Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By Nk_no1
#972689 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
Chương 1 – TỔNG QUAN....................................................................................3
1.1. Tổng quan về tình hình phát triển khu kinh tế ven biển ..............................3
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của khu kinh tế ven biển........................................3
1.1.2. Các biện pháp ưu đãi đầu tư ở các khu kinh tế ...........................................6
1.1.3. Những lợi ích và chi phí của khu kinh tế ven biển .....................................7
1.1.3.1. Những lợi ích tĩnh.................................................................................................. 7
1.1.3.2. Những lợi ích động................................................................................................ 8
1.1.4. Kết quả thu hút đầu tư ...............................................................................9
1.1.5. Tính khả thi của việc phát triển đồng loạt tất cả khu kinh tế ven biển ......10
1.1.5.1. Về mặt tài chính ................................................................................................... 10
1.1.5.2. Về mặt nguồn nhân lực ...................................................................................... 11
1.2. Tổng quan về khu kinh tế Nghi Sơn ............................................................12
1.2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên................................................................13
1.2.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................................. 13
1.2.1.2. Đặc điểm địa hình, địa chất và địa chấn ....................................................... 13
1.2.1.3. Đặc điểm khí hậu ................................................................................................ 16
1.2.1.4. Đặc điểm thủy văn............................................................................................... 20
1.2.1.5. Đặc điểm hải văn ................................................................................................. 21
1.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.........................................................................21
1.2.2.1. Tình hình dân số và lao động............................................................................ 21
1.2.2.2. Tình hình An ninh - Xã hội............................................................................... 22
1.2.2.3. Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Kỹ thuật KKT Nghi Sơn....................................... 23
1.2.2.4. Các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư tại KKT Nghi Sơn ........................ 25
1.2.2.5. Tình hình Kinh tế................................................................................................. 28
Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................32
2.1. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................32
2.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................32
2.2.1.Phươngphápthuthậpthôngtin thứ cấp ........................................................32
2.2.2. Phương pháp điều tra khảo sát .................................................................33
2.2.3. Phương pháp điều tra xã hội học..............................................................33
2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp.........................................................34
2.2.5. Phương pháp so sánh ...............................................................................34
2.2.6. Phương pháp thống kê .............................................................................34
CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...........................35
3.1. Hiện trạng môi trường tại khu kinh tế Nghi Sơn và đánh giá cơ sở hạ tầng
xử lý, giảm thiểu tác động đến môi trường của khu kinh tế Nghi Sơn..............35
3.1.1. Chất lượng nước......................................................................................35
3.1.2. Chất lượng không khí ..............................................................................44
3.1.3. Chất thải rắn ............................................................................................48
3.2. Công tác quản lý môi trường tại khu kinh tế Nghi Sơn.............................51
3.3. Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường khu kinh tế Nghi Sơn...58
3.3.1. Công cụ pháp lý.......................................................................................58
3.3.1.1 Đối với chính phủ ................................................................................................. 59
3.3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ban quản lý khu kinh tế
Nghi Sơn................................................................................................................................ 61
3.3.2. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào quản lý môi trường ở khu kinh tế .....63
3.3.3. Tăng cường năng lực cán bộ quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế........64
3.3.4. Triển khai có hiệu quả công cụ kinh tế vào quản lý môi trường khu kinh
tế ..............................................................................................................65
3.3.5. Công cụ thông tin ....................................................................................65
3.3.6. Đề xuất vấn đề quy hoạch khu kinh tế .....................................................66
KẾT LUẬN..........................................................................................................69
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................72
PHẦN PHỤ LỤC.................................................................................................75
MỞ ĐẦU
Khu kinh tế Nghi Sơn là một khu kinh tế (KKT) được thành lập vào giữa
năm 2006 tại huyện Tĩnh Gia, phía Nam tỉnh Thanh Hóa nhằm mục đích phát huy
lợi thế địa lý trên quốc lộ 1A, đường sắt Bắc-Nam, và hệ thống cảng Nghi Sơn để
tạo ra một động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thanh Hóa, cho khu vực
kém phát triển Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, và cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam
nói chung.
Khu kinh tế Nghi Sơn được xây dựng với mục tiêu trở thành một KKT tổng hợp
đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản
như: Công nghiệp lọc hoá dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo,
sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây
dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến xuất khẩu… gắn với việc xây dựng và khai
thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn, hình thành các sản phẩm mũi nhọn, có chất
lượng và khả năng cạnh tranh cao, các loại hình dịch vụ cao cấp đẩy mạnh xuất
khẩu, mở rộng ra thị trường khu vực và thế giới.
Hiện nay khu kinh tế đang thể hiện rõ tính chất, hiệu quả của một mô hình mang
tính đột phá trong thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khu kinh tế Nghi Sơn có đóng
góp không nhỏ vào tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị xuất
khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của địa phương và cả nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần
quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu
nhập, đời sống và trình độ của người lao động.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển khu
kinh tế cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập về công tác quy hoạch, xây dựng hạ
tầng xử lý giảm thiểu tác động đến môi trường, công tác bảo vệ môi trường và vấn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By bichphuong208
#1019752 File này cũng bị corupted. Mod có thể sửa giúp mình được không. Mình Thank nhiêu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019773 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement