Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By bonghong_bonghong95
#908491

Download miễn phí Đề tài Phân công và hiệp tác lao động hợp lý là điều kiện để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Nội dung 3

I- Những cơ sở khoa học của PC & HTLĐ. 3

1. Các khái niệm về PC & HTLĐ. 3

1.1. Phân công. 3

1.2. Hiệp tác. 4

2. Các hình thức PC & HTLĐ. 4

2.1. Các hình thức phân công. 4

2.2. Các loại hiệp tác lao động . 6

3. Mối quan hệ giữa phân công hiệp tác lao động với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. 7

II- Những vấn đề đặt ra với công tác PC & HTLĐ. 9

1. Những đặc điểm chung của doanh nghiệp với công tác PC & HTLĐ. 9

2. Những khó khăn trong PC & HTLĐ. 11

3. Hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá trình độ PC & HTLĐ 12

III-Những giải pháp để thực hiện tốt PC & HTLĐ. 15

1. Những điều kiện để thực hiện tốt PC & HTLĐ. 15

2. Các biện pháp nâng cao chất lượng của việc PC & HTLĐ. 16

Kết luận chung 18

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


âu phân công lao động trong nội bộ xí nghiệp do đó những cơ sở lý luận được trình bày trong đề án này sẽ tập trung vào giải quyết các nội dung về PC & HTLĐ trong doanh nghiệp.
1. Các khái niệm về PC & HTLĐ.
1.1. Phân công.
Phân công lao động trong xí nghiệp được hiểu là quá trình tách riêng những hoạt động chung thành những hoạt động riêng rẽ độc lập để giao cho từng người lao động cụ thể hay một nhóm người lao động phù hợp với trình độ lành nghề của họ với khả năng sở trường nhằm đạt năng suất lao động cao và thoả mãn người lao động nhiều nhất.
Như vậy, phân công lao động thực chất là quá trình phân chia công việc của doanh nghiệp thành những phần nhỏ hơn để giao cho người lao động dựa trên khả năng trình độ của họ để họ thực hiện.
1.2. Hiệp tác.
Hiệp tác lao động đó là quá trình phối kết hợp những hoạt động lao động riêng rẽ để thực hiện một cách nhịp nhàng thống nhất đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục.
Nếu không phân công công việc thì sẽ không thực hiện được những công việc của doanh nghiệp vì một người không thể nào thực hiện được hết và nếu một nhóm người cùng thực hiện thì sẽ dẫn đến chồng chéo, gây ra hiệu quả thấp do đó sau khi phân công phải hiệp tác giữa các con người, bộ phận phòng ban theo một quy trình nhất định.
2. Các hình thức PC & HTLĐ.
2.1. Các hình thức phân công.
2.1.1. Phân công lao động theo chức năng.
Đó là quá trình tách hoạt động chung của doanh nghiệp thành những hoạt động riêng theo theo sự khác nhau của chức năng lao động căn cứ vào vị trí, vai trò của từng nhóm người lao động trong doanh nghiệp.
Phân công lao động theo chức năng được phân chia dựa vào các chức năng sau:
- Dựa vào vai trò của người lao động trong quá trình tham gia hoạt động của doanh nghiệp gồm lãnh đạo, chuyên gia, nhân viên thực hành kỹ thuật. Lãnh đạo bao gồm những người đảm nhận các chức vụ ở các vị trí lãnh đạo trong cơ cấu tổ chức. Bộ máy quản lý trong tổ chức gồm trưởng, phó, giám đốc, các bộ phận phòng ban. Chuyên gia bao gồm những người tốt nghiệp các trường đại học làm các công việc ở các bộ phận phòng ban tài vụ , phòng kỹ thuật… họ là những người tư vấn tham mưu thiết kế ra các quyết định để trình các cán bộ lãnh đạo. Nhân viên thực hành kỹ thuật bao gồm những người như các nhân viên đánh máy, văn thư, thư ký, các kỹ thuật viên, họ tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hay qua quá trình đào tạo trong công việc.
- Dựa vào sự khác nhau về tính chất của các chức năng gồm lao động trực tiếp, là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất như công nhân sản xuất và những người không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất như lao động quản lý gọi là lao động gián tiếp.
- Theo sự khác nhau về chức năng: Công nhân sản xuất bao gồm những người nằm trong các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp và công nhân không sản xuất bao gồm những người làm công tác dịch vụ phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
2.1.2. Phân công lao động theo công nghệ.
Phân công kinh doanh theo công nghệ là hình thức phân công lao động trong đó tách riêng các loại công việc khác nhau theo tính chất của quy trình công nghệ thực hiện chúng. Hình thức phân công này phụ thuộc vào kỹ thuật và công nghệ sản xuất, tuỳ theo tính chất và đặc điểm của công cụ lao động và quá trình công nghệ mà nó đề ra những yêu cầu đối với công nhân về sự hiểu biết kỹ thuật và thời gian lao động.
Trong quá trình phân công lao động theo công nghệ, quá trình sản xuất được chia ra thành các giai đoạn, các bước công việc. Tuỳ theo mức độ chuyên môn hoá lao động mà phân công lao động theo công nghệ lại được chia ra những hình thức khác nhau.
Phân công lao động theo đối tượng đó là hình thức phân công trong đó một công nhân hay một nhóm công nhân thực hiện một tổ hợp các công việc tương đối trọn vẹn, chuyên chế tạo một sản phẩm hay một chi tiết nhất định của sản phẩm.
Phân công lao động theo bước công việc là hình thức phân công trong đó mỗi công nhân chỉ thực hiện một hay vài bước công việc trong chế tạo sản phẩm hay chi tiết nhất định của sản phẩm.
2.1.3. Phân công lao động theo mức độ phức tạp của công việc.
Là hình thức phân công lao động trong đó tách riêng các công việc khác nhau tuỳ theo tính chất phức tạp của nó. Hình thức phân công lao động này nhằm sử dụng trình độ lành nghề của công nhân phù hợp với mức độ phức tạp của công việc. Mức độ phức tạp của công việc được đánh giá theo ba tiêu thức.
- Mức độ chính xác về công nghệ khác nhau.
- Mức độ chính xác về kỹ thuật khác nhau.
- Mức độ quan trọng khác nhau.
ứng với những mức độ phức tạp khác nhau của công việc đòi hỏi những công nhân có trình độ lành nghề khác nhau dựa trên những trình độ lành nghề đó mà phân công lao động cho hợp lý.
2.2. Các loại hiệp tác lao động .
2.2.1. Xét về mặt không gian, trong xí nghiệp có những hình thức hiệp tác cơ bản sau.
Hiệp tác lao động trong toàn xí nghiệp có những hình thức hiệp tác cơ bản sau:
Hiệp tác lao động trong toàn xí nghiệp là việc xác định, xây dựng các mối quan hệ công tác giữa bộ phận này với bộ phận khác, phòng ban này với phòng ban khác trong quá trình xác định hoạt động chung của doanh nghiệp.
Hiệp tác lao động trong bộ phận phòng ban, phân xưởng, phân đội là mối quan hệ công tác giữa các bộ phận thành viên trong bộ phận phòng ban đó để thực hiện được những nhiệm vụ chức năng của mình.
Hiệp tác giữa người lao động với nhau trong tổ sản xuất. Tổ sản xuất là hình thức tổ chức lao động tập thể phổ biến nhất trong sản xuất thể hiện rõ nét sự hiệp tác lao động trong xí nghiệp. Trong xí nghiệp tổ sản xuất thường có hai loại:
Tổ sản xuất chuyên môn hoá gồm những công nhân cùng nghề hoàn thành những công việc có qui trình công nghệ giống nhau.
Tổ sản xuất tổng hợp bao gồm những công nhân có các nghề khác nhau, nhưng cùng hoàn tất cả công việc của quá trình sản xuất. Có thể chia ra ba loại, tổ tổng hợp có phân công lao động đầy đủ, tổ tổng hợp có sự phân công lao động không đầy đủ và tổ tổng hợp không có phân công lao động. Ngoài ra còn được tổ chức theo hình thức tổ theo ca và tổ theo máy.
2.2.2. Hiệp tác về mặt thời gian.
Hiệp tác về mặt thời gian tức là sự tổ chức các ca làm việc trong một ngày đêm. Bố trí ca làm việc hợp lý là một nội dung của công tác tổ chức lao động trong xí nghiệp công nghiệp thường thường công nhân làm việc ban ngày hiệu quả hơn làm đêm, nhưng do yêu cầu của sản xuất, tận dụng năng lực của sản xuất, của máy móc thiết bị phải bố trí cả ba ca. Trong điều kiện ấy, xí nghiệp cần quy định chế độ đảo ca hợp lý để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân có thể có hai chế độ đảo ca.
Chế độ đảo ca thuận nghỉ ngày chủ nhật theo chế độ đảo ca này, những công nhân làm ca một tuần lễ chuyển sang làm ca hai, sau một tuần lễ nữa chuyển sang làm ca ba, sau đó cứ tuần tự chuyển từ ca này sang ca khác.
Chế độ nghỉ đảo ca nghịch ngày chủ nhật trong chế độ đảo ca này công nhân không được nghỉ v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement