Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By mai1tinhyeu_t2_4ever
#972436 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Thu thập tài liệu, mô tả tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, định hướng phát triển của xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Phân tích thực trạng thu gom và xử lý rác thải tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Dự báo lượng và thành phần rác thải của xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trong tương lai (2015-2030). Đề xuất các phương án thu gom và xử lý chất thải rắn thích hợp, phân tích các ưu nhược điểm của các công nghệ xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, ủ phân và đốt rác), từ đó lựa chọn tối ưu nhất: Tính toán công suất xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải lựa chọn; Tính toán chi phí chi tiết cho phương án thu gom và xử lý rác thải lựa chọn.
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành
công nghiệp, dịch vụ, du lịch,…góp phần nâng cao mức sống của ngƣời dân, phát triển
xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng gây ra các vấn đề môi trƣờng nhƣ nƣớc thải,
rác thải,…Vấn đề quản lý và xử lý rác thải là hết sức cấp bách vì nó là nguồn gây ô
nhiễm môi trƣờng sống, suy thoái nguồn nƣớc và là nguyên nhân gây dịch bệnh lây
lan, đồng thời làm ảnh hƣởng tới nếp sống của ngƣời dân. Không có những bƣớc đi
thích hợp những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đồng bộ, khoa học để quản
lý rác thải trong quy hoạch, xây dựng và quản lý các đô thị sẽ dẫn tới hậu quả làm suy
giảm chất lƣợng môi trƣờng, kéo theo những mối nguy hại về sức khỏe cộng đồng, hạn
chế sự phát triển của xã hội.
Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa là một xã thuần nông.
Rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã cần xử lý bao gồm cả rác thải phát sinh từ nông
nghiệp,…Hầu hết rác thải đƣợc đổ bừa bãi, không có các biện pháp xử lý gây ô nhiễm
môi trƣờng và làm mất mỹ quan, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời dân. Xuất phát từ
thực tế trên để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng do rác thải và nâng cao năng
lực quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phƣơng, chúng tui chọn đề tài nghiên cứu là:
“Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn tại xã Quảng Ngọc, Quảng
Xƣơng, Thanh Hóa”.
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng rác thải, công tác quản lý và xử lý rác tại xã Quảng Ngọc,
huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa.
- Đề xuất phƣơng án thu gom và các giải pháp xử lý rác thải tại vùng nghiên
cứu, đƣa ra những ƣu nhƣợc điểm của từng phƣơng án, từ đó lựa chọn phƣơng án tối
tƣu nhất.
- Tính toán chi phí chi tiết cho phƣơng án lựa chọn.
Nội dụng nghiên cứu:
- Thu thập tài liệu, mô tả tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, định
hƣớng phát triển của xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa.
- Phân tích thực trạng thu gom và xử lý rác thải tại xã Quảng Ngọc, huyện
Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa.

- Dự báo lƣợng và thành phần rác thải của xã Quảng Ngọc, huyện Quảng
Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa trong tƣơng lai (2015-2030).
- Đề xuất các phƣơng án thu gom và xử lý chất thải rắn thích hợp, phân tích các
ƣu nhƣợc điểm của các công nghệ xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, ủ phân và đốt rác), từ
đó lựa chọn tối ƣu nhất.
- Tính toán công suất xây dựng phƣơng án thu gom và xử lý rác thải lựa chọn.
- Tính toán chi phí chi tiết cho phƣơng án thu gom và xử lý rác thải lựa chọn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tammiu
#1012965 Mod ơi có thể cho em tài liệu này không ạ, link ở trên bị lỗi rồi ạ, em Thank Mod nhiều
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012968 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement