Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By zic_sitinh
#972364 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Khí tượng học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Sự thay đổi phân bố năng lượng khí quyển trên bề mặt trái đất dẫn đến sự
biến đổi của các hệ thống hoàn lưu khí quyển và đại dương, biến đổi các cực trị thời
tiết và khí hậu. Nhiều bằng chứng chứng tỏ thiên tai và các hiện tượng cực đoan có
nguồn gốc khí tượng ngày càng gia tăng ở nhiều vùng trên trái đất, thu hút quan tâm
nghiên cứu của cộng đồng khoa học trên thế giới.
Trong lĩnh vực khí tượng và khí hậu học, nghiên cứu về biến đổi khí hậu là
một trong chủ đề lớn rất được quan tâm hiện nay. Một số những hướng nghiên cứu
về biến đổi khí hậu được tập trung vào là nghiên cứu xu thế biến đổi, tính biến động
của các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan dựa trên số liệu quan trắc và đánh giá
khả năng xuất hiện các hiện tượng khí hậu cực đoan trong tương lai với các qui mô
thời gian và không gian khác nhau.
Ở Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu từ trước đến nay về vấn đề này, chủ yếu
tập trung vào phân tích các yếu tố khí hậu cơ bản, hay các hiện tượng cực đoan
quan trắc được để đánh giá mức độ biến đổi của khí hậu. Một số khác đã đánh giá
biến đổi khí hậu bằng các yếu tố trung bình khí hậu và phân tích xu thế biến đổi,…
Các nghiên cứu gần đây đã dùng các chỉ số khí hậu cực đoan, tuy nhiên chỉ đánh giá
riêng lẻ cho yếu tố nhiệt độ hay lượng mưa và tính toán một vài chỉ số.
Trong những thập niên gần đây, các nghiên cứu về biến đổi khí hậu gắn liền
với các công bố của Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC). Trong báo
cáo của IPCC thường có 2 phần là thành quả của rất nhiều nhà nghiên cứu khí
tượng và khí hậu học trên thế giới: (1) Phân tích xu thế biến đổi khí hậu trên cơ sở
số liệu thu thập, quan trắc được; (2) Dự tính kịch bản biến đổi khí hậu cho tương lai
trên cơ sở các kịch bản (Cao, Trung bình, thấp); các tính toán này được cập nhật
hàng năm, 5 năm và đưa ra một bản báo cáo công bố rộng rãi trên toàn thế giới về
biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, IPCC còn đưa ra các hướng dẫn tính toán, phân
tích biến đổi khí hậu trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế phục vụ công tác giám sát,
thích ứng,... phù hợp với điều kiện khu vực, quốc gia để có thể nghiên cứu, so sánh,
đối chiếu phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội.
Kế thừa, áp dụng những thành quả khoa học trong nước và trên thế giới
chúng tui đề xuất Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu nội dung: “Đánh giá biến đổi
khí hậu ở Việt Nam dựa trên chỉ số khí hậu cực đoan của IPCC” với mục tiêu:
1) Đánh giá được sự biến đổi của các cực đoan khí hậu trên quy mô cả nước
trong quá khứ thông qua các chỉ số liên quan đến nhiệt độ và lượng mưa;
2) Xác định được mức độ biến đổi của các hiện tượng cực đoan khí hậu trong
tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu dự tính bằng mô hình PRECIS.
Để đạt được các mục tiêu nói trên tác giả đã nghiên cứu từ tổng quan để định
hướng rõ hơn chủ đề nghiên cứu, chuẩn bị nguồn số liệu, tính toán và phân tích kết
quả. Với cấu trúc Luận văn trình bày gồm mở đầu, kết luận và các Chương sau:
Chƣơng 1:Tổng quan.
Trong chương này, tác giả trình bày về tình hình biến đổi khí hậu, tổng quan
về vấn đề nghiên cứu khí hậu cực đoan ở trong nước, trên thế giới từ các tài liệu
tham khảo.
Chƣơng 2: Số liệu và phương pháp
Trong chương này đề cập đến (1) các bộ số liệu được sử dụng trong luận văn
(số liệu quan trắc, số liệu dự tính),; (2) phương pháp tính toán các chỉ số khí hậu
cực đoan, phương pháp xử lý số liệu;(3) Đề xuất bộ chỉ số khí hậu cực đoan áp
dụng cho Việt Nam và sử dụng các chỉ số đánh giá biến đổi khí hậu cực đoan trên
cơ sở bộ chỉ số khí hậu cực đoan của IPCC.
Chƣơng 3: Kết quả và Nhận xét
Trên cơ sở tính toán các chỉ số khí hậu cực đoan thời kỳ 1961 - 2010, phân
tích phân bố theo thời gian, không gian và đưa ra một số nhận xét về xu thế biến đổi
các chỉ số khí hậu cực đoan;
Từ kết quả dự tính các yếu tố khí hậu (nhiệt độ tối cao, nhiệt độ tối thấp và
lượng mưa ngày) cho Việt Nam thời kỳ 2040 - 2059 (giữa thế kỷ 21) và thời kỳ
2080 - 2099 (cuối thế kỷ 21) bằng mô hình PRECIS tổ hợp từ 5 phương án ứng với
kịch bản phát thải trung bình A1B, đưa ra một số nhận xét về dự tính biến đổi các
chỉ số khí hậu cực đoan trong tương lai.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement