Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By yeuem_honloinoi_9x
#914492

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng mô hình cộng đồng phát triển bền vững theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên trường hợp hợp tác xã Nấm Chùa Hang – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (PTBV) THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỪ DƯỚI LÊN 3

I. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 3

1.1. Khái niệm về phát triển bền vững 3

1.2. Các nguyên tắc của phát triển bền vững 4

II. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỪ DƯỚI LÊN 6

1.3. Mô hình cộng đồng phát triển bền vững. 5

2.1. Phương pháp tiếp cận từ dưới lên 6

2.2. Những nội dung cơ bản của phương pháp tiếp cận từ dưới lên 6

2.2.1. Những mục tiêu của phương pháp tiếp cận từ dưới lên 6

2.2.2. Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận từ dưới lên 7

2.2.3. Nội dung cơ bản của phương pháp tiếp cận từ dưới lên 8

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TỪ DƯỚI LÊN 9

3.1. Khái niệm, nguyên tắc mục tiêu xây dựng mô hình 9

3.1.1. Khái niệm 9

3.1.2. Nguyên tắc xây dựng mô hình 9

3.1.3. Mục tiêu xây dựng mô hình cộng đồng PTBV theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên. 10

3.2. Nội dung xây dựng mô hình cộng đồng phát triển bền vững theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên 10

3.2.1. Nghiên cứu – phân tích thực trạng địa phương và xây dựng tiến trình lựa chọn mô hình dự án 10

3.2.2. Tập huấn, hướng dẫn đào tạo về đánh giá cộng đồng 10

3.2.3. Tổ chức truyền thông về tiến trình thực hiện dự án xây dựng mô hình cộng đồng phát triển bền vững. 11

3.2.4. Giai đoạn bàn bạc thảo luận và đề xuất dự án 11

3.2.5. Cộng tác lựa chọn dự án theo mô hình cộng đồng phát triển bền vững 12

3.2.4 Thực hiện các dự án theo mô hình cộng đồng PTBV tới phương pháp tiếp cận từ dưới lên. 13

3.3 Lợi ích từ việc xây dựng mô hình cộng đồng PTBV theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên 14

3.4 Kinh nghiệm của các nước và Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cộng dồng PTBV 15

IV. Đánh giá hiệu quả của mô hình cộng đồng phát triển bền vững. 16

4.1 Đánh giá hiệu quả trên khía cạnh kinh tế của mô hình 17

4.1.1 Tiêu chí về lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh 17

4.1.2 Tiêu chí về sản phẩm, dịch vụ đầu ra của mô hình 17

4.1.3 Tiêu chí về khả năng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ của địa phương 18

4.2 Nhóm các tiêu chí liên quan đến khía cạnh xã hội của mô hình 18

4.2.1 Tiêu chí về tạo công ăn việc làm 18

4.2.2 Tiêu chí về sự tham gia của phụ nữ, dân tộc thiểu số, người tàn tật và thực hiện các kế hoạch đào tạo. 18

4.3 Đánh giá hiệu quả của mô hình cộng đồng PTBV trên khía cạnh MT. 19

4.3.1 Tiêu chí không gây tổn hại đến môi trường 19

4.3.2 Tiêu chí về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và hợp lý các nguồn TNTN 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTX NẤM CHÙA HANG 20

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ TRẤN CHÙA HANG - ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN 20

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 20

1.1. Vị trí địa lý 20

1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 20

2. Đặc điểm kinh tế xã hội 20

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTX NẤM CHÙA HANG THEO MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 21

2.1. Giai đoạn bàn bạc đề xuất dự án xây dựng và phát triển HTX Nấm Chùa Hang 22

2.2. Giai đoạn đánh giá xét duyệt dự án 24

2.3. Giai đoạn tổ chức thực hiện dự án xây dựng và phát triển HTX Nấm Chùa Hang 26

2.3.1. Thiết kế và quản lý HTX 26

2.3.2. Công tác xác định các hạng mục cơ cấu vốn 27

2.3.3. Tổ chức thực hiện các hạng mục 29

2.4. Vận hành kết quả của dự án 29

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTX NẤM CHÙA HANG 31

3.1. Kết quả về mặt kinh tế 31

3.2. Kết quả về mặt xã hội 31

3.3. Một số kết quả về khía cạnh môi trường 32

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG PBV HTX NẤM CHÙA HANG 33

I. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTX NẤM CHÙA HANG 33

II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THEO CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 34

2.1. Hiệu quả trên khía cạnh kinh tế 34

2.1.1. Lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh 34

2.1.2. Các tiêu chí về sản phẩm đầu ra của dự án 35

2.1.3. Các tiêu chí về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm của địa phương 35

2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án trên khía cạnh xã hội 36

2.2.1. Tiêu chí về tạo công ăn việc làm. 36

2.2.2. Nhóm tiêu chí về sự tham gia của phụ nữ, dân tộc thiểu số, người tàn tật và việc xây dựng các kế hoạch đào tạo 36

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình trên khía cạnh môi trường 37

2.3.1. Tiêu chí không gây tổn hại đến môi trường 37

2.3.2. Tiêu chí sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 37

III. NHỮNG TỒN TẠI CỦA MÔ HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 38

3.1. Những tồn tại của mô hình 38

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại. 39

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG PTBV THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CANẠ TỪ DƯỚI LÊN 40

3.1. Kiến nghị nhân rộng mô hình này 40

3.2. Kiến nghị tới các cơ quan tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm khác trong xây dựng mô hình 40

KẾT LUẬN 42

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


)
* Cấp độ cá nhân: tiến hành trợ giúp và hướng dẫn cho những người có khả năng trở thành chủ dự án hướng dẫn họ trong việc hoàn thành các thủ tục đăng ký dự án bằng cách liên hệ trực tiếp
Nhưng hoạt động chủ đạo trong giai đoạn này là bàn bạc và thảo luận giữa các bên liên quan, trong đó cộng đồng đóng vai trò là trung tâm. Có một điểm quan trọng trong các hoạt động này là vai trò hướng dẫn của một cơ quan tổ chức, chuyên môn. Theo đó họ sẽ đưa ra các chủ đề và tiêu chí mà được xây dựng dựa trên nền tảng của phát triển bền vững. Dựa vào đó làm cơ sở cho cộng đồng thảo luận rồi đưa ra các đề xuất dự án sao cho phù hợp với các tiêu chí và có tính khả thi trong thực hiện
Kết quả thu được từ giai đoạn này cho ta
- Các đề xuất của cộng đồng về việc hỗ trợ thực hiện các dự án đã được bàn bạc và thảo luận dự trên các tiêu chí đảm bảo yêu cầu về PTBV.
- Đối với các cơ quan chuyên môn đóng vai trò là đơn vị hướng dẫn và tổ chức hoạt động thì tập hợp được một danh sách các dự án và đề xuất từ phía cộng đồng. Phục vụ cho công tác xem xét đánh giá từ đó đưa ra những tư vấn lựa chọn dự án...
3.2.5. Cộng tác lựa chọn dự án theo mô hình cộng đồng phát triển bền vững
Các dự án do cộng đồng đề xuất thỏa mãn những yêu cầu và tiêu chí về phát triển bền vững sẽ được hỗ trợ thực hiện. Tuy nhiên việc lựa chọn dự án đòi hỏi phải áp dụng phương pháp cho điểm. Việc cho điểm thông qua tiến hành thảo luận nhóm nhỏ theo đó các cán bộ và chuyên viên kỹ thuật thuộc đơn vị tổ chức hay trong nhóm hành động của địa phương tiến hành đánh giá và so sánh với các tiêu chí đã đề ra. (Đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu về phát triển bền vững) các dự án và đạt điểm cao trong danh sách sẽ được lựa chọn.
3.2.6 Thực hiện các dự án theo mô hình cộng đồng PTBV tới phương pháp tiếp cận từ dưới lên.
* Bước 1 : Thành lập Ban quản trị dự án
- Tổ chức một cuộc họp bao gồm đầy đủ các thành viên tham gia đề xuất dự án, mục tiêu là chọn ra ban quản trị điều hành hoạt động dự án.
- Phương pháp : biểu quyết tập thể
- Kết quả của bước này là : Xác định được các thành viên ban quản trị được thể hiện trong biên bản và nghị quyết cuộc họp
Hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án
Ban quản trị của dự án thay mặt cho các thành viên tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý Nhà nước cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị cơ quan tham gia xây dựng mô hình.
* Bước 2 : Xác định trình tự ưu tiên thực hiện các hạng mục của dự án.
Tổ chức họp các thành viên của dự án. Tiến hành thảo luận và xác lập trình tự ưu tiên thực hiện cho các hạng mục.
* Bước 3 : Tiến hành đấu thầu và xây dựng (thực hiện các hạng mục)
Hoạt động này do ban quản trị dự án thay mặt tiến hành nhưng phải thông qua ý kiến của tất cả các thành viên, trong quá trình lựa chọn phải đảm bảo tính minh bạch.
* Bước 4 : Vận hành kết quả của dự án
Nhóm kỹ thuật của cơ quan chuyên môn tham gia hỗ trợ xây dựng mô hình sẽ thực hiện chức năng giám sát và thực hiện cùng với cộng đồng.
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - lựa chọn đề xuất có tính khả thi triển khai thực hiện
TG và RDG khảo sát đề xuất
Thu đề xuất từ người dân
Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò cũng như khả năng tự quyết định vấn đề mà họ muốn thảo luận
Lựa chọn đề xuất phù hợp với bản kế hoạch chiến lược cho điểm sau đó lấy điểm từ cao xuống thấp
Tổ chức hội thảo và thảo luận nhóm nhỏ tại địa phương hướng dẫn người dân đề xuất dự án trên cơ sở PTBV
3.3 Lợi ích từ việc xây dựng mô hình cộng đồng PTBV theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên
Việc xây dựng thành công một mô hình cộng đồng phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa. Vì phát triển bền vững đang là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu. Riêng đối với một nước mà trình độ phát triển còn thấp như nước ta hiện nay thì các mô hình cộng đồng phát triển bền vững càng có ý nghĩa to lớn
Trước hết nó giúp nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển bền vững.
Thứ hai là nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn cũng như mục tiêu giảm nghèo.
Thứ ba, huy động được nội lực của nhân dân vào quá trình phát triển, phát huy được tính tự chủ của người dân. Từ đó giúp cho chính phủ giảm bớt được những gánh nặng trong nhiệm vụ điều hành các chính sách phát triển nông thôn cũng như xoá đói giảm nghèo. Vì nếu thực hiện tốt mô hình cộng đồng PTBV theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên sẽ giúp không chỉ nâng cao đời sống của người dân một cách bền vững mà còn giúp chính quyền địa phương dễ quản lý. Đặc biết nó khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún hiện nay, thay vào đó là tính chuyên môn và tập trung trong sản xuất. Là nhân tố phát triển hoạt động sản xuất có tính chuyên môn hoá cao - hướng ra xuất khẩu.
Thứ tư nâng cao trình độ dân trí của cộng đồng. Đặc biệt là tư duy hiểu biết về cách làm kinh tế trong giai đoạn của nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay. Đồng thời đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường hôm nay.
3.4 Kinh nghiệm của các nước và Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cộng dồng PTBV
Vấn đề xây dựng phát triển cộng đồng này đã được đề cập từ khá sớm tại các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu có nhiều hình thức khác nhau. Tại mỗi quốc gia có một cách tiếp cận và xây dựng riêng. Cùng với sự phát triển của thế giới, vấn đề môi trường ngày càng trở nên cấp bách thì yêu cầu về tính bền vững trong phát triển ngày càng được quan tâm.
Các biện pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng cũng có những yêu cầu và mục tiêu mới song song được thiết lập và lồng ghép vào quá trình xây dựng mô hình phát triển có sự tham gia của cộng đồng. Ví dụ như tại Ireland là chương trình phát triển địa phương.
Scotland với quỹ giải quyết các thách thức nông thôn
Thụy Điển, Bỉ, Áo cũng đã xây dựng những chính sách và mô hình tiếp cận đem lại những định hướng mới.
Với Việt Nam thì đã có những thành công bước đầu trong việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới. Bên cạnh đó cùng với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế, các tổ chức NGOs và hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác thì việc xây dựng mô hình cộng đồng PTBV theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên đã có được những thành công bước đầu được thể hiện thông qua một số mô hình HTX nằm trong dự án thí điểm phát triển nông thôn theo vùng tại Thái Nguyên do tổ chức INSA – GTEA (Tây Ban Nha) thực hiện.
IV. Đánh giá hiệu quả của mô hình cộng đồng phát triển bền vững.
Đây là phần hết sức quan trọng trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình này. Nó đòi hỏi phải tiến hành một quá trình mang tính hệ thống và khách quan. Trên cơ sở đó ta tiến hành xem xét tính phù hợp hiệu quả, hiệu suất, ảnh hưởng và tính bền vững của dự án
Công tác
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online