Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By um_bo
#914516

Download miễn phí Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tâm Hồn Việt

MỤC LỤC

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.1. Loại hình doanh nghiệp 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất của Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 4

1.2.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4

1.2.2.Đặc diểm tổ chức sản xuất 5

1.2.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí 7

 1.2.4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .10

1.3.Đặc điểm kế toán tại công ty TNHH Tâm Hồn Việt 13

1.3.1. Bộ máy kế toán 13

Kế toán trưởng 14

Phó phòng kế toán 15

Các kế toán viên cho từng phần hành 16

1.3.2. Hệ thống sổ sách kế toán 17

1.3.2.1. Về chế độ chứng từ 18

1.3.2.2 . Về chế độ tài khoản 18

1.3.2.3. Về chế độ sổ sách 18

1.3.2.4. Về chế độ báo cáo tài chính 19

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT 20

2.1. Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu 20

2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty TNHH Tâm Hồn Việt 20

2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu 22

2.1.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 23

2.1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 24

2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 25

2.2.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 25

2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục nhập kho: 25

2.2.1.2. Chứng từ và thủ tục xuất kho: 31

2.2.2. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 33

2.3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 46

2.3.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 46

2.3.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 57

 2.3.3. Hạch toán kết quả kiểm kê kho. 60

PHẦN III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 62

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 62

3.2. Đánh giá chung công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 63

3.2.1. Đánh giá khái quát về bộ máy quản lý và công tác kế toán. 63

3.2.2. Đánh giá về công tác kế toán nguyên vật liệu 66

3.2.2.1. Những ưu điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu 66

3.2.2.2. Những tồn tại hạn chế 70

3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt 71

3.3.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 71

3.3.2. Về phương pháp tính giá vật liệu xuất kho: 72

3.3.3. Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 73

3.3.4. Mở thêm tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường 75

3.3.5. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu 75

KẾT LUẬN 77

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cao, Công ty đã sử dụng phương pháp sổ số dư để hạch toán nguyên vật liệu.
2.2.1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho tại Công ty TNHH Tâm Hồn Việt
2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục nhập kho:
* Đối với nguyên vật liệu mua ngoài nhập kho
Phòng kinh doanh là bộ phận đảm nhiệm cung ứng vật tư, có nhiệm vụ mở sổ theo dõi tình hình thực hiện cung ứng, thực hiện hoạt động. Phòng căn cứ vào tình hình thực hiện sản xuất và dự trữ để lập kế hoạch mua nguyên vật liệu và trực tiếp mua vật tư theo kế hoạch cung cấp. Phòng kinh doanh sẽ ký kết hợp đồng với bên bán vật tư.
Khi nhận được hoá đơn GTGT của bên bán hay giấy báo nhập hàng do người bán gửi đến, phòng kinh doanh tiến hành kiểm tra đối chiếu với các bản hợp đồng. Khi hàng được chuyển đến Công ty, cán bộ tiếp liệu phòng kinh doanh kết hợp với thủ kho tiến hành đánh giá kiểm tra về mặt số lượng, chất lượng quy cách vật tư, rồi lập biên bản kiểm nghiệm vật tư. Nếu vật tư đạt yêu cầu thì tiến hành thủ tục nhập kho theo số thực nhập.
Trên cở sở hoá đơn, giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nghiệm phòng kinh doanh lập phiếu nhập kho. Đối với vật liệu nhập khẩu, phòng kinh doanh cũng lập biên bản kiểm nhận và lập phiếu nhập kho theo số thực nhập. Phiếu nhập kho vật tư được lập thành 3 liên:
Một liên: Lưu ở tập hồ sơ chứng từ gốc tại Bộ phận sản xuất
Một liên: Giao cho người giao hàng để làm thủ tục thanh toán
Một liên: Giao cho thủ kho để ghi thẻ kho và định kỳ chuyển cho kế toán NVL
Thủ kho kiểm nhận hàng, ghi số thực nhập vào Phiếu nhập kho và ký, đồng thời ghi thẻ kho. Định kỳ 1 tuần 1 lần thủ kho chuyển Phiếu nhập kho về cho kế toán NVL. Kế toán NVL thực hiện kiểm tra phiếu nhập kho do thủ kho chuyển liên và ghi sổ chi tiết NVL. Giá NVL nhập kho được ghi theo giá thực tế. Chứng từ nhập kho NVL được bảo quản lưu trữ tại phòng kế toán từ theo qui định của Bộ Tài Chính.
Ví dụ:
Ngày 23/12/2007, Công ty TNHH Tâm Hồn Việt mua vải thêu của Công ty TNHH Việt Á, Hoá đơn GTGT số 55574
Khi hàng được chuyển đến kho, cán bộ tiếp liệu phòng kinh doanh kết hợp với thủ kho tiến hành đánh giá kiểm tra về mặt số lượng, chất lượng quy cách vật tư, rồi lập biên bản kiểm nghiệm vật tư. Nếu vật tư đạt yêu cầu thì tiến hành thủ tục nhập kho theo số thực nhập.
Biểu 2.1:
HÓA ĐƠN Mẫu số: 01/ GTKT-3LL
Giá trị gia tăng GR/2007B
Liên 2: Giao khách hàng 55574
Ngày 23 tháng 12 năm 2007
Đơn vị bán: Công ty TNHH Việt Á.
Địa chỉ: 29 Ngõ 203- Trường Chinh - Hà Nội..
Điện thoại: 04.599 8566 Mã số thuế: 0101632955
Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Tâm Hồn Việt.
Địa chỉ: Số 105 S1-ngõ 165-Thái Hà-Láng Hạ - Đống Đa-Hà Nội................
Điện thoại: 04.514 7003 Mã số thuế: 0101425725
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đvt
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1x2
1
2
3
Vải thêu IQF cấp 1
Vải thêu TR
Vải thêu ren cấp 1
Kg
Kg
Kg
13.507
1.527
16.815
23.182
30.455
36.123
313.119.274
46.504.785
607.408.245
Cộng tiền hàng: 967.032.304
Thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 96.703.230
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.063.735.534
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ không trăm sáu mươi ba triệu bẩy trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi tư nghìn đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 2.2:
CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT
Mẫu số 03-VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ
Ngày 25 tháng 12 năm 2007
Số: 59
Đơn vị: Công ty TNHH Tâm Hồn Việt
Căn cứ hoá đơn số: 55574 ngày 23/12/2007 của Công ty TNHH Việt Á
Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông: Hoàng Văn Khởi
Ông: Mai Quang Hiệp
Ông: Bùi Đức Vinh
KTTH
KCS
Thủ Kho
Trưởng ban
Uỷ viên
Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại vật tư sau:
Danh điểm vật tư
Tên, nhãn hiệu vật tư
ĐVT
cách kiểm nghiệm
Số lượng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm
Số lượng thực tế kiểm nghiệm
Số lượng đúng quy cách
Số lượng không đúng quy cách
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Vải thêu IQF
Vải thêu TR
Vải thêu ren cấp 1
Kg
Kg
Kg
Toàn bộ
13.507
1.527
16.815
13.507
1.527
16.815
13.507
1.527
16.815
0
0
0
Kết luận của ban kiểm nghiệm vật tư: Đạt tiêu chuẩn nhập kho.
Trưởng ban Uỷ viên Uỷ viên
(Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên)
Trên cơ sở Hoá đơn và Biên bản kiểm nghiệm vật tư, lập Phiếu nhập kho
Biểu 2.3:
CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT
Kho: Vải thêu
Mẫu số 01-VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 25 tháng 12 năm 2007
Số: 134
Nợ: 152
Có: 3311-VA
Đơn vị bán: Công ty TNHH Việt Á
Chứng từ số: 55574 Ngày 23 tháng 2 năm2005
Biên bản kiểm nghiệm số 59 Ngày 25 tháng 12 năm 2007
Nhập vào kho: Vải thêu
STT
Tên nhãn hiệu, qui cách vật tư
Đvt
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
(đồng)
Ghi chú
Theo chứng từ
Theo thực nhập
1
2
3
Vải thêu IQF cấp 1
Vải thêu TR
Vải thêu ren cấp 1
Kg
Kg
Kg
13.507
1.527
16.815
13.507
1.527
16.815
23.182
30.455
36.123
313.119.274
46.504.785
607.408.245
Cộng tiền hàng
967.032.304
Cộng thành tiền (Viết bằng chữ): Chín trăm sáu mươi bảy triệu không trăm ba hai nghìn ba trăm linh tư đồng.
Ngày 25 tháng12 năm2007
Thủ kho Người giao hàng Thủ trưởng đơn vị
(Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên, đóng dấu)
* Nguyên vật liệu nhập kho do gia công chế biến
Trường hợp này Phiếu nhập kho cũng tương tự như nguyên vật liệu mua ngoài nhập kho. Nhưng cột đơn giá là ghi theo đơn giá của hợp đồng đã thoả thuận giữa Công ty và khách hàng.
* Phế liệu thu hồi nhập kho.
Trường hợp nhập kho vật liệu do sử dụng không hết hay phế liệu thu hồi, phòng kinh doanh lập phiếu nhập kho thành 2 liên (1 liên giao cho phòng kinh doanh, 1 liên giao cho thủ kho làm căn cứ nhập kho).
Ví dụ: Ngày 28/12/2007, Công ty phải nhập lại kho một số vải thêu kém chất lượng không sử dụng được: Phiếu nhập kho.
Biểu 2.4:
CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT
Kho: Vải thêu
Mẫu số 01-VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 28 tháng 12 năm 2007 Nợ: 152
Số 54 Có: 154
Tên đơn vị sản xuất: Phân xưởng thêu ren
Nhập tại kho: Vải thêu
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đvt
Số lượng thực nhập
Ghi chú
Kg
Kiện
1
Vải thêu IQF cấp 1
Kg
1100
28
Việt Á
2
Vải thêu F1
-
252
61
Phụ trách kinh doanh Thủ kho Người giao Phụ trách đơn vị giao
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
2.2.1.2. Chứng từ và thủ tục xuất kho:
* Đối với vật liệu xuất cho sản xuất:
Khi có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, các Nhà máy, các bộ phận, đơn vị sẽ trực tiếp làm phiếu xin lĩnh vật tư và gửi lên phòng kinh doanh. Xét thấy nhu cầu là hợp lý và tại kho còn loại vật tư đó, phòng kinh doanh sẽ lập phiếu xuất kho hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho phép lĩnh vật tư. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên:
Một liên lưu ở phòng kinh doanh
Một liên giao cho người lĩnh NVL mang xuống kho để lĩnh NVL
Một liên giao cho thủ kho làm căn cứ xuất kho và ghi thẻ kho
Trên các phiếu này phòng kinh doanh chỉ ghi số lượng xuất kho, cột đơn giá, thành tiền do kế toán tính và ghi.
Ví dụ: Ngày 28/12/2007, Phân xưởng thêu máy làm đơn xin lĩnh vải thêu IQF để phục vụ cho sản xuất. Sau xét thấy nhu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement