Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By thehetoi_8x
#972625 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Đánh giá chất lượng nước theo phương pháp hiện hành và tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm chất lượng nước. Đánh giá chất lượng nước theo phương pháp tính chỉ số chất lượng nước (WQI). Đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý môi trường nước lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .................................................................. v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... vi
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:.......................................................................2
Chƣơng 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3
1.1. Tổng quan về lƣu vực sông Cầu ...................................................................3
1.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................3
1.1.2. Đặc điểm địa hình .................................................................................3
1.1.3. Đặc điểm khí hậu, khí tƣợng thủy văn ...................................................4
1.1.4. Kinh tế - xã hội......................................................................................6
1.1.5. Đa dạng sinh học...................................................................................7
1.1.6. Tài nguyên nƣớc....................................................................................8
1.1.7. Tầm quan trọng của lƣu vực sông..........................................................9
1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt ...........................................10
1.2.1. Tác động của phát triển công nghiệp ...................................................10
1.2.2. Tác động từ hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, du lịch................................12
1.2.3. Tác động của phát triển nông nghiệp ...................................................12
1.3. Tổng quan về chỉ số chất lƣợng nƣớc..........................................................13
1.3.1. Tình hình nghiên cứu chỉ số chất lƣợng nƣớc trên thế giới ..................13
1.3.2. Tình hình nghiên cứu và áp dụng chỉ số chất lƣợng tại Việt Nam ........20
Chƣơng 2 - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................24
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu:...............................................................................24
2.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài..........................................................................24
2.3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................24
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ...........................................................................25
2.4.1. Phƣơng pháp thống kê, kế thừa truyền thống .......................................25
2.4.2. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa ..............................................25
2.4.3. Phƣơng pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích trong phòng
thí nghiệm:....................................................................................................25
2.4.4. Phƣơng pháp đánh giá chỉ số chất lƣợng nƣớc.....................................27
CHƢƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................36
3.1. Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................36
3.1.1. Cơ sở đánh giá.....................................................................................36
3.1.2. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc .................................................................36
3.2. Áp dụng phƣơng pháp tính WQI chất lƣợng nƣớc sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................50
3.2.1. Tính giá trị WQI..................................................................................50
3.2.2. Đánh giá chất lƣợng nƣớc theo giá trị WQI: ........................................53
3.3. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý môi trƣờng nƣớc lƣu vực
sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.............................................57
3.3.1. Công tác kiện toàn tổ chức ..................................................................57
3.3.3. Tăng cƣờng hiệu lực, năng lực quản lý ................................................57
3.3.4. Tổ chức thực hiện các chƣơng trình, dự án về bảo vệ môi trƣờng ........58
3.3.5. Tăng cƣờng nguồn lực đầu tƣ ..............................................................58
KẾT LUẬN............................................................................................................60
Kết luận..........................................................................................................60
Kiến nghị........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62
PHỤ LỤC 1............................................................................................................64
PHỤ LỤC 2............................................................................................................66

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Puuu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement