Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By ya_hoo
#908458

Download miễn phí Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước về chất lượng

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Những lý luận cơ bản và thực trạng của quản lý nhà nước về chất lượng 2

I. Quản lý nhà nước về chất lượng là tất yếu trong nền kinh tế Việt nam 2

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và các yêu cầu cơ bản trong quản lý nhà nước về chất lượng: 4

2. Các hoạt động chính trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng Việt Nam. 7

2.1. Đăng ký chất lượng hàng hoá của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước 7

2.2. Hoạt động chứng nhận và công nhận sự phù với tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng. 9

2.3. Hoạt động kiểm tra, thanh tra về chất lượng hàng hoá của các cơ quan quản lý nhà nước. 14

II. Mối quan hệ biện chứng giữa tiêu chuẩn hoá, đo lường với quản lý nhà nước về chất lượng. 19

III.Thực trạng Tình hình quản lý nhà nước về chất lượng trong những năm qua. 23

1. Quản lý nhà nước về chất lượng tại Việt nam 23

1.1. Khái quát tình hình quản lý nhà nước về chất lượng trong giai đoạn trước đổi mới(từ 1986 trở về trước) 23

1.2. Giai đoạn từ năm 1987 đến nay. 27

2. Quản lý nhà nước về chất lượng ở một vài nước trên thế giới. 34

2.1. Đôi nét về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thử nghiệm tại Pháp. 34

2.2. Vài nét về Tổng cục nhà nước về chất lượng và giám sát kỹ thuật Trung Quốc. 36

Phần II: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước về chất lượng 38

1. Các giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý chất lượng trong cả nước cũng như trong từng donh nghiệp. 38

2. Những giải pháp trong hoạt động quản lý nhà nước về TC-ĐL- CL của chi cục tỉnh Sóc trăng. 40

 

Kết luận 43

Tài liệu tham khảo 44

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ong thời gian là 3 năm và xuất trình khi cơ quan có trách nhiệm yêu cầu.
Nội dung và phương pháp kiểm tra:
Nội dung tiến hành kiểm tra:
- Tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng và các điều kiện bao gói, ghi nhãn,vận chuyển, bảo quản, liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hoá. Việc kiểm tra này bao gồm từ việc lấy mẫu thực nghiệm và ra quyết định.
- Căn cứ để kiểm tra là các hợp đồng và các tiêu chuẩn đã được qui định trong pháp lệnh hàng hoá.
- Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thì có thể tiến hành kiểm tra chất lượng tại nơi sản xuất hay tại kho bảo quản trước khi xuất khẩu.
- Hàng xuất nhập khẩu có chất lượng đạt yêu cầu, có nghĩa là đã được cấp giấy chứng nhận của một tổ chức thứ 3 thì được miễn kiểm tra.
- Giấy chứng nhận chất lượng do các tổ chức cấp chỉ có giá trị hiệu lực trong điều kiện vận chuyển baỏ quản, nhưng không làm thay đổi chất lượng của sản phẩm hàng hoá
Kiểm tra chất lượng hàng hoá bằng các phương pháp sau:
Phương pháp kiểm tra chất lượng bằng cảm quan: Đây là phương pháp kiểm tra mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của các nhân viên kiểm tra, chính vì vậy tính chính xác và khách quan không cao. Nhưng có ưu điểm là rất ít tốn kém.
Phương pháp kiểm tra bằng thực nghiệm: Đây là phương pháp kiểm tra hoàn toàn dựa trên cơ sở phân tích một cách chi tiết, đầy đủ các chi tiết, thành phần của sản phẩm hàng hoá, do đó nó có tính chính xác cao nhưng đòi hỏi cơ bản là rất tốn kém và phải có nhân viên có trình độ.
Có hai hình thức kiểm tra thường được sử dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng:
- Kiểm tra toàn bộ: Đây là hình thức kiểm tra 100% tất cả các sản phẩm hàng hoá có trong lô. Hình thức này chỉ có thể áp dụng kiểm tra đối với các lô hàng bé và quí hiếm, không bị phá huỷ.
- Kiểm tra chọn mẫu: Là hình thức kiểm tra dựa trên sự lựa chọn một mẫu nhất định trong lô hàng và kiểm tra nó, sau đó đánh giá chung cho toàn bộ lô. Đây là hình thức kiểm tra kiểm tra phổ biến vì nó tiết kiệm, không phá huỷ lô hàng, tuy nhiên nó có nhược điểm lớn nhất đó là sự rủi ro trong việc chấp nhận hay bác bỏ lô hàng.
Thanh tra nhà nước về chất lượng:
Thanh tra nhà nước về chất lượng có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra trật tự kỉ cương về sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá. Nó bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Thanh tra việc đăng kí chất lượng và đảm bảo chất lượng trong điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp và tổ chức.
- Thanh tra việc thực hiện các TCVN bắt buộc đã dược ban hành trong pháp lệnh chất lượng hàng hoá.
- Thanh tra việc duy trì hệ thống bảo đảm chất lượng đã được công nhận của các doanh nghiệp và tổ chức.
- Thanh tra việc công bố các quảng cáo, các thông tin trung thực về chất lượng.
- Thanh tra việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng kém phẩm chất và hàng quá hạn sử dụng.
- Thanh tra những vi phạm trong việc thực hiện pháp lệnh chất lượng hàng hoá.
- Thanh tra việc đảm bảo sự phù hợp giữa các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng và thanh tra việc tuân thủ những qui định của nhà nước về đảm bảo chất lượng hàng hoá, vệ sinh môi trường và an toàn.
- Thanh tra nề nếp tổ chức, công tác quản lý chất lượng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu do nhà nước giao.
Việc thanh tra được thực hiện theo nguyên tắc phân cấp theo thứ bậc, cơ cấu bộ máy tổ chức. Mỗi cơ quan có trách nhiệm thanh tra việc tuân thủ pháp luật về chất lượng của các cơ quan ngoài nghành và việc thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan cấp dưới theo ngành tuyến dọc.
Thanh tra tổng cục: Bao gồm việc thanh tra với các đối tượng sau:
- Thanh tra những vấn đề lớn, quan trọng, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều khu vực và có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và xã hội. Thanh tra việc thực thi trách nhiệm của các trung tâm, các đơn vị chuyên môn và các đơn vị chức năng thuộc TCTCĐLCL trong việc thực thi các công việc QLNNVCL. Thanh tra các đối tượng thanh tra thuộc các trung tâm hay các cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn và hoạt động của các chi cục TCĐLCL.
Thanh tra trung tâm: Tiến hành thanh tra nhà nước về chất lượng đối với các đối tượng sau:
- Thanh tra các chi cục TCĐLCL thuộc tỉnh, thành phố.
- Thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm hàng hoá, kể cả sản phẩm hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc trung ương quản lý và tất cả các liên doanh nước ngoài trên địa bàn khu vực.
- Thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm hàng hoá đã được tổng cục cấp giấy chất lượng và các cơ sở có hệ thống đảm bảo chất lượng được chứng nhận trên địa bàn khu vực.
- Thanh tra các đối tượng của thanh tra chi cục trên địa bàn khu vực.
Thanh tra chi cục: Tiến hành thanh tra nhà nước về mặt chất lượng đối với các đối tượng sau:
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn do chi cục đảm nhận, trong các trường hợp đặc biệtchi cục có thể thanh tra tất cả các đối tượng của thanh tra trung tâm.
Chế độ thanh tra nhà nước về mặt chất lượng:
Thanh tra có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng bao gồm hai hình thức cơ bản:
+ Thanh tra định kì: Được tiến hành theoquyết định hay kế hoạch thanh tra của nhà nước.Thời hạn thanh tra định kì được qui định cụ thể đối với từng nội dung thanh tra, từng đối tượng thanh tra, tuỳ theo yêu cầu cần thiết của cơ quan QLNNVCL và thanh tra định kì được xây dựng kế hoạch từ đầu năm và được thông báo trước cho các doanh nghiệp.
+ Thanh tra bất thường: Khi cơ quan thanh tra nhà nước xét thấy cần thiết và không cần thông báo trước cho doanh nghiệp, việc thanh tra bất thường được dựa vào các căn cứ sau đây: Có xảy ra tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hoá do bất kì một tổ chức nào sản xuất, những vụ việc vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hoá do tổ chức thanh tra phát hiện hay do cơ quan quản lý cấp trên giao.
Các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước có quyền yêu cầu các cá nhân cung cấp đầy đủ tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra. Đề nghị TCTCĐLCL huỷ bỏ giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận hợp chuẩn, nếu trong quá trình thanh tra phát hiện ra các vi phạm pháp luật có quyền tạm đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu xét thấy gây hậu quả nghiêm trọng về vệ sinh môi trường và về kinh tế.
Các cơ quan có chức năng thanh tra nhà nước về chất lương có nhiệm vụ:
Lập biên bản sử phạt theo thẩm quyền cũng như các kiến nghị, sử lí những vi phạm với các cơ quan cấp trên có thẩm quyền cao hơn. Làm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, và chuyển sang cơ quan điều tra hình sự nếu thấy cấu thành tội phạm.Trởng đoàn thanh tra và các thành viên trong đoàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về kết luận của mình trong quản lý, thanh tra.
Chương 6 gồm sáu điều từ điều 26 đến điều 31 của pháp lệnh chất lượng hàng hoá qui định về kiểm tra chất lượng hàng hoá và thanh tra chuyên nghành về chất lượng hàng hoá cụ thể như sau:
- Chính phủ qui định danh mục hàng hoá phải ki
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement