Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970914 Chia sẻ cho các bạn link tải sách Cơ học lượng tử - Phạm Thúc Tuyền

MỤC LỤC

Trang

LỜI nói đầu.9

Chương 1. KHÁI QUÁT VỂ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ13

1. Cơ học lượng tử là gì? 13

2. Biến động lực và các phương trình động lực của vật lý cô điển. 15

3. Tương tác giừa hai phạm trù cơ bản của vật chất.17

4. Các đặc trưng thực nghiệm của bức xạ cân bàng nhiệt đôi với vật

đen tuyệt đôi.18

5. Tìm định luật của bức xạ cân bằng từ vật lý cô điển.20

6. Giả thiết lượng tử năng lượng của Planck.22

7. Sự suy sụp của thê giới vật chất và thí nghiệm của Franck - Hertz 25

8. Giả thiết của Bohr vê các trạng thái dừng, quy tắc lượng tử hóa

Bohr — Sommerfeld.26

9. Phố năng lượng của nguyên tử hydrogen.27

10. Quang phô vạch của nguyên tử hydrogen. Các dãy quang phô.29

11. Quan điểm cơ bản của vật lý cổ điển32

12. Cách chọn điểm xuất phát của lý thuyết tương đôi32

13. Điếm xuất phát của cơ học lượng tử: tính đôi ngẫu sóng hạt35

14. Cơ học lượng tử sóng - hàm sóng - biên độ xác suất.42

15. Nguyên lý bất định - các hệ thức bất định Heisenberg.45

16. Học thuyết tiền định luật và học thuyết cái nhiên luận47

17. Nhừng nguyên lý nền tảng của cơ học lượng tử.48

18ế Những vấn đê cụ thể khi xây dựng cơ học lượng tử.50

Bài tập.52
4
Cơ HOC LƯƠNG TỬ
Chương 2. TIÊN ĐỂ VỂ TRẠNG THÁI ĐỘNG Lực 63

1. Hàm sóng, mật độ xác suất và biểu diễn.63

2. Tiên đề vê vectơ trạng thái và hàm sóng.67

3. Điều kiện trực chuẩn trong không gian trạng thái.69

4. Ví dụ về trực chuẩn hóa hàm sóng.71

5. Ma trận đối cơ sở trực chuẩn73

7. Điều kiện đầy đủ của một hệ cơ sở.75

Bổ sung toán học.76

Bài tập 85

Chương 3. TIÊN ĐỂ VỂ TOÁN TỬ VẬT LÝ 103

1. Toán tử tương ứng với các đại lượng vật lý 103

2. Toán tử tọa độ và xung lượng trong biểu diễn tọa độ 105

3. Toán tử tọa độ và xung lượng trong biểu diễn xung lượng 107

4. Tính chất của các toán tử vật lý. 109

5. Hệ vectơ riêng của toán tử tọa độ và xung lượng. 111

Bổ sung toán học. 113

Bài tập. 117

Chương 4. TIÊN ĐỂ VỀ KẾT QUẢ CỦA PHÉP ĐO 133

1. Tiên đề về kết quả của phép đo 133

2. Kết quả phép đo xung lượng của hạt trong hộp thế cứng 135

3. Tính đo được đồng thời - Hệ thức bất định Heisenberg. 138

4. Tính chéo hóa đồng thòi nhiều toán tử vật lý 141

Bổ sung toán học. 143

Bài tập. 147

Chương 5. TIÊN ĐỂ VỂ ĐỘNG Lực HỌC LƯỢNG TỬ165

1. Phương trình Schrốdinger phụ thuộc thời gian. 165

2. Ví dụ toán tử Hamilton cho các hệ vật lý khác nhau. 167

3. Phương trình Schrốdinger không phụ thuộc thời gian 168

4. Hamiltonian của hạt trong hô thê 171
MUC LUC
5
5. Phương trình liên tục, định luật bảo toàn xác suất. 173

6. Phường trình Heisenberg * Định luật bảo toàn. 176

7. Định luật bảo toàn năng lượng, xung lượng và tính đồng nhất của

thời gian, không gian 177

8. Định lý Ehrenfest. 179

9. Giới hạn cô điển 182

Bô sung toán học. 187

Bài tập. 190

Chương 6. LÝ THUYẾT BIÊU DIEN211

1. Đại cương về biểu diễn211

2. Tọa độ trong cơ học lượng tử.213

3. Biểu diễn tọa độ216

4. Hàm sóng của trạng thái xung lượng trong biêu diễn tọa độ218

5. Biểu diễn xung lượng218

6. Biếu diễn năng lượng221

7. Các bức tranh mô tả cơ học lượng tử223

Bài tập.235

Chương 7. TÍNH ĐANG HƯỚNG KHÔNG GIAN247

1. Mômen góc cô điển và tính đang hướng của không gian.247

2. Mômen góc lượng tử và tính đảng hướng không gian250

3. Hệ thức giao hoán giữa các vi tử sinh của nhóm quay251

4. Hệ thức giao hoán giừa thành phần của mỏmen góc.254

5. Giá trị riêng của toán tử mômen góc và ma trận của chúng.257

6. Ma trận của các toán tử mômen góc trong cơ sở 261

7. Biểu diễn bất khả quy hừu hạn chiêu của nhóm quay264

8. Toán tử mômen quỹ đạo trong tọa độ cầu267

9. Giá trị riêng và hàm riêng của Lz269

10. Giá trị riêng và hàm riêng của bình phương mỏmen quỹ đạo.270

12ễ Hệ thức truy toán cho hàm điểu hòa cầu.276

14. Quy tắc cộng hai mômen góc.278

Bài tàp.281
6
Cơ HOC LƯƠNG TỬ
Chương 8. THẾ MỘT CHlỂư TUYÊN TÍNH301

1. Chuyển động một chiều301

2. Thế một chiều không đổi trên từng khoảng.304

3. Thế tuyến tính trong biểu diễn xung lượng.321

4. Thê tuyến tính trong biểu diễn tọa độ.324

Bài tập 330

Chương 9. DAO ĐỘNG TỬ ĐlỂư HÒA351

1. Dao động tử điều hoà cổ điển một chiều351

2. Bài toán dao động tử điều hoà trong cơ học lượng tử sóng353

3. Dạng Rodrigues của đa thức Hermite và hàm sóng chuẩn hóa của

dao động tử điều hòa.358

4. Mật độ xác suất và điểm hồi chuyển lượng tử.361

5. Bài toán dao động tủ điều hoà trong cơ học lượng tử ma trận362

6. Ma trận của các đại lượng vật lý trong cơ sở số hạt.365

7. Tìm hàm sóng của cơ sở sôT hạt trong biểu diễn toạ độ370

8. Hàm sóng của cơ sở sô" hạt trong biểu diễn xung lượng.372

9. Quay tử phảng373

11. Dao động điện từ.374

12. Dao động tử điều hoà trong điện trường đồng nhất.379

Bổ sung toán học.381

Bài tập.385

Chương 10. TRƯỜNG Đối XỨNG TRƯNG TÂM.401

1. Hàm bán kính.401

2. Hạt tự do.406

3. Hàm sinh của hàm Bessel cầu.412

4. Hộp thế cầu.414

5. Dao động tử điều hoà đảng hướng ba chiều.415

6. Suy biến ngẫu nhiên-tính đôi xứng của trường Coulombian420

Bài tập 423
MUC LUC
7
Chương 11. NGUYÊN TỬ HYDROGEN.447

1. Chuyên động của hệ hai hạt.447

2. Phô năng lượng của nguyên tủ hydrogen (phương pháp đại sô)449

3. Phô năng lượng của nguyên tủ hydrogen (phương pháp giải tích)452

4. Đa thức Laguerre suy rộng.458

5ế Chuân hoá hàm bán kinh.463

6. Sự phân bố điện tủ trong nguyên tủ.467

7. Giá tri trung bình các luỷ thừa cua bán kính470

8. Định lý Kramers472

9. Mômen từ của điện tử trong nguyên tủ hydrogen.475

Bài tập.478

Chương 12. PHƯƠNG PHÁP WKB.493

lễ Nghiệm WKB493

2. Phương pháp nối nghiệm Kramers-Jeffreys.497

3. Quy tắc lượng tử hoá Bohr*Sommerfelcì.501

4. Các ví dụ áp dụng quy tác lượng tử Bohr - Sommerfeld503

5. Phương pháp nôi nghiệm Zwaan - KembleÕOÕ

6. Hiệu ứng đường hầm.508

Bài tập.510

Chương 13. PHƯƠNG PHÁP NHlẾư LOẠN523

1. Đại cương vê phương pháp nhiễu loạn.523

2. Nhiễu loạn dừng (không phụ thuộc thòi gian).525

3. Nhiễu loạn không suy biến.527

4. Dao động tử phi điều hòaÕ29

5. Nhiễu loạn đôi với phô gián đoạn và suv biến533

6. Hiệu ứng Stark đối với nguyên tử hydrogen535

7. Hiệu ứng Zeeman bình thường trong nguyên tử hydrogen.538

8. Nhiễu loạn phụ thuộc thời gian539

Bài tập.545
8
Cơ HOC LƯƠNG TỬ
Chương 14. MÔMEN SPIN561

1. Spin của hạt561

2. Spinơ - hàm sóng của hạt có spin.565

3. Quy luật biến đổi của spinơ566

4. Tương quan giữa spinơ và vectơ.570

5. Tham sô biến đổi vectơ và biến đổi spinơ.572

6. Phép quay spinơ với góc quay hừu hạn573

7Ế Metric Ricci575

8. Toán tử mômen spin.577

9. Spinơ hạng hai579

10. Spinơ hạng ba581

11. Mômen toàn phần.584

12. Hàm riêng của toán tử mômen toàn phần585

Bài tập589

Chương 15. HIỆU ỨNG CỦA SPIN609

1. Hạt có spin trong từ trường609

2. Hiệu ứng Zeeman dị thưòng.610

3. Tương tác spin-quỹ đạo.613

4. Bổ chính năng lượng do tương tác spin-quỹ đạo615

5. Hiệu chỉnh tương đôl tính.617

6. Nguyên lý không phân biệt được các hạt đồng nhất620

7. Nhóm hoán vị vật và bảng Young.623

8. Lập hàm sóng riêng phần tương ứng với mỗi bảng Young626

9. Nguyên lý loại trừ Pauli.628

10. Nguyên tử helium.629

Bài tập.632

LỜI NÓI ĐẨU


Cuôn sách này không thể hoàn thành được nếu không có sự giúp đỡ động viên cua những người thân trong gia đình. Tác già xin dược coi cuôn sách này như một món quà tinh thân tặng họ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement