tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi thử đại học cao đẳng cho các bạn
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp tài liệu ôn thi, đề thi tốt nghiệp THPT, thi đại học cao đẳng cho các bạn sinh viên tương lai. Hoàn toàn miễn phí khi download!

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010397 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ESTE

Câu 1: Thủy phân chất A có công thức C4H18O5 thu được rượu etylic và chất hữu cơ B. Cho biết số mol A bằng số mol rượu etylic bằng ½ số mol B. B được điều chế trực tiếp từ glucozơ bằng phản ứng lên men. Trùng ngưng B thu được một polime. Xác định công thức của A và B.
A. C2H5OCO – CH – CH2 – COOC2H5 và C2H5OH

OH
B. CH3COO – CH – (CH2)2 – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH
 
OH OH
C. HCOOCH – (CH2)3 – COOC2H5 và CH3 – CH – CH3
 
OH OH
D. CH3 – CH – COO – CH – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH
  
OH CH3 OH
Câu 2: Thủy phân este A bằng dung dịch NaOH thu được muối B và chất D. Biết:
- B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag  và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được khí CO2.
- D có công thức (CH2O)n. Biết D E F
- F có công thức (CH2Cl)n.
Công thức cấu tạo của A, B, D, E, F lần lượt là:
A. HCOOCH=CH2, HCOONa, CH3CHO, C2H5OH, C2H5Cl
B. HCOOCH2CHO, HCOONa, HOCH2CHO, HO(CH2)2OH, Cl(CH2)2Cl
C. CH3COOCH=CH2, CH3COONa, CH3CHO, C2H5OH, C2H5Cl
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng là:
A. HCOO-CH2-CHCl-CH3 B. CH3COO-CH2Cl
C. C2H5COO-CH2-CH3 D. HCOOCHCl-CH2-CH3
Câu 4: Thủy phân este E có CTPT là C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là:
A. Axit axetic B. Rượu etylic C. Etyl axetat D. Axit fomic
Câu 5: Cho các chất metanol (A), nước (B), etanol (C), axit axetic (D), phenol (E). Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm (-OH) của phân tử dung môi chất tăng dần theo thứ tự sau:
A. A, B, C, D, E B. E, B, A, C, D C. B, A, C, D, E D. C, A, B, E, D
Câu 6: Có 2 hợp chất hữu cơ (X), (Y) chứa các nguyên tố C, H, O, khối lượng phân tử đều bằng 74. Biết (X) tác dụng được với Na, cả (X), (Y) đều tác dụng được với dd NaOH và dd AgNO3/NH3. Vậy X, Y có thể là:
A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO
C. OHC-COOH và C2H5COOH D. OHC-COOH và HCOOC2H5
Câu 7: Từ một loài động vật ở Việt Nam, người ta tách được hợp chất A có CTPT là C8H14O2. Thủy phân A thu được B (C6H12O) và C (C2H4O2). B là hợp chất mạch hở không phân nhánh, tồn tại ở dạng trans, có thể tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng nguội sinh ra hexantriol-1,2,3. CTCT của C, B và A lần lượt là:
CH3 – CH2 – CH2 H CH3 – CH2 – CH2 H
A. CH3COOH, C = C và C = C
H CH2OH H CH2OOCCH3
B. HCOOCH3, CH3(CH2)2CH – CH = CH2 và CH3(CH2)2CH – CH = CH2
 
OH OOC – CH3
C. Cả A và B đều đúng D. Kết quả khác.
Câu 8: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một anđehit. B tác đụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là:
A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH
C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5 D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5
Câu hỏi 9: Xác định công thức cấu tạo các chất A2, A3, A4 theo sơ đồ biến hóa sau:
C4H8O2 → A2 → A3 → A4 → C2H6
A. C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa B. C3H7OH; C2H5COOH và C2H5COONa
C. C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa D. Kết quả khác
Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
(A)
(X)
(B) CH4  (D)  (E)  C2H5OH

Biết (X) chứa C, H, O. (D) có 3 nguyên tố. Mỗi mũi tên là một phản ứng. Các chất A, B, E có thể là:
A. HCOOCH=CH–CH3, HCOONa và C2H4 B. CH3COOCH=CH–CH3, CH3COONa và (C6H10O5)n
C. CH3COOCH=CH2, CH3COONa và C6H12O6 D. Cả A, B, C đều sai
Câu 11: Một chất tẩy rửa tổng hợp (chất E) được điều chế theo sơ đồ:
C12H24 A D + B E + D + G
Các chất B và D có thể là:
A. (C12H25C6H4)2SO4 và H2O B. C12H25C6H4SO3H và SO2
C. C12H25C6H4SO3H và H2O D. Cả A, B, C đều sai
Câu 12: Cho sơ đồ biến hóa sau:
CH3COOH + CH  CH A nA B
B C + D C + NaOH E + F
Các chất A và B có thể là:
A. CH3COOCH=CH2 và C2H5COONa B. CH2=CHCOOCH3 và CH3COONa
C. CH2=CHCOOCH3 và C2H5COONa D. CH3COOCH=CH2 và CH3COONa
Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: (1) C3H4O2 + NaOH → (A) + (B); (2) (A) + H2SO4 loãng → (C) + (D)
(3) (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag↓ + NH4NO3; (4) (B) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3
Các chất B và C có thể là:
A. HCHO và CH3CHO B. HCOOH và CH3CHO C. HCHO và HCOOH D. CH3CHO và HCOONa
Câu 14: Có hai este là đồng phân của nhau và đều do các axit no một lần và rượu no một lần tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12 gam NaOH nguyên chất. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hóa được sấy đến khan và cân được 21,8 gam (giả thiết là hiệu suất phản ứng đạt 100%). Cho biết công thức cấu tạo của hai este?
A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 B. HCOOC2H5 và CH3COO CH3
C. C3H7COOCH3 và CH3COOC3H7 D. Câu A, B, C đều sai
Câu 15: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O, mạch thẳng, có khối lượng phản ứng 146. X không tác dụng với natri kim loại. Lấy 14,6 gam X tác dụng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp gồm một muối và một rượu. Công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. HCOO(CH2)4OCOH B. CH3COO(CH2)2OCOCH3
C. CH3OOC-(CH2)2-COOCH3 hay C2H5OOC-COOC2H5 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 16: Chất X chứa C, H, O có khối lượng phân tử bằng 74. X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 / NH3. Khi đốt cháy 7,4g X thấy thể tích CO2 thu được vượt quá 4,7lít (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức cấu tạo của X:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC2H5 D. HCOOH
Câu 17: Muốn trung hòa 5,6 gam một chất béo X đó cần 6ml dung dịch KOH 0,1M . Hãy tính chỉ số axit của chất béo X và tính lượng KOH cần trung hòa 4 gam chất béo coY chỉ số axit bằng 7.
A. 5 và 14mg KOH B. 4 và 26mg KOH C. 3 và 56mg KOH D. 6 và 28mg KOH
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no).
A. Este thuộc loại no B. Este thuộc loại không no
C. Este thuộc loại no, đơn chức D. Este thuộc loại không no đa chức .
Câu 19: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chức. Để thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,10 ml dung dịch NaOH 10% có d = 1,1 gam/ml (lượng NaOH này dư 2% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng). Cho biết công thức cấu tạo của chất X?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement