Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971469 CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH
Hĩa phân tích:
p.t định tính:
p.t định lượng:
Hĩa phân tích: nghiên cứu các phương pháp phân
tích định tính và định lượng thành phần hĩa học
của các chất.
Trong mẫu p.t cĩ
những chất gì?
Hàm lượng các
chất trong mẫu
Khi nghiên cứu thành phần một chất chưa
biết:phân tích định tính trước, phân tích định
lượng được tiến hành sau.
CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH
→ Lấy mẫu đại diện.
→ Bảo quản mẫu phân tích.
→ Tạo mẫu dưới dạng thích hợp.
→ Tiến hành phân tích định tính.
→ Lựa chọn qui trình phân tích định lượng.
→ Cô lập hay loại bỏ bớt một số cấu tử cản
trở.
→ Tiến hành định lượng.
→ Tính toán kết quả.
Hàm lượng Kỹ thuật phân tích

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hệ thống bài tập hóa phân tích
Phần bài tập chương các khái niệm về dung dịch
Bài 1 Pha 1lít dung dịch HCl có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ dung dịch HCl 36% (d = 1,18)
Bài 2 Pha 1lít dung dịch H2SO4 có các nồng độ sau: 10%, 25%. 35 % 40% từ dung dịch H2SO4 96% (d = 1,84)
Bài 3 Từ dung dịch NH4OH 1:1. Hãy pha 1lít dung dịch NH4OH 1:5, dung dịch NH4OH 2:5, dung dịch NH4OH 3:5, dung dịch NH4OH 1:8, dung dịch NH4OH 1:4
Bài 4 Pha 1lít dung dịch NaOH có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ dung dịch NaOH 40% (d = 1,44)
Bài 5 Tính lượng cân Na2B4O7. 10H2O để pha 1 lít dung dịch Na2B4O7 0,1N.
Bài 6 Tính lượng cân H2C2O4.2H2O để pha 1 lít dung dịch H2C2O4 0,1N.Dung dịch pha xong dùng thiết lập nồng độ cho dung dịch NaOH
Bài 7 Tính số ml HCl 36,5% (d = 1,18) để pha 1 lít dung dịch HCl 0,1N
Bài 8 Tính số ml H2SO4 96% (d = 1,84) để pha 1 lít dung dịch H2SO4 0,1N
Bài 9 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là . Tính độ tan của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 10gam K2SO4
Bài 10 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là . Tính độ tan của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 20gam Na2SO4
Bài 11 Tính pH của dung dịch HCl 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 12 Tính pH của dung dịch H2SO4 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 13 Tính pH của dung dịch NaOH 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 14 Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pka= 4,75
Bài 15 Tính pH dung dịch NH4OH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pkb= 4,75
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Còn tiếp..........
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977981 Linbk tải free: GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH - CHƯƠNG 4+5 HOÁ PHÂN TÍCH

Hướng dẫn giải bài tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học

1
BÀI TẬP CHƯƠNG 4 HOÁ PHÂN TÍCH
4.1. Ion Ag+ tạo phức với NH3 có số phối trí cực đại là 2. Hãy viết cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch NH3 vào dung dịch AgNO3.
Ag+ + NH3 [Ag(NH3) ]+ Ag(NH3) + NH3 [ Ag(NH3)2]+
4.2. Ion Ni2+ tạo phức với NH3 có số phối trí cực đại là 6. Hãy viết các cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch NH3 vào dung dịch Ni(ClO4)2
Ni(ClO4)2 = Ni2+ + 2ClO4 2-

Ni2+ + NH3 [Ni(NH3)]2+

[Ni(NH3)]2++ NH3 [Ni(NH3)2]2+ [Ni(NH3)2]2++ NH3 [Ni(NH3)3]2+ [Ni(NH3)3]2+ + NH3 [Ni(NH3)4]2+ [Ni(NH3)4]2+ + NH3 [Ni(NH3)5]2+ [Ni(NH3)5]2+ + NH3 [Ni(NH3)6]2+
4.3. Hãy viết các cân bằng xảy ra trong dung dịch khi hoà tan
 
4 6
K Fe CN
  trong nước.
K4[Fe(CN)6] = 4K+ + [Fe(CN)6]4- [Fe(CN)6]4- [Fe(CN)5]3- + CN- [Fe(CN)5]3- [Fe(CN)4]2- + CN-
[Fe(CN)4]2- [Fe(CN)3] - + CN- [Fe(CN)3] - Fe(CN)2 + CN- Fe(CN)2 [ Fe(CN)]+ + CN- Fe(CN)- Fe2+ + CN-
4.4. Viết cân bằng tạo phức khi thêm dần dung dịch KCN vào dung dịch
Hướng dẫn giải bài tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem thêm
Bài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
Hình đại diện của thành viên
By 29031980
#983662 Bài tập hóa phân tích mà giống như bài tập hóa đại cương vậy. Do ngu dốt chưa học hóa phân tích ở thời điểm hiện tại nên nếu có nhận định không đúng mong vẫn được lượng thứ.
Thank Mod ^^
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement