Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By vuvy_50kg
#908452

Download miễn phí Đề án Kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

 

 Trang

 LỜI MỞ ĐẦU 01

PHẦN I: Khái quát chung về kiểm toán báo cáo

tài chính trên thị trường chứng khoán. 03 I/ Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính. 03

1. Khái niệm và bản chất của kiểm toán tài chính 03 2. Vai trò của kiểm toán tài chính. 05

 3.Trách nhiệm của kiểm toán viên và Công ty kiểm toán

 đối với kết quả của kiểm toán báo cáo tài chính. 06

 II/ Những vấn đề cơ bản trong việc niêm yết trên

 thị trường chứng khoán tập trung. 07

 III/ Một số quy định về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc

 lập cho các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán. 08

PHẦN II: Thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính tại các

Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay. 11

I/ Những nhân tố ảnh hưởng đến việc kiểm toán báo cáo tài

chính tại các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. 11

1. Thuận lợi 11

2. Khó khăn.

II/ Thực tế về kiểm toán báo cáo tài chính tại các Công ty

 niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay. 13

 1. Thực trạng môi trường thông tin. 13

2.Thực tế kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần

 cơ điện lạnh (REE). 15

 a. Báo cáo kết quả kinh doanh của REE 15

 b. Bảng giải trình chênh lệch số liệu trong báo cáo tài chính

 năm 1999 theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống

 kế toán Việt nam của Công ty REE. 19

 PHẦN III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của

 kiểm toán báo cáo tài chính tại các Công ty niêm yết trên

 thị trường chứng khoán hiện nay. 22

 I/ Xu hướng phát triển của kiểm toán báo cáo tài chính tại các

 Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thời gian tới. 22

 II/ Một số kiến nghị. 23

 KẾT LUẬN 26

 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t có thể bị thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên và bị xử lý theo pháp luật; nếu gây thiệt hại vật chất cho khách hàng thì phải bồi thường".
Và điều 19 Quy chế nêu thêm: "Tổ chức kiểm toán độc lập... chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước khách hàng về những vi phạm quy chế hành nghề của tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên, phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho khách hàng".
Như vậy, cũng tương tự như ở các nước khác, ở Việt Nam thì kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán độc lập cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý về công việc của mình. Thế nhưng quy chế trên của Việt Nam vẫn chưa cụ thể nên nếu có phát sinh tranh chấp thì việc xét xử sẽ hết sức khó khăn.
Tuy nhiên, theo thông thường thì kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước những đối tượng sau:
- Chịu trách nhiệm trước khách hàng là người thuê kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chịu trách nhiệm đối với người khác có quyền lợi tương đương như khách hàng (ví dụ như ngân hàng cho khách thể kiểm toán vay tiền)
- Chịu trách nhiệm trước những người sở hữu chứng khoán của các Công ty cổ phần.
II. Những vấn đề cơ bản trong việc niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung.
Cơ sở pháp lý cao nhất cho đến nay điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam là Nghị định số 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư số 01/1998/TT-UBCK ngày 13 tháng 10 năm 1998 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn chi tiết Nghị định nói trên.
Trong hai văn bản pháp lý này, có nêu lên những nội dung cơ bản liên quan đến tổ chức phát hành cổ phiếu, trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng như sau:
- Điều kiện các Công ty niêm yết:
+ Vốn điều lệ: 10 tỷ VNĐ trở lên
+ 2 năm hoạt động gần đây nhất có lãi liên tục.
+ Tối thiểu20% vốn cổ phần hay 20% tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành phải bán cho trên 100 người đầu tư ngoài tổ chức phát hành.
- Các báo cáo tài chính phải được kiểm toán hàng năm và công khai cho các đối tượng: Nhà nước, các ngân hàng, những nhà đầu tư...
- Số lượng cổ phiếu Nhà nước nắm giữ tối đa: không vượt quá 50% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
Cho đến nay, ở Việt Nam có 7 Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung, bao gồm:
+ Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE).
+ Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAFOOCO).
+ Công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh (TRANSIMEX).
+ Công ty cổ phần giấy Hải Phòng (HAPACO).
+ Công ty cổ phần cáp và vật liệu Viễn thông (SACOM).
+ Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn (SGH).
+ Công ty cổ phần đồ hộp (CANFOCO).
III/ Một số quy định về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.
Việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành chứng khoán và các tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có quy định cụ thể như sau:
Các tổ chức kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán là các tổ chức kiểm toán được quy định tại Điều 4 Chương I Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 07/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 22-TC/CĐKT ngày 19/3/1994 của Bộ tài chính. Ngoài ra, phải có thêm các điều kiện quy định cụ thể như sau:
- Đang hoạt động hợp pháp theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Có mức vốn điều lệ hay vốn chủ sở hữu từ 2 tỷ đồng trở lên đối với tổ chức kiểm toán trong nước, 300000 USD trở lên đối với tổ chức kiểm toán nước ngoài hay liên doanh.
- Có đội ngũ kiểm toán viên được cấp giấy phép hành nghề kiểm toán tại Việt nam từ 10 người trở lên và đáp ứng đủ một số điều kiện sau:
+ Có giấy phép hành nghề kiểm toán (còn thời hạn) do Bộ tài chính Việt Nam cấp và đang đăng ký hành nghề tại một tổ chức kiểm toán độc lập hợp pháp tại Việt Nam.
+ Kiểm toán viên Việt Nam phải là kiểm toán viên chuyên nghiệp có ít nhất 2 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại các tổ chức kiểm toán độc lập.
+ Kiểm toán viên người nước ngoài đã được Bộ tài chính cấp giấy phép hành nghề, phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.
+ Không phải là cổ đông hay người thay mặt hợp pháp cho cổ đông có quyền bỏ phiếu của Tổ chức phát hành hay Công ty kinh doanh chứng khoán được kiểm toán.
+ Không phải là thành viên Ban điều hành của Tổ chức phát hành hay Công ty kinh doanh chứng khoán được kiểm toán.
+ Không phải là khách hàng đang hưởng những điều kiện ưu đãi của Tổ chức phát hành hay Công ty kinh doanh chứng khoán được kiểm toán.
+ Không có quan hệ họ hàng thân thuộc như bố, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh chị em ruột với những người trong bộ máy quản lý, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng phó phòng và những người có chức vụ tương đương trong Tổ chức phát hành hay Công ty kinh doanh chứng khoán được kiểm toán.
- Có kinh nghiệm hoạt động kiểm toán tại Việt nam tối thiểu là 5 năm tính đến ngày nộp đơn tham gia kiểm toán
- Có số lượng khách hàng kiểm toán hàng năm tối thiểu là 50 đơn vị
- Phải nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán và được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
Theo những quy định này, hiện nay ở Việt Nam có Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán đối với các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán, bao gồm:
+ Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO).
+ Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
+ Công ty kiểm toán và tư vấn (AASC).
+ Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC).
+ Công ty kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).
Phần II
Thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính
tại các Công ty niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam hiện nay
I/ Những nhân tố ảnh hưởng đến việc kiểm toán báo cáo tài chính tại các Công ty niêm yết.
Thuận lợi.
Ngay từ trước khi thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam ra đời, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan đã có sự chuẩn bị rất chu đáo trong việc nghiên cứu, ban hành các chủ trương, chính sách làm cơ sở cho sự hoạt động vững chắc và có hiệu quả của thị trường này.Có thể sơ qua một số nét cơ bản sau:
- Nhà nước luôn cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của thị trường: tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức phát hành và Công ty kinh doanh chứng khoán hoạt động, kịp thời ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch, các chuẩn mực về chế độ kế toán chứng khoán...
- Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp thời gian vừa qua tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng được đánh giá là thành công, tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu trở thành đơn vị được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Các nhà đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement