nhƣ: Hội nghị Villach (10/1985), Hội nghị Toronto (6/1988), Hội
nghị Ottawa (2/1989), Hội nghị Tata (2/1989), Hội nghị và tuyên bố Hague
(3/1989), Hội nghị bộ trƣởng Noordwijk (11/1989), Hội nghị Cairo (12/1989), Hội
nghị Bergen (5/1990), và Hội nghị Khí hậu thế giới lần thứ 2 (11/1990).
Cùng với các bằng chứng khoa học đƣợc đƣa ra ngày càng nhiều, các hội
nghị liên quan đến BĐKH và các tác động của nó ngày càng nhận đƣợc sự quan tâm
của các nhà khoa học cũng nhƣ cộng đồng quốc tế. Năm 1988, IPCC đƣợc UNEP
và WHO thành lập. IPCC có nhiệm vụ đánh giá một cách tổng hợp, khách quan,
minh bạch các thông tin khoa học – kỹ thuật và kinh tế - xã hội liên quan đến các
rủi ro xuất phát từ hiện tƣợng BĐKH do các hoạt động của con ngƣời gây ra.
Năm 1990, IPCC công bố báo đánh giá đầu tiên về BĐKH. Báo cáo đã gây
tiếng vang rất lớn và nhận đƣợc sự quan tâm thích đáng từ cộng đồng quốc tế, nó
đƣợc sử dụng là cơ sở để đàm phán Công ƣớc khung của Liên hiệp quốc về BĐKH.
Công ƣớc này đƣợc hoàn chỉnh và phê chuẩn tại New York vào tháng 9/1992, đƣợc
154 quốc gia ký kết tại Hội nghị thƣợng đỉnh Rio De Janero và bắt đầu có hiệu lực
từ 21/03/1994. Báo cáo đánh giá thứ 2 về BĐKH do IPCC hoàn thành vào năm
1995. Báo cáo này có công đóng góp của trên 2000 nhà khoa học và chuyên gia trên
thế giới. Hội nghị lần thứ 3 của các nƣớc ký kết công ƣớc (COP-3), đƣợc tổ chức

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990533 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016854 link ở trên xin gì nữa?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement