Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By saint3n
#908474

Download miễn phí Đề án Những vấn đề lý luận chung về chỉ số và việc ứng dụng trong phân tích các hiện tượng kinh tế phức tạp

 Số lượng sản phẩm xản suất trong kì (q), lượng vật tư hao phí cho một dơn vị sản phẩm(m) và gia đơn vị vật tư (p). Như vậy M=m*p*q. Khi xác định vai trò nhân tố thì số lượng sản phẩm là nhân tos bậc một và lượng vật tư hao phí trong một đơn vị sản phẩm là nhân tố bậc hai

Khi phân tích sự biến động gồm nhiều nhân tố thì cần tuân theo qui tắc là quyền số của nhân tố chất lượng là nhân tố khối lượng cố định ở kỳ ghiên cứu ,quyền số của nhân tố khối lượnh là nhân tố chất lượng cố định ở kỳ gốc. Với qui tắc trên ta có để phan tích các hiên tượng gồm nhiều nhân tố a phải xác định đâu là nhân tố chất lượng và đâu là nhân tố khối lưọng.

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o sự phát triển lý luận chỉ số, nó là chìa khoá vạn năng ddeer giải quyết nhiều vấn đề phức tạp luận điểm này được thực hiện qua những vấn đề cơ bản sau:
- Chỉ số cũng như nhiều số tương đối khác, phải là thước đo các quá thình kinh tế cụ thể . Bất kỳ chỉ số nào cũng phả phản ánh sự so sónh giữa hai chỉ tiêu kimh tế và phải có nội dung kinh kế cụ thể . Chẳng hạn khi phân tích chỉ số giá theo cong thức z1q1 ta đã so sánh hai chỉ tiêu về tỏng giá thành kỳ nhgiên cứu nhất định ( sản phẩm kỳ nhgiên cứu) . TUử số là tổng giá thành ( hay tổng chi phí sản xuất) thực tế kỳ nhgiên cứu , coà mẫu số là tổng giá thành của cùng một tổng thể sản phẩm kỳ nhgiên cứu (ở tử số ) nhưng tính theo giá kỳ gốc. Chỉ số tính ra cho thâáy biến động giá thành của một tổng thể sản phẩm nhất định.
- Thứ hai khi tính toán chỉ số thì hiệu quả kinh tế của sự biến đọng còn được thể hiện qua số tuyệt ddói , tức là hiệu tử số và mẩu số như kihi tính chỉ sốa giá thành ta có thể và cần thiết tính cả csố tuyệt đối, nói nrên số tiền tiết kiệm (chi thêm ) của doanh nhgiệp là do giá thành giảm . Con số tuyệt đói này có ý nhgiã rát lớn . Dây cũng là một đặc điểm của chỉ số trong các nướcc XHCN. Các tác phẩm thống kê các nước khác không chú ý đến việc tính các chỉ số tuyệt dối , làm cho tác dụng của phương pháp chỉ số bị giảm đi nhiều.
- Thứ ba việc tính toán mỗi cihỉ số cụ thể phải xuất phát từ sự phân tích kinh tế., do đó phải chọn chỉ sốa đó , một
công thức và một hệ thống quyền số thích hợp. Các chỉ số giá thanghf , giá cả , năng suất lao động , sản lượng vv... đều có nội dung kinh tế riêng điều đó đòi hỏi công thức khác nhau. Không thể có một công thức tổng hợp như chỉ số Páché để áp dụng hàng loạt cho các hiện tượng kinh tế khác nhau;
- Thứ tư cơ sở lý luận lý lụn kinh tế không những được vận dụng cho từng chỉ số riêng biệt , mà càn cả trong vấn đề xây đụng hệ thống chỉ số và nhất là vấn đề phân tích biến đọng của hiện tuượng kinh ktế phức tạp . Hai vấn đề này có quan hệ chặt chẽ với nhâu , sẽ được trình bày rõ trong phần sau:
2- Tác dụng và ý nghĩa:
* Tác dụng:
Ngày nay trong các nước XHCN thì phương pháp chỉ số không còn bó hẹp trong nghiên cứu biến động giá cả người ta vận dụng cho sự phân tích sau:
- Thứ nhất đánh giá sự phát triển qua thời gian của nhiều hiiện tượng kinh tế giá cả giá thành , năng suất lao dộng, năng suất thu hoạch vv...
- Thứ hai đánh giá sự biến động qua thời gian của các hiện tượng kinh tế sok sánh một chỉ tiêu kinh tế giữa hai doanh nghiệp( thuộc nhóm doanh nghiệp) hay giữa hai địa phương ,.
- Biểu hiện kế hạch nhà nước và tình hình thực hieenj kế hoạch đó .
- Phân tích các nhsân tố ảnh hưởng đến sự biến dộng của hiện tượng kinh tế phức tạp . Đay là một phương pháp biểu hiện và phân tích mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế phức tạp và các nhan tố cáu thành.
- Trong thời gian gần ddaay, đã có nhiều ý kiến đề cập tới khả năng vận dụng phương pháp chỉ số vào công tác đoán kinh tế .
* ý nghĩa:
Xuất phát từ việc vân dụng rộng rãi như vậy các nhà thống kê học XHCN cho ràng chỉ số là một chỉ tiêu vừa có ý nghĩa tổng hợp , vừa có ý nghĩa phân tích như khi đã tính được chỉ số chung về giá thành , chỉ số này có ý nghĩa tổng hợp và nêu lên sự biến động chung về giá thành của nhiều sản phẩm: mặt khác chỉ số này có ý nghĩa phân tích vai trò biến động của giá thành đối với tổng chi phí sanr xuất của doanh nghiệp. Hai chức năng tổng hợp và phân tích được kết hợp chặt chẽ trong từng chỉ số, làm cho nhiều nhà thống kê XHCN bác bỏ quan điẻm cho rằng chỉ số là loại chỉ tiêu bình quân , người ta biết rằng chỉ số bình quân chỉ cho có khả năng thay mặt cho một tổng thể gồm nhiều đơn vị có cùng chung một tính chất cơ bản (Tổng thể đồng chất) nhưng đối tượng chủ yếu của chỉ số lại là những hiện tượng kinh tế phức tạp,bao gồm nhiều đơn vị khác nhau về tính chất(Quy mô,giá trị sử dụng,đơn vị đo lường,nhóm loại...).Như vậy chỉ số nhiều khi chỉ mang hình thức của số bình quân nhưng lại phản ánh nội dung so sánh.Như chỉ số khối lượng sản phẩm(Trong một doanh nghiệp)không phải là chỉ tiêu biến động bình quân của các loại sản phẩm trong doanh nghiệp mà là chỉ tiêu biến động chung của toàn bộ các sản phẩm.Như vậy cần có khẳng định rằng :Chỉ số không phải là chỉ tiêu bình quân mà là một chỉ tiêu tương đối,quan điểm này mở ra cho việc giải quyết các vấn đề như :Chọn công thức chỉ số, chọn quyền số chọn gốc so sánh,chọn hệ thống chỉ số,các phương pháp phân tích nhân tố.
3- Phân loại chỉ số:
Trong phân loại chỉ số có nhiều cách phân loại chỉ số khác nhau tuỳ từng trường hợp việc nghiên cứu các hiện tượng kinh tế cụ thể mà ta có các chỉ số sau:
Theo đối tượng thì ta có chỉ số phát triển , chỉ số không gian vầ chỉ số kế hoạch .
Theo phạm vi tính toán thì ta có chỉ số đơn và chỉ số tổng hợp
Như vậy với việc phân theo từng loại trên có thể giúp chúng ta trong việc nghiên cứu từ việc phân loại trên đây ta đi vào các loại chỉ số cụ thể sau.
- Các loại chỉ số , phương pháp tính:
1. Chỉ số phát triển:
Chỉ số đơn:
Chỉ số đơn là chỉ số phản ánh sự biến động của từng đơn vị , từng hiện tượng kinh tế cá biệt .
Công thuc tính : i p = Pi/ Po với Pi : giá kỳ nghiên cứu và Po : giá kỳ gốc . Đây là chỉ số đơn về giá
Chỉ số đơn về lượng hàng hoá tiêu thụ .
Cong thức tính : i q = qi / qo với qi: lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ nghiên cứu và qo là lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ góc .
b- Chỉ số tổng hợp:
- Chỉ số tổng hợp là loại chỉ số phản ánh sự biến động chung của nhiều đơn vị , phần tử.Ta có chỉ số tổng hợp về giá và chỉ số tổng hợp về lượng hàng hoá tiêu thụ.
* Chỉ cố tổng hợp về giá cả Ip=SP1/ SPo hay Ip= S ip / n ở đây nó không chú ý đến lương hàng hoá tiêu thụ khác nhau của các mặt hàng mà các loại hàng hoá đó có sư tiêu thụ khác nhau trên thị trường ví vậy để tính chỉ số tổng hợp về giá cả thì phải xuất phát từ mối liên hệ sau
Doanh số ( doanh thu , hay mức tiêu thụ ) = Gía bán đưn vị ´ lưọng hàng hoá tiêu thụ
Từ phương trình kinh tế trên ta có chỉ số doanh số
Ipq = Sp1q1/ Spoqo (1)
Trong chỉ số này cả giá và lượng đều biến động do đó để nghiên cứu sự biến động của yếu tố giá ta phải cố định lượng hàng hoá tiêu thủ một kỳ nhất định , gọi là quyền số về chỉ số giá . Tuỳ theo thời kỳ lựa chọn quyền số mà ta có các chỉ số tổng hợp về giá như sau
Chỉ số tổng hợp về giá của Láspeyres : Quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ ở kỳ gốc
Ip = Spiqo / S poqo (2)
*Chỉ số tổng hợp của Pasches: Quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ ở kỳ nghiên cứu
Ip = S p1q1/ S poq1 (3)
*Chỉ số Fisher : Ip = Ip´Ip
Chú ý: Người ta có thể dùng trọng số m để tính chỉ số tổng hợp về giá Ip = S ip.m / Sm hay người ta có thể dựa vào doanh số của một kỳ nào đó (pnqn)
Ip =S ip.pn.qn / S pnqn
Từ công thức (2) và (3) ta có thể biến đổi như sau
Ip = pi.qo / poqo =[ S pi/po. Po.qo] / Spo....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement