Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
#972714 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tư nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh: Khái quát về huyện đảo Vân Đồn; Điều kiện tự nhiên huyện Vân Đồn và kinh tế xã hội huyện Vân Đồn; Điều kiện kinh tế xã hội huyện Vân Đồn năm 2011; Tình hình nghiên cứu về môi trường ở huyện Vân Đồn; Tóm tắt quy hoạch kinh tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng như: Các phương pháp dự báo, đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp khảo sát, phân tích các thành phần môi trường; Phương pháp dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. Trình bày kết quả và thảo luận: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí; Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường khu kinh tế Vân Đồn khi triển khai quy hoạch; Đề xuất các giải pháp giảm thiểu và bảo vệ môi trường


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU
1.1. BỐI CẢNH...........................................................................................................2
1.1.1. Quốc tế ..............................................................................................................2
1.1.2. Khu vực.............................................................................................................2
1.2. KHÁI QUÁT HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN............................................................2
1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HUYỆN VÂN ĐỒN VÀ KT-XH HUYỆN VÂN
ĐỒN ............................................................................................................................3
1.3.1. Vị trí địa lý ........................................................................................................3
1.3.2. Địa hình, địa chất ..............................................................................................5
1.3.3. Khí hậu ..............................................................................................................6
1.3.4. Thủy văn, hải văn..............................................................................................6
1.3.5. Thổ nhƣỡng .......................................................................................................8
1.3.6. Đặc điểm môi trƣờng sinh vật KKT Vân Đồn..................................................8
1.4. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VÂN ĐỒN NĂM 2011................12
1.4.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn năm 2011 ...................................12
1.4.2. Hiện trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn huyện đảo Vân
Đồn............................................................................................................................14
1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƢỜNG Ở HUYỆN VÂN ĐỒN......17
1.6. TÓM TẮT QUY HOẠCH KT-XH KKT VÂN ĐỒN ĐẾN NĂM 2020 TẦM
NHÌN ĐẾN 2030.......................................................................................................18
1.6.1. Mục tiêu Quy hoạch........................................................................................18
1.6.2. Tóm tắt định hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực chính ..............................18
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƢỢNG .....................................................................................................23
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......................................................................23
2.4.1. Các phƣơng pháp dự báo, đánh giá tác động môi trƣờng ...............................23
2.4.2. Các phƣơng pháp khảo sát, phân tích các thành phần môi trƣờng .................24
2.4.3. Phƣơng pháp dự báo diễn biến môi trƣờng và đề xuất các biện pháp giảm
thiểu tác động xấu .....................................................................................................28
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ......................29
3.1.1. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí .................................................29
3.1.2. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc.............................................................................34
3.1.3. Hiện trạng môi trƣờng đất...............................................................................43
3.1.4. Đặc điểm môi trƣờng sinh vật và các vùng sinh thái nhạy cảm cần ƣu tiên bảo
vệ ............................................................................................................................46
3.2.DỰ BÁO XU HƢỚNG CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG KKT VÂN ĐỒN KHI
TRIỂN KHAI QUY HOẠCH ...................................................................................48
3.2.1. Dự báo tình trạng mt KKT Vân Đồn khi không thực hiện Quy hoạch...........48
3.2.2. Dự báo xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng KKT Vân Đồn khi triển khai quy
hoạch .........................................................................................................................54
3.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ..65
3.3.1. Căn cứ pháp lý.................................................................................................65
3.3.2. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và cải thiện đối với dự án ....66
3.3.3. Các chƣơng trình quản lý, giám sát MT đối với dự án KKT Vân Đồn ..........67
3.3.4. Các giải pháp công nghệ môi trƣờng nên áp dụng ở KKT Vân Đồn..............78
3.3.5. Thiết lập và hoạt động hệ thống quan trắc môi trƣờng KKT Vân Đồn ..........85
KẾT LUẬN ..............................................................................................................97
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................100
PHỤ LỤC................................................................................................................103
MỞ ĐẦU
Mục đích chủ yếu của việc xây dựng Quy hoạch Tổng thể phát triển Kinh tế
- Xã hội KKT Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do UBND tỉnh
làm Chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là “Quy hoạch”) là xác định phương hướng dài hạn,
thực hiện mục tiêu mà đề án đã đề ra; cung cấp những căn cứ khoa học về hoạt
động và phát triển KT-XH để phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành quá trình phát
triển KKT trong giai đoạn quy hoạch, đồng thời giúp các cơ quan quản lý đưa ra các
chủ trương, kế hoạch và các giải pháp để điều hành phát triển kinh tế trong các kế
hoạch 5 năm và hàng năm.
Theo Quy hoạch này, môi trường tại huyện đảo Vân Đồn sẽ bị tác động bởi
các hoạt động phát triển, có thể là tác động tiêu cực hay tích cực. Do vậy, việc tăng
cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, suy thoái đa dạng sinh
học, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ven biển khu vực này là
cần thiết, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Để góp một phần vào quá trình thúc đẩy trên, tác giả đã chọn đề tài “Nghiên
cứu dự báo ảnh hưởng của Quy hoạch phát triển KKT Vân Đồn đến môi trường và
đề xuất giải pháp phát triển bền vững” để thực hiện Luân văn Thạc sỹ của mình.
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU
1.1. BỐI CẢNH
1.1.1. Quốc tế
Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, sát cạnh Trung Quốc, một trong những
quốc gia đông dân nhất thế giới và đang trải nghiệm một sự mở rộng kinh tế rộng
lớn. Nằm trong khu vực cực bắc của Việt Nam và chỉ cách cửa khẩu Móng Cái tại
biên giới tây nam của Trung Quốc khoảng 120km, Vân Đồn là một huyện có vị trí
gần với Trung Quốc nhất và nhờ đó cũng có tiềm năng hưởng lợi ích nhiều nhất từ
sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
1.1.2. Khu vực:
Trong bối cảnh vùng, Vân Đồn có nhiều ưu đãi từ hành lang phát triển công
nghiệp Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Khu công nghiệp Cái Lân gần Thành phố
Hạ Long tỉnh Quảng Ninh cũng mang sự phát triển công nghiệp đến gần Vân Đồn
hơn.
1.2. KHÁI QUÁT HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN
Huyện Vân Đồn là một quần đảo vòng quanh phía Đông và Đông Bắc vịnh
Bái Tử Long, nằm ở phía Đông và Đông Nam của tỉnh Quảng Ninh, gồm 600 hòn
đảo lớn nhỏ. Trong tổng số 600 hòn đảo này chỉ có hơn 20 đảo có người ở. Lớn
nhất là đảo Cái Bầu rộng 17.212 ha. Do địa hình quần đảo là chủ yếu nên trong toàn
bộ diện tích tự nhiên của huyện, diện tích đất liền chiếm tỷ lệ không lớn, chủ yếu là
diện mặt biển.
Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính gồm thị trấn Cái Rồng và 11 xã: 6 xã trên
đảo Cái Bầu và các đảo nhỏ trong vùng biển phụ cận đảo Cái Bầu, ở phía Tây Bắc
của huyện, là các xã: Đông Xá, Hạ Long, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn
Yên; 5 xã thuộc tuyến đảo Vân Hải vòng ra ngoài khơi, ôm lấy rìa phía đông của
vịnh Bái Tử Long, là các xã: Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng
Lợi.
1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VÂN ĐỒN
1.3.1. Vị trí địa lý
Vân Đồn là một huyện đảo nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, được
hợp thành bởi hai quần đảo Cái Bầu và Vân Hải, với khoảng 600 hòn đảo trong
vịnh Bái Tử Long - một bộ phận của Vịnh Bắc Bộ. Toạ độ địa lý của huyện.
- Từ 20040’ đến 21012’ vĩ độ Bắc
- Từ 107015’ đến 1070 42’ kinh độ Đông
Huyện Vân Đồn giáp vùng biển huyện Tiên Yên về phía Tây Bắc, giáp vùng
biển huyện Đầm Hà về phía Bắc, giáp thị xã Cẩm Phả về phía Tây qua Luồng Gạc,
lạch biển Cửa Ông, giáp vùng biển huyện Cô Tô về phía Đông, giáp vịnh Hạ Long
và thành phố Hạ Long về phía Tây Nam, và giáp vùng biển Cát Bà thuộc Thành phố
Hải Phòng về phía Tây Nam. Phía Nam của huyện là vùng biển ngoài khơi vịnh Bắc
Bộ. Thị trấn Cái Rồng - trung tâm của huyện Vân Đồn cách thành phố Hạ Long 50
Km và cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 80 Km, cách TP Hà Nội 175 Km
và TP Hải Phòng 80 km theo đường chim bay.
Huyện Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính gồm thị trấn Cái Rồng, 11 xã với hơn
80 thôn. Sáu xã trên đảo Cái Bầu là Đông Xá, Hạ Long, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài
Xuyên, Vạn Yên. Năm xã thuộc tuyến đảo Vân Hải là Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc
Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi. Thị trấn Cái Rồng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn
hóa của huyện.
Huyện Vân Đồn có diện tích đất tự nhiên 551,33km2 gồm khoảng 600 hòn đảo,
trong đó có hơn 20 đảo có người ở, lớn nhất là đảo Cái Bầu rộng 309,41km2 (chiếm
56,1% diện tích đất nổi của toàn hiện). Vùng đảo phía ngoài trải rộng 241,92km2
(chiếm 43,9% diện tích đất nổi của toàn huyện)[19].


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1019747 Mình vào link down nhưng trang báo là file interruped. Mod có thể giúp mnhf được không. Mình đang cần tìm mấy file tài liệu liên quan đến Khu Kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế Vũng Áng. Mình Thank rất rất nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019770 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement