Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By quoctuanyl
#914508

Download miễn phí Báo cáo Kiến tập tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá

MỤC LỤC

 Trang

Lời mở đầu

Phần I Tổng quan về Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.

 1.1. Lịch sử hình thành Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá 2

 1.2. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá 3

 1.2.1. Mục tiêu 3

 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh 3

 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 4

 1.4. Mối quan hệ của Công ty với các bên liên quan 8

 1.5. Hướng hoạt động của Công ty trong một số năm gần đây 9

 1.6. Phương hướng chiến lược phát trỉên của Công ty trong thời gian tới 10

Phần II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.

 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 11

 2.2. Vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 13

 2.2.1. Các chính sách kế toán tại Công ty 13

 2.2.2. Chứng từ kế toán 14

 2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 14

 2.2.4. Hệ thống sổ kế toán 14

 

 2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 15

 2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty 16

 2.3.1. Kế toán tìên mặt 16

 2.3.2. Kế toán thanh toán với người bán 17

 2.3.3. Kế toán hàng tồn kho 18

 2.3.4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 19

 2.4. Đặc điểm phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 20

 2.4.1. Hạch toán giá vốn hàng bán 20

 2.4.2. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 27

 2.4.3. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 34

 2.4.4. Hạch toán doanh thu và chi phí tài chính 37

 2.4.5. Hạch toán thu nhập và chi phí khác 38

 2.4.6. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 38

 2.5. Qui trình lập báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá 41

Phần III Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.

 3.1. Những ưu điểm đạt được 43

 3.2. Những tồn tại và nguyên nhân . 43

 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình

 hạch toán kế toán tại Công ty 44

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


in đầu ra do máy xử lý và thống kê trên cơ sở những dữ liệu đầu vào .
2.2.2. Chứng từ kế toán tại Công ty
Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu được lập ra đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ được phân loại và hệ thống hoá theo từng nghiệp vụ kinh tế , theo thời gian phát sinh và
được đóng thành từng tập theo từng tháng dễ dàng cho việc tìm kiếm, kiểm tra, đối chiếu khi cần.
2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản tại Công ty
Công ty tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán tại Công ty
Hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán , có chức năng ghi chép, kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc. Căn cứ vào quy mô đặc điểm sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của các cán bộ kế toán cũng như việc trang bị máy vi tính vào xử lý thông tin. Công ty đã lựa chọn hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ, hình thức này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh và bộ máy kế toán của công ty. Hình thức này lại dễ dàng trong khâu sử dụng máy vi tính để hạch toán.
Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán chủ yếu sau:
Sổ kế toán tổng hợp: gồm
Chứng từ ghi sổ: là sổ nhật ký rời dùng phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo trình tự thời gian.
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: phản ánh các chứng từ ghi sổ đã lập trong kỳ.
Sổ cái: là sổ mở cho tài khoản tổng hợp, mỗi sổ cái được mở cho một tài khoản. Gồm sổ cái các tài khoán TK 111, TK 112, TK 632, TK 511,…
- Sổ kế toán chi tiết: sổ chi tiết tiền mặt ( TK 111), sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng ( TK 112), sổ chi tiết giá vốn hàng bán ( TK 632), sổ chi tiết chi phí bán hàng ( TK 641), sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642), sổ chi tiết doanh thu bán hàng (TK 511),…
Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty
Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức sổ kế toán và trình tự hệ thống hoá thông tin kế toán của Công ty theo hình thức ‘Chứng từ ghi sổ ‘.
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
Sổ kế toán chi tiết
Báo cáo quỹ hàng ngày
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Các bảng chi tiết số phát sinh
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán
Để phản ánh tình hình biến động tài sản , nguồn vốn , tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán công ty sử dụng báo cáo tài chính bao gồm :
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cuối mỗi niên độ.
Các báo cáo tài chính được lập theo Quyết định số 15/2006/QĐ /BTC ngày 20/03/2006 và các Thông tư quy định sửa đổi bổ sung theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty
2.3.1. Kế toán tiền mặt
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.3. Quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 111
- Phiếu thu
- Phiếu chi
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác
Bảng cân đối tài khoản
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
- Chứng từ, sổ sách sử dụng :
Chứng từ gốc : Phiếu thu, Phiếu chi,
Sổ sách sử dụng : Chứng từ ghi sổ,
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,
Sổ cái TK 111.
2.3.2. Kế toán thanh toán với người mua
Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.4 : Quy trình ghi sổ kế toán thanh toán với người mua tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.
Sổ tổng hợp chi tiết TK 131
Hoá đơn mua hàng, chứng từ thanh toán…
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 131
Sổ chi tiết TK 131
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
- Chứng từ, sổ sách sử dụng:
Chứng từ gốc: hoá đơn mua hàng, Phiếu thu…
Sổ sách sử dụng: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 131, Sổ chi tiết TK 131, Sổ tổng hợp chi tiết TK 131.
2.3.3. Kế toán hàng tồn kho
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đò2.4 : Quy trình ghi sổ kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần vật tư y tế Thanh Hoá.
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác
Chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết TK 155,156,…
Sổ tổng hợp nhập xuất tồn
Sổ cái TK 155,156…
Bảng cân đối tài khoản
Thẻ kho
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
Chứng từ, sổ sách sử dụng :
Chứng từ gốc : Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Thẻ kho…
Sổ sách sử dụng : Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 155,156…., Sổ chi tiết TK 155,156…, Sổ tổng hợp nhập xuất tồn, Sổ cái TK 155,156….
2.3.4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
- Quá trình ghi sổ :
Sơ đồ 2.5 : Quy trình ghi sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá.
Chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 511,641,
642,911,421,…
Sổ kế toán chi tiết
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác
Sổ tổng hợp chi tiết TK 632,511
Sổ chi tiết TK 632,511
Ghi chú :
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu số liệu
- Chứng từ , sổ sách sử dụng
Chứng từ gốc : Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hoá đơn bán hàng, Chứng từ thanh toán…
Sổ sách sử dụng : Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 511,632,641,642,911,421…, Sổ chi tiết TK 632,511, Sổ tổng hợp chi tiết TK 632,511….
2.4. Đặc điểm phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
2.4.1. Hạch toán giá vốn hàng bán
a. Đặc điểm hàng hóa và phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán tại Công ty:
Hàng hóa kinh doanh tại Công ty hoàn toàn nhập mua của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong nước và nhập khẩu. Hàng hóa kinh doanh tại Công ty bao gồm các loại máy móc thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm được dùng trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, thuốc chữa bệnh, kính thuốc y tế.
Công ty đã xây dựng được hệ thống danh điểm hàng hóa (mã hàng hóa) hoàn chỉnh và chi tiết đến từng nguồn hàng. Hiện nay danh mục hàng hóa kinh doanh tại Công ty có gần 3.000 mặt hàng được chia thành 20 loại khác nhau.
- Tính trị giá vốn hàng hàng bán: Đơn giá bình quân được tính theo từng tháng theo công thức:
Trị giá vốn thực tế hàng hóa xuất kho
=
Số lượng hàng hóa xuất kho
x
Đơn giá bình quân gia quyền
Đơn giá bình quân
=
Trị giá thực tế của hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vốn thực tế hàng hóa nhập trong kỳ
Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng hàng hóa nhập trong kỳ
b. Tài khoản sử dụng
TK 632: giá vốn hàng bán. Tài khoản này phản ánh giá vốn của hàng hoá bán được trong kỳ.
c. Phương pháp hạch toán:...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement