Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By namtuocbongdem_1816
#914543 Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Cơ sở lý luận về tiền lương 3
1.1 Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương, tiền công 3
1.1.1 Khái niệm tiền lương 3
1.1.2 Bản chất của tiền lương 4
1.1.3 Vai trò của tiền lương 5
1.2 Các nguyên tắc và yêu cầu của tiền lương 6
1.2.1 Yêu cầu của tổ chức tiền lương 6
1.2.2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7
1.3 Các yếu tố tác động đến tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp 9
1.3.1 Các qui định của nhà nước 9
1.3.2 Các yếu tố thuộc về thị trường 10
1.3.3 Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 11
1.4 Các hình thức trả lương 11
1.4.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm 11
1.4.2 Hình thức trả lương theo thời gian 16
1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương trong doanh nghiệp 18
Chương II: Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 20
2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 20
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 20
2.1.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 23
2.1.3 Một số đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được 24
2.2 Qui chế trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 29
2.2.1 Cơ sở 29
2.2.2 Nội dung 29
2.3 Sự hình thành quĩ lương và các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 30
2.3.1 Sự hình thành quĩ lương 30
2.3.2 Các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 31
2.3.3 Các điều kiện trả lương theo sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 40
2.3.3.1 Công tác định mức lao động của công ty 40
2.3.3.2 Công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 41
2.3.3.3 Công tác thống kê, nghiệm thu sản phẩm 42
2.3.3.4 Ý thức trách nhiệm của người lao động 42
2.3.4 Đánh giá một số kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong việc áp dụng các hình thức trả lương trên 42
2.3.5 Phương hướng phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới 44
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 46
3.1 Hoàn thiện các điều kiện trả lương 46
3.1.1 Hoàn thiện công tác định mức lao động 46
3.1.2 Hoàn thiện công tác phân tích công việc 47
3.1.3 Hoàn thiện tổ chức và phục vụ nơi làm việc 47
3.1.4 Bố trí lao động và nghiệm thu sản phẩm 48
3.1.5. Hoàn thiện công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cho lao động 49
3.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 49
3.2.1 Tinh giản bộ máy quản lý và sắp xếp lại cho hợp lý 49
3.2.2 Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 50
3.3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 52
3.3.1 Áp dụng hình thức trả lương sản phẩm có thưởng 52
3.3.2 Áp dụng hình thức trả lương theo đơn giá lũy tiến 53
3.3.3 Áp dụng phương pháp chia lương theo hệ số điều chỉnh đối với chế độ trả lương sản phẩm thể 55
3.4 Các kiến nghị có liên quan nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 56
3.4.1. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động 56
3.4.2.Tăng cường kỷ luật lao động 56
3.4.3.Tổ chức tốt công tác chỉ đạo sản xuất 57
3.4.4 Xây dựng môi trường văn hóa công ty hướng vào con người 58
3.4.5.Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và tăng xuất khẩu 58
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bất kỳ một doanh nghiệp nào thuộc bất kỳ một thành phần kinh tế nào cũng phải phát huy mọi nguồn lực sẵn có của mình để tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, từng bước cải thiện đời sống nguời lao động
Một trong những công cụ để quản lý sản xuất, quản lý lao động đó chính là chính sách tiền lương. Doanh nghiệp phải có chính sách trả lương như thế nào để có thể thu hút một đội ngũ lao động giỏi, làm việc hiệu quả và ổn định phù hợp với mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp. Chúng ta cần hiểu tiền lương là một vấn đề nhạy cảm, nó liên quan đến lợi ích của người lao động và của người sử dụng lao động: đối với người lao động thì đó là một khoản thu nhập còn đối với người sử dụng lao động thì đó lại là một khoản chi phí. Người lao động muốn tăng thu nhập để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình, còn người sử dụng lao động lại muốn tối thiểu hoá chi phí tiền lương để đạt được lợi nhuận tối đa
Vậy làm thế nào để sử dụng tiền lương có tác động tốt cho cả cho cả hai bên là một vấn đề khó khăn và phức tạp. Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp hiện nay là phân phối tiền luơng như thế nào, để tiền lương thực sự trở thành một yếu tố quan trọng phát huy khả năng tiềm ẩn của người lao động, giảm chi phí giá thành và nâng cao chất lưọng sản phẩm. Qua đó giúp doanh nghiệp phát triển và khẳng định mình trên thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong thời gian vừa qua nền kinh tế của nuớc ta đã có nhiều biến đổi đó là hệ quả của việc gia nhập WTO. Nhận thức được vấn đề đó các doanh nghiệp cũng đã chuyển mình để tồn tại và phát triển, đặc biệt là công tác trả lương đã được coi trọng. Tuy nhiên các chính sách trả lương của doanh nghiệp cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót còn tồn tại.
Qua thời gian thực tập ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà em nhận thấy các hình thức trả lương ở đây cũng rất đa dạng và phức tạp, bên cạnh đó cũng có một số ưu, nhược điểm nhất định. Với mong muốn hoàn thiện nó em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà”
2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương, điều kiện trả lương dựa trên điều kiện thực tế của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
3. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu các hình thức trả lương và các công tác ảnh hưởng đến chính sách tiền lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
5. Kết cấu chuyên đề
Chương I : Cơ sở lý luận về tiền lương, tiền công
Chương II : Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hình thức trả lương tại công ty cổ phần Hải Hà

Chương I
Cơ sở lý luận về tiền lương

1.1 Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương, tiền công
1.1.1 Khái niệm tiền lương
Khái niệm tiền lương rất đa dạng ở mỗi thời kỳ, mỗi chế độ khác nhau.
Trong thời kỳ bao cấp tiền lương là một khoản thu nhập mà người lao động nhận được căn cứ vào số lượng, chất lượng lao động của mỗi người. Ở thời kỳ này chúng ta đã từng quan niệm tiền lương là một phần thu nhập quốc dân được nhà nước phân phối có kế hoạch cho người lao động. Tuy nhiên tiền lương còn mang tính chất bình quân, dàn đều, chưa quán triệt được nguyên tắc phân phối tiền lương theo lao động. Vì vậy hiệu quả của công tác trả lương chưa được phát huy.
Trong cơ chế thị trường khi sức lao động trở thành một loại hàng hoá, người lao động làm thuê và được trả đúng giá trị sức lao động của họ. Theo bộ luật lao động Việt Nam: “Tiền lương là số lượng tiền tệ mà người sữ dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động đã hao phí, trên cơ sở thảo thuận theo hợp đồng lao động. Mức lương của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước qui định” (điều 55 Bộ luật lao động). Do vậy tiền lương ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua vai trò khuyến khích người lao động
Theo quan điểm của tổ chức lao động thế giới (ILO): “Tiền lương là sự trả công hay thu nhập bất luận tên gọi hay cách tính như thế nào, có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hay luật pháp, do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hay cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thienculam
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993316 Link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement