Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By anhchangxibo_cm
#970652 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Qua nhiều năm giảng dạy môn "Lý thuyết trường diện từ' và "Truyền tõtig Vỏ tuyến diện" cho Riiih vién ngành Vó tuyến Diện tử - Thông tin chúng tui thảy có thề kết hợp các bài gtàng của hai môn học này vào một cuốn sách chung đề đun giàn bớ*, một số phản có nội (lung trùng nhau.

Cuốn "Trường diện từ & Truyền sõng" xuất bàn lần này gổm 3 phần chinh vói 14 chưong được tác già bièn soạn trên cơ sờ các bài giàng của hai môn học nói trêu.

Phần I. Trìnli bày co sỏ lý thuyết trường điện từ bao gồm các nội dung cùa điệu trường tĩnh, từ triíòng tinh, cãc qui luật co bàn cúa trường diện từ biến thiên.

Phán II. Trình bày các nội dung CÙ0 lý thuyết sóng điện từ trong không gian tự do và trong các môi trưòiig định hướng.

Phần UI. Trình bày các co sờ lý thuyết vé truyền sóng vô tuyến điệu uói chung và đậc điểm truyền lan cùa các (lài sóng nôi riêng. Chúng tui cOiig đưa vào phần này một chương riêng vể Truyền sóng trong thông tin 1/ệ tinh là tĩnh vực thòng tm đang pliãt trien rốt nhanh trên thế giới những năm gần dây và cò nhiều người quan tâm.

Khi trình bày phần I. chủng tui đã lược l)ò một sô' nội duug cùa lý thuyết trường nhằm làm cho giao trinh (tò nặng nế. chì giir lại Iihững phần thật thiết yếu là chồ (lựa clio việc trình bny các lý thuyết vể sóng điện từ và truyền sóng vô tuyên điện ò hai phần tiếp theo.

Cuốn sách chác chắn không tránh khỏi uhừng thiếu sót. Chúng tui mong nhận được ý kiến đóng góp cùa cãc đổng nghiệp và độc £Ìà để cuôn sách được hoàn thiện hơn ờ các lần xuất bàn sau. nhăm cung cốp cho sinh viên ngành Vô tuyến Diệu t\Ết - Viễn thông một tài liệu học tập khi học hai môn Lý thuyết trường Điện từ và Truyến sóng Vô tuyến diệu.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dathbk045
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014162 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement