Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By angel_pink_sweety
#914514

Download miễn phí Chuyên đề Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quảng đối với dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện của công ty TNHH quảng cáo thương mại và công nghiệp Hà Nội

 

Lời mở đầu 1

PHẦN I 3

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRONG KINH DOANH 3

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 3

1.1. Khái niệm về quảng cáo 3

1.2. Khái niệm về tổ chức sự kiện 6

2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quảng cáo và tổ chức sự kiện trong hoạt động kinh doanh 7

2.1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quảng cáo 7

2.2 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức sự kiện 11

II. VỊ TRÍ CỦA CÔNG CỤ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14

1. Vị trí của công cụ quảng cáo 14

1.1. Vị trí của công cụ quảng cáo trong hoạt động Marketing 14

1.2 Vị trí của công cụ quảng cáo trong hoạt động kinh doanh 15

2. Vị trí của tổ chức sự kiện 17

2.1 Vị trí của tổ chức sự kiện trong hoạt động Marketing 17

2.2. Vị trí của công cụ tổ chức sự kiện trong hoạt động kinh doanh 17

III. ĐẶC THÙ CỦA QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 18

1. Đặc thù của quảng cáo 18

1.1 Các nhân tố bên ngoài 18

1.2 Các yếu tố bên trong 21

1.3 Các yếu tố chi phối hoạt động quảng cáo 22

2. Đặc thù của tổ chức sự kiện 23

2.1. Các nhân tố bên ngoài 23

2.2 Các nhân tố bên trong 25

2.3 Các yếu tố chi phối tổ chức sự kiện 25

PHẦN II 27

THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO À TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIÊM HỮU HẠN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI( CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT ) 27

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT 27

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 27

2. Nguồn nhân sự: 28

3. Các phòng ban của công ty 28

4. Lĩnh vực kinh doanh – các sản phẩm chính của công ty 33

4.1. Dịch vụ quảng cáo 34

4.2. Tổ chức Hội chợ - Sh owroom 36

4.3. PR - Tổ chức sự kiện 36

5. Thị trường, khách hàng và đối tác 38

6. Đối thủ cạnh tranh của công ty. 39

II. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT 39

1. Môi trường nội bộ của công ty AIT 39

2. Môi trường bên ngoài công ty qaủng cáo AIT 41

III. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT 45

1. Mục tiêu sản phẩm quảng cáo và tổ chức sự kiện của công ty quảng cáo AIT 45

1.1 Mục tiêu sản phẩm quảng cáo của công ty AIT 45

1.2 Mục tiêu sản phẩm tổ chức sự kiện của công ty AIT 45

2. Các dặc trưng, đặ điểm sản phẩm quảng cáo và tổ chức sự kiện của công ty quảng cáo AIT 46

2.1 Đặc trưng và đặc điểm sản phẩm quảng cáo của công ty 46

2.2 Đặc trưng và đặc điểm của sản phẩm tổ chức sự kiện 46

3. Các yếu tố chi phối đến việc xây dựng sản phẩm quảng cáo và tổ chức sự kiện của công ty quảng cáo AIT 47

4. Kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm quảng cáo và tổ chức sự kiện của công ty quảng cáo AIT 48

5. Vai trò của hoạt động quảng cáo và tổ chức sự kiện trong hoạt động Marketing và hoạt động kinh doanh của công ty quảng cáo AIT 49

6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty quảng cáo AIT 50

IV. HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ( CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT ) 51

1. Hoạt động Marketing – Mix của công ty quảng cáo AIT 51

1.1. Sản phẩm 51

1.2. Gía của các sản phẩm của công ty 52

1.3. Phân phối 54

1.4 Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty quảng cáo AIT 54

2. Hoạt động truyền thông Marketing của công ty quảng cáo AIT 55

2.1 Hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu của công ty 55

2.2. Hoạt động định vị của công ty 55

V. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT 56

1. Mặt mạnh 56

1.2 Công ty có cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy móc tốt 56

1.3. Có lịch sử ra đời sớm tại thị trường Việt Nam 57

1.4 Sản phẩm của công ty luôn đem lại sự yêu tâm và hài lòng cho khách hàng 57

2. Mặt yếu của công ty quảng cáo AIT 57

2.1 Sức cạnh tranh của công ty chưa cao 57

2.2. Hoạt động truyền thông thương hiệu cho công ty chưa mạnh 58

3. Nguyên nhân 58

3.1. Điểm mạnh của công ty 58

3.2. Mặt yếu của công ty quảng cáo AIT 59

PHẦN III 60

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ( CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT ) 60

I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 60

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING 61

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẺ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỦA CÔNG TY QUẢNG CÁO AIT 61

KẾT LUẬN 63

Tài liệu tham khảo 64

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ác công ty quảng cáo tồn tại và phát triển. Khí khách hàng là người nhận tin mục tiêu chính thì khách hàng là người đánh giá sự thành công hay thất bại của một thông điệp quảng cáo.
Ngân sách là yếu tố quyết định đến thành công của một thông điệp quảng cáo. Làm cho ý đồ, ý tưởng của về chủ thể quảng cáo được trở thành hiện thực. Ngân sách quảng cáo có tính chất quyết định về quy mô, loại hình, phương tiện, con người, … để thực hiện quảng cáo. Ngân sách còn chi trả cho các khoản liên quan đến quảng cáo. Ngân sách có tiếng nói quyết định đến việc có thực hiện thông điệp quảng cáo hay không. Thường một khách hàng phải chi rất nhiều tiền để thực hiện quảng cáo.
Con người là nhân tố làm ra các thông điệp quảng cáo rồi thổi hồn, làm nghệ thuật cho thông điệp quảng cáo. Nét dặc sắc, riêng biệt của một thông điệp quảng cáo đều do con người làm ra. Con người là nhân tố không thể thiếu trong quảng cáo. Chính con người tạo ra nó rồi con người cũng chính là người hưởng thụ, người nhận tin, người đánh giá quảng cáo.
2. Đặc thù của tổ chức sự kiện
2.1. Các nhân tố bên ngoài
Đối tượng nghiên cứu của tổ chức sự kiện là tập trung nghiên cứu xác định rõ mục đích yêu cầu của sự kiện trong những bối cảnh cụ thể của môi trường vói chủ sự kiện và đối tượng sự kiện hướng tới, xem xét các mối quan hệ được hình thành giữa các thành viên tham gia khi sự kiện được thực hiện. Đó là điều kiện tiền đề quyết định nên hay không nên tổ chức sự kiện.
Tổ chức sự kiện nghiên cứu phương pháp chung nhất xây dựng và thực hiện quá trình tổ chức sự kiện. Qúa trình tổ chức sự kiện bao gồm quá trình chuẩn bị cho sự kiện, quá trình thực hiện sự kiện và các hoạt động sau sự kiện
Tổ chức sự kiện còn nghiên cứu phương pháp xác định thời gian, không gian và môi trường. Đây là những bộ phận quan trọng cấu thành sự kiện và sự thành công của sự kiện
Ngoài những đối tượng đã đề cập trên tổ chức sự kiện còn đi vào nghiên cứu cách tổ chức sự kiện bao gồm việc phân phối nguồn lực thực hiện quản trị các hoạt động chuẩn bị, hoạt động sự kiện và sau sự kiện.
Đối thủ cạnh tranh của tổ chức sự kiện là tất cả những ngành nghề kinh doanh xâm phạm đến thị trương, thị phần của tổ chức sự kiện và làm cho doanh thu, doanh số của tổ chức sự kiện bị giảm sút như PR, quảng cáo,… Thị trường tổ chức sự kiện là một thị trường mở và rất năng động, sự kiện cũng đem lại một khoản doanh thu không nhỏ cho các công ty. Nên hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty hoạt động trong thị trường này đã làm cho thị trường tổ chức sự kiện có sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt. Nhưng điều này tạo cho thị trường tổ chức sự kiện phát triển mạnh mẻ và đa dạng hơn.
Các phương tiện truyền thông luôn là những công cụ đắc lực giúp cho sự kiện thành công hơn. Các phương tiện truyền thông giúp cho hình ảnh của sự kiện được đông đảo mọi người biết đến, khẳng điịnh tiềm lực của chủ sự kiện, giúp cho sự kiện sang trọng hơn. Các phương tiện truyền thông cũng góp phần rất lớn vào thành công của sự kiện. Các sự kiện đã đem lại cho các chủ phương tiện truyền thông một khoản thu nhập không nhỏ. Mặt khác yêu cầu của các sự kiện về các phương tiện truyền thông ngày càng có chất lượng cao hơn, phạm vi bao phủ rộng hơn, sang trọng hơn, hiện đại hơn. Đây là điều kiện và tiền đề đã buộc các chủ phương tiện truyền thông luôn phải cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ. Điều này đã làm cho các phương tiện truyền thông có điều kiện phát triển mạnh mẻ, đa dạng và phong phú hơn.
Tổ chức sự kiện có rất nhiều yếu tố hỗ trợ như địa điểm, thời gian, không gian, khách mời,… Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của sự kiện, các yếu tố này chi phối rất nhiều đến các sự kiện. Chủ sự kiện và các công ty thực hiện sự kiện luôn phải chú ý tới các yếu tố chi phối từ bên ngoài tới sự kiện để có thể tận dụng chúng một cách có hiệu quả hay tránh hay hạn chế những khó khăn do các yếu tố này chi phối.
2.2 Các nhân tố bên trong
Mục tiêu của sự kiện
Tổ chức sự kiện phải đúng pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hoá của con người Việt Nam
Tổ chức sự kiện phải đạt được mục đích của chủ sự kiện, phải làm cho khách h àng tham gia được hài lòng.
Tổ chức sự kiện phải tiết kiệm không gây lãng phí, luôn sữ dụng, bố trí nguồn nhân lực phù hợp.
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng của sự kiện, quyết định một phần rất lớn đến thành công của sự kiện. Vì vậy mà các công ty tổ chức sự kiện phải tuyển dụng, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực tốt, phù hợp cho sự kiện. Phải phân chia nguồn nhân lực một cách rỏ ràng và hợp lý để đảm bảo các bước đồng bộ trong sự kiện. khí đó mới có thể đảm bảo cho một sự kiện thành công. Có thể nói có nguồn nhân lực và phân chia nguồn nhân lực một cách hợp lý và rõ ràng đã là một phần thành công của sự kiện.
Nội dung của sự kiện là cái quyết định thành công của sự kiện, chính nội dung của sự kiện mới truyền tải những thông tin cần thiết, những mục đích của chủ sự kiện đến với khách tham dự. Chính nội dung của sự kiện mới làm cho khách tham gia được hài lòng. Bằng những sáng tạo của mình hãy sáng tạo nội dung của sự kiện thật sáng tạo và ấn tượng khí đó chủ sự kiện mới dễ dàng đạt được mục đích của mình, khách tham gia luôn được thoả mãn và hài lòng.
Các nhân tố bên trong của công ty đã hỗ trợ rất nhiều cho sự kiện như ngân sách, khả năng tài chính, triết lý kinh doanh, uy tín, … đã hỗ trợ rất nhiều cho công ty thực hiện tốt các bước trong sự kiện. nó cũng chi phối rất nhiều đến thành công của sự kiện.
2.3 Các yếu tố chi phối tổ chức sự kiện
Ngân sách, một sự kiện cần khẳng định là phải có dủ ngân sách. Ngân sách nó chi phối tất cả các bước cón lại trong sự kiện. Nếu ngân sách thừa sẻ tạo ra lãng phí trong sự kiện. Nếu ngân sách thiếu sẽ làm cho sự kiện không thành công, tai hai hơn còn có tác dụng ngược lại. Ngân sách là yếu tố quan trọng nhất mà chủ sự kiện phải xác định phải có trước khi tổ chức sự kiện. Các nhà quản lý sự kiện phải lập kế hoạch để chi tiêt và quản lý ngân sách một cách phù hợp nhất và có hiệu quả nhất. Không được vì quá tiết kiệm mà làm hỏng sự kiện. và không được quá lảng phí ngân sách.
Con người là yếu tố quan trọng của sự kiện. Chính con người tạo ra và thực hiện các bước trong sự kiện. Vì vậy cần phân công phấn bổ nguồn nhân lực một cách hợp ký. Tuỳ theo trình độ, khả năng, năng lực của từng cá nhân cụ thể mà sắp xếp từng vị trí khác nhau cho phù hợp. Con người là một yếu tố quyết định đến thành công của sự kiện như: như thái độ, cung cách phục vụ, cử chỉ, hành động,…của con người sẽ tạo ra được cảm tình với khách hàng tham gia và chính sự kiện được diễn ra được suôn sẽ hơn và sự kiện sẽ đạt được mục đích và thành công của nó.
Khách hàng là người...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement