Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By tieuquy_h1k
#972488 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng phật giáo đối với các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường tại Vĩnh Phúc. Nghiên cứu sự liên hệ giữa giáo lý nhà phật với những vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. Thiết kế chương trình truyền thông, các nội dung truyền thông xuất phát từ thực trạng môi trường của tỉnh và những kiến thức về bảo vệ môi trường. Lựa chọn phương pháp truyền thông phù hợp với sinh hoạt của cộng đồng phật giáo. Xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả của chương trình truyền thông cho cộng đồng phật giáo


Suy thoái môi trƣờng và biến đổi khí hậu đã và đang gây ra nhiều thảm họa,
tai biến trên toàn cầu. Khi đó, tính mạng của con ngƣời trên trái đất bị đe dọa bất
chấp không gian, giai cấp, tôn giáo cũng nhƣ đạo đức luân lý nào. Trách nhiệm đối
với môi trƣờng chính là nền tảng đạo lý của con ngƣời, nhằm hƣớng con ngƣời
quan tâm tới môi trƣờng mình đang sống và có ý thức trách nhiệm đối với sự sinh
tồn của hành tinh đang nuôi dƣỡng và bao bọc con ngƣời. Bảo vệ môi trƣờng chỉ có
thể đạt đƣợc hiệu quả khi thay đổi ý thức của con ngƣời.
Truyền thông môi trƣờng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ môi trƣờng. Truyền thông giúp nâng cao nhận thức về các
vấn đề môi trƣờng từ đó hƣớng hành vi của ngƣời đƣợc truyền thông có những hành
động thân thiện với môi trƣờng trong sinh hoạt, sản xuất. Ở tỉnh Vĩnh Phúc cộng
đồng phật tử chiếm số lƣợng rất lớn, hầu nhƣ làng, thôn nào cũng có nhà Chùa thu
hút nhiều phật tử tới dâng hƣơng, tụng kinh niệm phật. Đặc biệt còn có hai Thiền
viện lớn là: Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên và Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức thu
hút nhiều phật tử thập phƣơng về tu thiền và du lịch tâm linh.
Trong quan điểm của đạo Phật, môi trƣờng là một trong những yếu tố bất
khả phân ly đối với sự sống, giữa môi trƣờng và sự sống của con ngƣời luôn có
mối quan hệ gắn bó khăng khít, bền chặt, cái này sinh cái kia. Do đó, đạo Phật
quan niệm bảo vệ môi trƣờng là trách nhiệm của tất cả mọi ngƣời, vì môi trƣờng
chính là sự sống của tất cả mọi ngƣời.
Chính vì thế, lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trƣờng trong các sinh hoạt
của cộng đồng phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những giải pháp quan trọng
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động của cộng đồng về bảo
vệ môi trƣờng. Mặt khác với vai trò của đời sống phật giáo sự lan tỏa của các hoạt
động bảo vệ môi trƣờng từ hạt nhân các hoạt động sinh hoạt phật giáo chắc chắn sẽ
tạo ra những thay đổi tích cực và mang tính bền vững trong cộng đồng.

Để tiếp tục củng cố và huy động sức mạnh của cộng đồng Phật giáo Vĩnh
Phúc trong sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng, vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay cần đánh
giá hiện trạng công tác truyền thông môi trƣờng trong phật giáo; nghiên cứu, tìm
hiểu hệ thống giáo lý và lời dạy của Đức Phật về bảo vệ môi trƣờng, đặc điểm sinh
hoạt của Phật giáo; xây dựng một số chuyên đề về nộ dung truyền thông môi trƣờng
cho cộng đồng Phật giáo nhằm đƣa các tiêu chí bảo vệ môi trƣờng và các sinh hoạt
Phật giáo tại cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng tạo sự chuyển biến
tích cực từ nhận thức tới hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng. Chính vì
vậy việc thực hiện đề tài “Xây dựng chƣơng trình truyền thông môi trƣờng cho
cộng đồng phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc” là rất cần thiết.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#990908 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement