Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By Forster
#972704 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ọc Tự nhiên.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 Quốc gia có tính đa dạng sinh học
(ĐDSH) cao trên Thế giới, với các hệ sinh thái (HST) tự nhiên phong phú, như: hệ
sinh thái trên cạn, hệ sinh thái đất ngập nước, hệ sinh thái biển… Sự đa dạng về hệ
sinh thái đã tạo nên sự đa dạng về các loài động thực vật và các dịch vụ hệ sinh thái.
Khái niệm dịch vụ hệ sinh thái được sử dụng lần đầu tiên từ cuối những năm
60 của thế kỷ 20. Có nhiều định nghĩa khác nhau về dịch vụ hệ sinh thái:
- Dịch vụ hệ sinh thái là những lợi ích mà con người có được từ các hệ sinh
thái (Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ, 2005a).
- hay Dịch vụ hệ sinh thái là sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của hệ
sinh thái dành cho sự thịnh vượng của con người (TEEB, 2010a).
Dịch vụ hệ sinh thái ở đây được dùng để chỉ các giá trị sử dụng và giá trị phi
sử dụng của hệ sinh thái. Theo các tiêu chí khác nhau các dịch vụ hệ sinh thái được
phân chia theo nhiều cách khác nhau. Trong luận văn này, các dịch vụ HST được
phân loại theo các chức năng. Về cơ bản, chức năng sinh thái của HST VQG là kết
quả của sự tương tác liên tục giữa các cấu trúc và quá trình sinh thái.
Barbier (1994) đưa ra hệ thống phân loại các chức năng của VQG gồm 4
nhóm chính là:
- Chức năng điều tiết (regulation function)
- Chức năng cư trú (habitat function)
- Chức năng sản xuất (production function)
- Chức năng thông tin (information function).
Lượng hóa giá trị dịch vụ hệ sinh thái nói chung và giá trị dịch vụ hệ sinh
thái của các vườn quốc gia (VQG) nói riêng đã được tiến hành trên thế giới từ
những năm 1970 của thế kỷ XX. Có thể nói, các kết quả của việc lượng hoá kinh tế
vườn quốc gia ngày càng trở thành một yếu tố đầu vào quan trọng cho việc hoạch
định các chính sách bảo tồn.
- Thứ nhất, thông tin giá trị kinh tế giúp cho các nhà quản lý tính toán được
lợi ích và chi phí của các phương án sử dụng tài nguyên khác nhau, từ đó lựa chọn
được phương án phân bổ tài nguyên thích hợp, mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội
và cộng đồng.
- Thứ hai, việc tính toán giá trị kinh tế giúp cho việc lý giải các hạng mục
đầu tư cho bảo tồn vì lợi ích chung của xã hội vì nó cho biết lợi ích bằng tiền của
công tác bảo tồn.
- Thứ ba, hiện nay, chi trả cho các dịch vụ môi trường cũng đã trở thành một
cơ chế phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó dịch vụ môi trường từ các vườn quốc
gia có vai trò then chốt. Để xây dựng được cơ chế chi trả dịch vụ thì không thể bỏ
qua được việc tính toán giá trị các dòng lợi ích của môi trường, từ đó đưa ra các
mức chi trả và cơ chế phù hợp.
- Thứ tư, lượng hoá giá trị các vườn quốc gia sẽ giúp cho quá trình hoạch
định chính sách phát triển, cụ thể là lựa chọn phương án bảo tồn hay các dự án phát
triển. Ngoài ra, thông tin kinh tế về giá trị vườn quốc gia cũng góp phần hoàn thiện
cơ sở thông tin dữ liệu của vườn, dữ liệu này nếu được cập nhật thường xuyên sẽ
giúp các nhà quản lý có được thông tin đầy đủ và chính xác về vườn và nếu khi có
các tai biến, ô nhiễm, suy thoái môi trường xảy ra thì các thông tin này sẽ rất hữu
ích giúp xác định được mức thiệt hại, từ đó đưa ra các quyết định quản lý thích hợp.
Xuất phát từ một số vấn đề trên luận văn: “Nghiên cứu dic ̣ h vu ̣ hê ̣ sinh thá i
và lượng giá kinh tế vườn quố c gia Tam Đảo” được thực hiện nhằm nghiên cứu
hiên ̣ tran ̣ g cá c dic ̣ h vu ̣ hê ̣sinh thá i và lượng hóa giá trị môṭ số dịch vu ̣ hê ̣sinh thá i
làm cơ sở cho việc đưa ra định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo
vệ môi trường tai v ̣ ườn quốc gia Tam Đảo. Luận văn đã lựa chọn VQG Tam Đảo để nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái qua
đó đánh giá được hiện trạng của các dịch vụ hệ sinh thái tại VQG Tam Đảo. Bên
cạnh đó, luận văn cũng sử dụng một số phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế tài
nguyên và môi trường để đánh giá giá trị kinh tế của VQG Tam Đảo.
Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng các hệ sinh thái, các dịch vụ hệ sinh thái
của Tam Đảo và trong khuôn khổ luận văn thì luận văn đã lượng hóa được giá trị
kinh tế của 6 giá trị: Điều tiết nước, Giữ đất, Hấp thụ CO2, Phòng chống lụt bão,
Bảo tồn, Thực phẩm (Rau su su), Giải trí du lịch.
Ước tính tổng các giá trị được đề tài lượng hóa tại VQG Tam Đảo là
3878,874 tỷ đồng tại thời điểm nghiên cứu. Đây mới chỉ là kết quả lượng giá của 6
giá trị kinh tế, điều này cho thấy trên thực tế tổng giá trị kinh tế của VQG Tam Đảo
còn lớn hơn rất nhiều. Qua đây, chúng ta cũng thấy được giá trị, vai trò và tầm quan
trọng của việc bảo tồn và phát triển các VQG.
Từ thông tin về thực trạng hệ sinh thái, dịch vụ hệ sinh thái và giá trị kinh tế
của VQG Tam Đảo, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm bảo tồn và
phát triển bền vững VQG Tam Đảo như:
- Phát triển du lịch sinh thái kết hợp với công tác bảo vệ môi trường,
- Nghiên cứu áp dụng mức chi trả dịch vụ môi trường và cơ chế chi trả dịch
vụ môi trường,
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý vườn quốc gia.
- Lồng ghép thông tin về dịch vụ hệ sinh thái và giá trị kinh tế dịch vụ hệ
sinh thái của vườn quốc gia trong các chương trình giáo dục và truyền thông.
- Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và lượng hóa
các dịch vụ hệ sinh thái của VQG.
Kết quả nghiên cứu của luận văn cũng đưa ra cách nhìn nhận tổng quát về
các giá trị hệ sinh thái, dịch vụ vệ sinh thái và giá trị của VQG Tam Đảo nói riêng
và VQG nói chung. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng tạo ra cơ sở cho việc đề
xuất các chính sách, cơ chế để bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường
Ngoài ra luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Tiếp tục điều tra, khảo sát, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp lượng
hóa giá trị kinh tế các VQG hệ sinh thái trên cạn cũng như cho các VQG hệ sinh thái đất ngập nước để lựa chọn được các phương pháp phù hợp với Việt Nam vì
trong phạm vi của đề tài, nhiều giá trị của VQG Tam Đảo chưa làm được và kết quả
cũng chỉ là khảo cứu chứ chưa phải điều tra, khảo sát.
- Xây dựng và ban hành hướng dẫn phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế
các VQG.
- Tăng cường tập huấn, đào tạo về lĩnh vực lượng hóa giá trị kinh tế VQG
cho các nhóm đối tượng: nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên,
môi trường và ban quản lý các VQG.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) INFORMATION ON MASTER’THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thu Thao 2. Sex: Female
3. Date of birth: 31/05/1985 4. Place of birth: Nam Dinh
5. As master students K20CHMT class courses 2012-2014
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: “Research ecosystem services and economic evaluation of
Tam Dao National Park”
8. Major: Environmental Science 9. Code: 60440301
10. Supervisors: Assoc. Professor Tran Van Thuy – VNU University of Science
11. Summary of the finding of the thesis:
Vietnam is rated as one of 10 countries which has the highest national
biological diversity in the world, with the abundance natural ecosystem, such as
terrestrial ecosystems, wetland ecosystems, marine ecosystems ... The diversity of
ecosystems creates the diversity of plant and animal species and ecosystem services.
The first time ecosystem services are called since the end of 60s of the 20th
century. There are many different definitions of ecosystem services:
- Ecosystem services is benefits of human from ecosystem (Assessment
Millennium ecosystem, 2005a).
- Or ecosystem services is the contributing directly or indirectly of
ecosystem to the well-being of human (TEEB, 2010a).
In here, ecosystem services is used to refer the value of use and non-use of
ecosystems. According to the different criteria, ecosystem services is devided in
many different ways. In this thesis, the ecosystems services are classified by
function. Basically, the ecology function of national park ecosystems is the result of
continuous interaction between the structure and ecological processes.
Barbier (1994) provided a classification system of the functions of the park
consists of 4 main groups: regulation function, habitat function, production
function, information function.
Evaluating the value of ecosystem services in general and the ecosystem
services of the national parks in particular have been conducted around the world since the 1970s of the twentieth century. In other words, the results of evaluating
the economic national parks increasingly becoming the important inputs for the
formulation of conservation policies.
- First, the information of economic value enables managers to calculate the
benefits and costs of the different alternatives resource using, then choose the plan
to allocate resources appropriately, bring greatest benefit to society and the
community.
- Second, calculating the economic value helps to explain the investments to
preserve the interests of society because of the monetary benefits of conservation.
- Third, currently, paying for environmental services have become a popular
mechanism in many countries, and environmental services from national park plays
as a key role. When building service payment mechanism, we have to calculate the
value of the stream of environmental benefits, thereby making the payment and
appropriate mechanisms.
- Fourth, the amount of the value of national parks will be usefull for process
of policy making as chosing the conservation or development project. In addition,
information about the economic value of national parks also contribute to improve
the data base information of the park, this data should be updated regularly and will
Giúp managers have complete information of the catastrophe, pollution,
environmental degradation occurs, this information will be very useful to help
determine the extent of damage, thereby making appropriate management decisions.
Starting from a number of problems in thesis: "Research ecosystem services
and economic evaluation of Tam Dao National Park" was conducted to study the
current status of ecosystem services and to quantify the value of a ecosystem
services as a basis for making rational orientation using natural resources and
environmental protection in Tam Dao national Park.
Based on current research status of ecosystems, ecosystem services of Tam
Dao National Park and within the framework of the thesis, the thesis has been to
quantify the economic value of 6 values: regulating water, soil hold, absorb CO2,
flood and storm safeguard, conservation, food (vegetables chayote), leisure travel.
Estimated total value of the subject quantified in Tam Dao National Park is 3878.874 billion at the time of the study. This is just the result of 6 evaluation of
economic values. In fact the total economic value of Tam Dao National Park is also
much larger. We also see the value, role and importance of the preservation and
development of the park. The thesis has proposed a number of measures due to
conservation and sustainable development based on the status of ecosystems,
ecosystem services and economic value of the Tam Dao National Park, including:
(1) Development of eco-tourism combined with the protection of the
environment.
(2) Study and apply the payment for environmental services and payment
schemes for environmental services.
(3) Develop a database serve national park management.
(4) Integrate information on ecosystem services and economic value of
ecosystem services national park in the education and communication.
(5) Continue implementation of research services and quantifying ecosystem
services ecosystem of the park.
The results of thesis also provides a broader view of the value of ecosystem
services and ecological protection value of Tam Dao National Park in particular and
National Park in general. In addition, the thesis also proposed policies, mechanisms
for biodiversity conservation and environmental protection.
The thesis also gives some suggestions as follows:
- Further investigation, survey, research and application of methods to
quantify the economic value of the park terrestrial ecosystems as well as to the
national park wetland ecosystems to choose the appropriate method to Vietnam
because of the range of topics, many values of Tam Dao national park has done and
the results are only research but no to investigate, survey.
- Develop and issue guidance method to quantify the economic value of the
park.
- Strengthen training in the field of quantifying the economic value of the
park for groups: researchers, managers in the field of natural resources, the
environment and the management of the park.
12. Practical applicability:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: