Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1030017 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ðẦU 1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1 Khái niệm chung 3
1.2 Tổng quan về tài nguyên nước trên thế giới 4
1.3 Tổng quan về tài nguyên nước ở Việt Nam 9
1.4 Các thông số cơ bản ñể ñánh giá chất lượng môi trường nước 21
1.4.1 Các chỉ tiêu vật lý 21
1.4.2 Các chỉ tiêu hóa học 23
1.4.3 Các chỉ tiêu sinh học 23
1.5 Tổng quan về tài nguyên nước thành phố ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng 24
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
2.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 29
2.2 Nội dung nghiên cứu 29
2.3 Phương pháp nghiên cứu 29
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34
3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố ðà Lạt 34
3.1.1 Khái quát về sự hình thành và phát triển của thành phố ðà Lạt 34
3.2 Tài nguyên nước mặt của thành phố ðà Lạt. 42
3.2.1 ðặc ñiểm nguồn tài nguyên nước mặt thành phố ðà Lạt. 42
3.2.2 Hiện trạng chất lượng nước mặt thành phố ðà Lạt. 44
3.2.3 Nguyên nhân tác ñộng ñến chất lượng nước mặt của thành phố
ðà Lạt 74
3.3 ðề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước. 80
3.3.1 Giải pháp quản lý 80
4.3.2 Giải pháp kỹ thuật 84
4.3.3 Giải pháp công nghệ 85
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87
1 Kết luận 87
2 Kiến nghị 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
xả thẳng ra môi trường. Trên ñịa bàn 2 nơi trực tiếp nhận nguồn thải từ hoạt
ñộng sinh hoạt và sản xuất của người dân sinh sống trong khu vực ñó là hồ Xuân
Hương và thác Cam Ly và hiện nay cả hai nơi này ñang trong tình trạng ô nhiễm
nghiêm trọng.
Chức năng ñiều hòa vi khí hậu: Các hồ trong khu vực có chức năng cải
thiện ñiều kiện khí hậu cho khu vực.
b) Hiện trạng các nguồn thải có ảnh hưởng ñến chất lượng nước mặt thành
phố ðà Lạt
Các nhánh sông, suối chính và các hồ chứa nằm trên ñịa bàn thành phố
ðà Lạt chịu tác ñộng mạnh bởi các hoạt ñộng sản xuất công nghiệp, nông
nghiệp, du lịch và sinh hoạt ở từng khu vực, môi trường nước sông nơi tiếp
nhận nước thải từ các hoạt ñộng này ñã và ñang có dấu hiệu bị ô nhiễm, trong
ñó các nguồn thải bao gồm:
Nguồn thải sinh hoạt và du lịch: nguồn thải sinh hoạt là một trong
những nguồn tác ñộng chính ñến chất lượng nguồn nước mặt của thành phố
do hiện nay với mức ñộ gia tăng dân số nhanh chóng, ñặc biệt là việc di cư
lên thành thị của người dân nông thôn ñã tạo nên một áp lực lớn ñối với cơ sở
hạ tầng, ñiều kiện sống và chất lượng môi trường của thành phố. Cùng với ñó
là sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ. Lượng khách thăm quan hàng năm
tăng ñặc biệt vào mùa du lịch kéo theo việc gia tăng lượng nước thải lớn ra
môi trường nước, lượng nước thải tập trung xung quanh khu vực có mật ñộ
dân cư cao là phường 1, 2, 5, 6, 8 và một lượng lớn nước thải chưa ñược xử lý
ñổ ra suối Cam Ly, hồ Xuân Hương gây ảnh hưởng ñến chất lượng môi
trường nước hồ nói riêng và chất lượng môi trường sống của người dân thành
phố ðà Lạt nói chung.
Nguồn thải du lịch tập trung tại các ñiểm du lịch nổi tiếng của thành
phố ñặc biệt hiện nay là suối Cam Ly, hồ Xuân Hương, ñiểm hồ Tuyền Lâm.
Nguồn thải do hoạt ñộng sản xuất công nghiệp: Hoạt ñộng sản xuất công
nghiệp trên ñịa bàn chủ yếu là chế biến nông sản (chè, cà phê, rau hoa quả...),
chế biến lâm sản (các sản phẩm chính là gỗ xẻ, gỗ hộp và hàng mộc gia dụng).
Chủ yếu tập trung ở phường 5, 7, 10 và các xã Tà Nung, Xuân Trường như
Cụm công nghiệp Phát Chi xã Xuân Trường với diện tích 26,4 ha, Cụm công
nghiệp An Tâm với diện tích 23 ha, tiểu khu 144B mỏ khai thác ñá Cam Ly...
Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng từ nhiều các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất
nằm rải rác trên ñịa bàn.
Nguồn thải từ hoạt ñộng sản xuất của các làng nghề: trên ñịa bàn như
làng nghề sản xuất ñồ mộc dân dụng ở phường 2, phường 3; sản xuất mứt
bánh kẹo ở phường 3,4,5; sản xuất trà actiso,cà phê ở phường 4,5…
Nguồn thải từ hoạt ñộng nông nghiệp và các hoạt ñộng khác: Các hoạt
ñộng sản xuất nông nghiệp hiện nay ñã có những tác ñộng ñến chất lượng môi
trường nước thành phố ðà Lạt, như sau:
- Trong nông nghiệp: Việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo
vệ thực vật… khi mưa xuống sẽ bị rửa trôi cuốn theo dòng nước ra các kênh
mương dẫn nước, khi mực nước cao sẽ qua các trạm bơm hay cống vào các
sông chính, góp phần gây ô nhiễm môi trường nước sông.
- Trong thuỷ sản và chăn nuôi: việc sử dụng các loại phân tươi trong nuôi
trồng thuỷ sản nước ngọt ñang làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt ao,
hồ, gây ra tình trạng thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt tại hầu hết các xã.
- Trong lâm nghiệp: ảnh hưởng từ quá trình phát triển lâm nghiệp ñến
môi trường diễn ra do cháy rừng và khai thác, trồng rừng không theo quy
hoạch. Khi ñó, diện tích rừng bị thu hẹp, gây ảnh hưởng ñến môi trường sống
của nhiều loài ñộng vật do nơi cư trú bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị suy giảm và
hiện tượng trượt lở, xói mòn ñất còn làm suy thoái môi trường ñất, ảnh hưởng
ñến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, ñồng thời còn gây ra lũ quét ảnh
hưởng ñến cuộc sống của người dân khu vực xung quanh.
Các bãi rác tự phát: Hiện nay tại các ñiểm gần suối Cam Ly, hồ ða
Thiện, hồ Tuyền Lâm xuất hiện những bãi phát tự giác ñang gây ô nhiễm
cho môi trường
3.2.2.2. ðánh giá chất lượng nước mặt thành phố ðà Lạt có kế thừa các kết
quả nghiên cứu trước ñây và hiện trạng trong giai ñoạn từ tháng T4/2012 ñến
T8/2013
Nguồn cung cấp nước cho thành phố ñều lấy từ hệ thống sông, suối trên
ñịa bàn vì vậy chất lượng nước mặt gắn trực tiếp với chất lượng nước sông,
suối. ðể ñánh giá ñược chất lượng nước và các yếu tố ảnh hưởng ñến chất
lượng nước của ñịa bàn nghiên cứu ñề tài tiến hành ñánh giá thông qua việc
thu thập và phân tích mẫu nước của các sông suối chính và các hồ chứa bao
gồm: hệ thống lưu vực sông ðồng Nai ñoạn chảy qua ñịa bàn, suối Cam Ly,
hồ Tuyền Lâm, hồ ða Thiện, hồ ðan Kia, hồ Chiến Thắng, hồ Xuân Hương.
Các thông số phân tích bao gồm: pH, DO, COD, BOD5, NH4+, NO3-, PO43-,Cl-
, Pb, Cu, Hg, Fe và coliform và so sánh các thông số ño ñược với QCVN
08:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).
a) Chất lượng nước sông, suối trên ñịa bàn
* Chất lượng nước sông ðồng Nai.
ðà Lạt nằm ở ñầu nguồn sông ðồng Nai, do vậy mà nguồn nước sử
dụng chính trên ñia bàn ñều ñược bắt nguồn từ sông ðồng Nai chảy qua các
hệ thống các nhánh sông suối. Trong năm 2012 - 2013 khi tiến hành thu thập
các mẫu nước trên ñịa bàn nghiên cứu ñề tài ñã tiến hành thu thập và phân
tích mẫu nước sông ðồng Nai tại huyện ðăk Glong ñoạn chảy qua tỉnh Lâm
ðồng (Mẫu M1). kết quả phân tích mẫu ñược thể hiện:
Kết quả phân tích nước tại các ñiểm quan trắc trong khu vực nghiên
cứu cho thấy: các chỉ tiêu pH, kim loại nặng trong nước như Cu, Fe, Pb, Hg
ñều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với quy chuẩn
08:2008/BTNMT quy ñịnh chất lượng nước cấp cột A1.
Các chỉ tiêu hoá học, sinh học, dinh dưỡng như COD, BOD5, DO,
NH4+, PO43-... kết quả phân tích khi ñem so sánh với quy chuẩn thì ñều năm
trong giới hạn cho phép.
Nhìn chung nước sông ðồng Nai ñoạn chảy qua khu vực tỉnh Lâm
ðồng có toàn bộ các chỉ tiêu ñem phân tích khi ñem so sánh với quy chuẩn
08:2008/BTNMT ñều nằm trong giới hạn cho phép, các chỉ tiêu ñều nằm ở
ngưỡng nhỏ hơn nhiều so với mức giới hạn, ñạt tiêu chuẩn nước cấp cột A1.
Nước ñược ñánh giá vào loại sạch, ñảm bảo tốt cho các yêu cầu dùng nước và
các ngành kinh tế khác.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement