Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By xuanle84
#972728 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
Đất đai là nguồn lực quan trọng của quá trình đô thị hoá, không chỉ để đáp
ứng nhu cầu về mặt bằng cho sản xuất, mà còn là hàng hoá đặc biệt để khai thác
nhằm tạo ra nguồn vốn đầu tƣ xây dựng và phát triển đô thị.
Đất nƣớc ta đang phát triển trên đƣờng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Công nghiệp hóa và đô thị hóa là hai quá trình phát triển song song ở nƣớc ta
hiện nay. Đô thị hóa là hệ quả của sức mạnh công nghiệp và trở thành mục tiêu
của mọi nền văn minh thế giới, nó góp phần thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế -
xã hội của khu vực, nâng cao đời sống nhân dân. Trong xu thế quốc tế hóa, sản
xuất ngày càng gia tăng, cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới diễn ra nhƣ
vũ bão thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nƣớc ta trở thành vấn đề cấp bách để
đƣa đất nƣớc chuyển sang một thời kỳ phát triển với mục tiêu lâu dài là cải biến
nƣớc ta thành một nƣớc công nghiệp có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, có cơ
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, mức sống vật chất và tinh thần cao,
làm cho dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Một trong những chủ trƣơng quan trọng trong phát triển công nghiệp của
Đảng ta là ra sức phát triển đô thị cùng với việc công nghiệp hóa nông nghiệp và
kinh tế nông thôn; quan tâm đầu tƣ phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết cấu hạ
tầng, giải quyết việc làm, tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để
các đô thị làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong vùng và
trên cả nƣớc.
Quá trình đô thị hóa ở nƣớc ta đã bƣớc đầu đem lại những thành quả,
chẳng những đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại mà còn tác
động tích cực đến sự đổi mới bộ mặt và cuộc sống nông thôn. Sự phát triển đô
thị và sự biến đổi của nông thôn trong quá trình đô thị hóa là hệ quả của sự tác
động có tính chất nhân quả. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, quá trình
đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết nhƣ vấn đề sử dụng đất
đai, lao động và việc làm của ngƣời nông dân, cách thức đền bù khi giải phóng
mặt bằng, cách thức di dân, dãn dân... Nhƣ vậy, đứng trƣớc tác động của đô thị
hóa, chúng ta phải làm gì để hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực và chủ động phát
huy tính tích cực của quá trình đô thị hóa, bảo đảm cho kinh tế nông thôn mà
trong đó trọng tâm là kinh tế nông hộ phát triển hiệu quả và bền vững.
Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới của đất nƣớc, tốc độ đô thị
hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là ở các quận ngoại thành diễn ra
khá mạnh. Quận Bình Tân - một quận mới thành lập của Thành phố Hồ Chí
Minh có quá trình đô thị hóa diễn ra khá sôi động làm cho đời sống của ngƣời
dân đƣợc thay đổi và nâng cao. Tuy nhiên theo xu hƣớng chung của thành phố,
bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc thì quá trình đô thị hóa nhanh trên địa bàn
quận đã làm đất đai biến động mạnh cả về mục đích sử dụng và đối tƣợng sử
dụng, gây ra áp lực ngày càng lớn đối với đất nông nghiệp. Diện tích đất nông
nghiệp ngày càng bị thu hẹp, thay vào đó là các khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu đô thị, khu dân cƣ, chung cƣ tăng lên. Việc quản lý, sử dụng đất trở nên
phức tạp hơn. Giá cả đất đai trên thị trƣờng tăng cao và biến động phức tạp.
Ngoài ra, sự phát triển của đô thị đã thu hút lực lƣợng lao động lớn từ nông thôn
ra thành thị, kéo theo sự bất ổn xã hội nhƣ: giải quyết việc làm, nhu cầu nhà ở, ô
nhiễm môi trƣờng, tệ nạn xã hội….
Đô thị hóa là quá trình tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải đi đôi với sử dụng đất hợp lý để mang lại hiệu
quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả về môi trƣờng. Xuất phát từ thực tế trên,
chúng tui tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình
đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, Tp. Hồ
Chí Minh" nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn từ năm
2004 đến năm 2013 và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất nông nghiệp có hiệu
quả trong quá trình đô thị hóa.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xác định đƣợc tình hình sử dụng đất và quá trình phát triển đô thị hóa cũng
nhƣ sự biến động đất nông nghiệp trong quá trình phát triển đô thị hóa khu vực
nghiên cứu.
Đánh giá đƣợc sự ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa đến thay đổi sử dụng
đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp
bảo vệ và sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học:
Kết quả nghiên cứu phân tích ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa đến sử
dụng đất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân làm cơ sở khoa học cho việc
định hƣớng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn theo hƣớng phát triển
bền vững.
Ý nghĩa thực tiễn:
Việc đề xuất định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa
sẽ làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về đất đai trong việc
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đƣợc hiệu quả và đảm bảo mục
tiêu phát triển bền vững của quận Bình Tân nói riêng, Tp. Hồ Chí Minh nói chung.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014713 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement