Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018652 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1 MỞ ðẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của luận văn nghiên cứu: 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn. 3
1.2.1 Mục tiêu chung 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 3
1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.4.1 ðối tượng nghiên cứu : 4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 5
2.1 Khái niệm, ñối tượng, chức năng, vai trò của khuyến công 5
2.1.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan ñến khuyến công. 5
2.1.2 ðối tượng của khuyến công 6
2.1.3 Chức năng của khuyến công 7
2.1.4 Vai trò của khuyến công 7
2.1.5 Mục tiêu của khuyến công 9
2.1.6 Nội dung hoạt ñộng khuyến công 9
2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt ñộng khuyến công 17
2.1.8 Làng nghề và vai trò của khuyến công trong phát triển làng nghề 19
2.2 Cơ Sở thực tiễn của hoạt ñộng khuyến công ở Việt Nam và trên
thế giới. 22
2.2.1 Thực tiễn hoạt ñộng khuyến công ở Việt Nam 22
2.2.2 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp ñịa phương ở một số nước trên
thế giới 30
3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU 32
3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 32
3.1.1 Giới thiệu về tỉnh Bắc Ninh 32
3.1.2 Giới thiệu về Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công
nghiệp Bắc Ninh 39
3.1.3 Tổ chức mạng lưới khuyến công tỉnh Bắc Ninh 45
3.2 Phương pháp nghiên cứu 46
3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 46
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 49
3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 50
3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu: 50
3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu: 51
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
4.1 Thực trạng làng nghề và hoạt ñộng khuyến công tại tỉnh Bắc
Ninh giai ñoạn 2010-2012. 53
4.1.1 Thực trạng làng nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 53
4.1.2 Thực trạng hoạt ñộng khuyến công của Trung tâm Khuyến công
và tư vấn PTCN tỉnh Bắc Ninh ñối với các làng nghề. 57
4.2 Kết quả hoạt ñộng khuyến công theo từng chương trình của hoạt
ñộng khuyến công . 64
4.2.1 Hoạt ñộng ñào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề: 65
4.2.2 Hoạt ñộng nâng cao năng lực quản lý 72
4.2.3 Hoạt ñộng xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao
công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. 73
4.2.4 Hoạt ñộng phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 79
4.2.5 Hoạt ñộng tư vấn và cung cấp thông tin 81
4.2.6 Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển cụm công
nghiệp. 81
4.2.7 Hoạt ñộng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện
chương trình khuyến công giai ñoạn 2010-2012. 81
4.3 Hạn chế trong quá trình thực hiện khuyến công tại tỉnh Bắc Ninh 83
4.3.1 Các làng nghề còn phát triển chậm 83
4.3.2 Ô nhiễm môi trường ở làng nghề và vùng nông thôn 83
4.4 ðánh giá chung về kết quả hoạt ñộng khuyến công tại TTKC và
TVPTCN tỉnh Bắc Ninh 84
4.4.1 Những mặt ñược 84
4.4.2 Những tồn tại, khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình
khuyến công trong thời gian qua: 88
4.4.3 Nguyên nhân 90
4.5 ðịnh hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường hiệu quả hoạt ñộng
khuyến công tại TTKC & TVPTCN Bắc Ninh ñối với các làng
nghề. 91
4.5.1 ðịnh hướng tới năm 2020 91
4.5.2 Giải pháp nhằm tăng cường hoạt ñộng của Trung tâm khuyến
công & TV PTCN Bắc Ninh ñối với các làng nghề. 94
5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105
5.1 Kết luận: 105
5.2 Kiến nghị 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của luận văn nghiên cứu:
- Bắc Ninh là một tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam thuộc ñồng bằng
sông Hồng và nằm trên Vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc bộ. Ngay sau khi tái lập
tỉnh (năm 1997), ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh ñã xác ñịnh rõ Bắc Ninh phải phá thế
thuần nông, thực hiện lộ trình xây dựng tỉnh công nghiệp theo hướng hiện ñại.
Chính vì vậy ðảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh ñã tập trung phát
huy mọi tiềm năng, lợi thế của một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc
Bộ, tích cực, chủ ñộng tranh thủ sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, giúp ñỡ của Trung ương,
cùng nhau ñoàn kết, thống nhất trong ðảng, tạo sự ñồng thuận trong nhân dân
và cả hệ thống chính trị cùng nhau chung sức ñồng lòng xây dựng quê hương
ñất nước, không ngừng phấn ñấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và ñạt
ñược những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh ñã có lịch sử tồn tại và phát triển lâu ñời,
phân bổ rộng khắp trên ñịa bàn toàn tỉnh và hoạt ñộng ở hầu hết các ngành
kinh tế chủ yếu. Sự tồn tại và phát triển của các làng nghề ñã góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Song nhu cầu ñầu tư và ñịnh
hướng phát triển của làng nghề ñòi hỏi có sự hỗ trợ về mặt ñịnh hướng phát
triển và kết nối giữa việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Bắc Ninh là một
tỉnh giàu tiềm năng phát triển kinh tế, có nhiều nghề, Công tác hoạt ñộng
khuyến công ñã góp phần quan trọng trong việc phát triển làng nghề, thúc ñẩy
tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp
hoá, hiện ñại hoá trên ñịa bàn nông thôn của tỉnh.
Nhưng khu vực làng nghề Bắc Ninh ñã bộc lộ những hạn chế như ô nhiễm
môi trường ngày càng nghiêm trọng, năng suất lao ñộng thấp, trình ñộ quản lý còn
yếu kém, khả năng phân tích và phát triển thị trường cũng như ñịnh hướng kế hoạch
sản xuất, còn rất hạn chế và lúng túng, trình ñộ tay nghề của người lao ñộng thấp
chưa có tính chuyên môn cao dẫn ñến sản phẩm sản xuất có giá trị gia tăng thấp.
Thời gian qua, hoạt ñộng khuyến công tại tỉnh Bắc Ninh nói chung, thực
chất là tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh
ñã có những kết quả ñáng kể, khẳng ñịnh ñược vai trò quan trọng trong việc
khuyến khích thúc ñẩy công nghiệp nông thôn phát triển, giá trị sản xuất công
nghiệp nông thôn ngày càng tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông
thôn theo hướng công nghiệp hoá, và phát triển các cụm công nghiệp làng nghề
theo hướng chuyên nghiệp và tinh sảo, qua ñó tạo việc làm ổn ñịnh cho nhiều
lao ñộng tại ñịa phương có thu nhập khá. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh,
người lao ñộng trên ñịa bàn ñã tiếp cận và hiểu ñược chủ chương chính sách
của ðảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, hoạt ñộng khuyến công còn bộc lộ
nhiều hạn chế như chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; cũng
như chưa có ñịnh hướng kế hoạch mang tính chiến lược ñáp ứng nhu cầu phát
triển và nhân rộng ñối với các cụm công nghiệp cũng như phát triển nghề
truyền thống trên ñịa bàn tỉnh… Cơ chế quản lý hoạt ñộng khuyến công còn
thiếu dẫn ñến sự chồng chéo, trùng lặp các hoạt ñộng khuyến công giữa các
ñơn vị, tổ chức ñoàn thể trong tỉnh gây lãng phí nguồn ngân sách.
Nhằm ñưa ra ñược bức tranh tổng quát về hoạt ñộng khuyến công tại
tỉnh Bắc Ninh và rút ra những giải pháp tăng cường hoạt ñộng khuyến công
của tỉnh ñối với các làng nghề nhằm góp phần khai thông bế tắc của tình trạng
cơ sở sản xuất làng nghề thiếu vốn, thiếu những ñịnh hướng sản xuất và phát
triển mang tính bên vững trên cơ sở làng nghề truyền thống và nghề mới phù
hợp với truyền thống của ñịa phương, trong khi ngân hàng không cho vay sẽ
là một yếu tố quan trọng ñể thúc ñẩy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các
làng nghề tiếp cận ñược nguồn vốn hỗ trợ nhằm ñổi mới công nghệ, qua ñó
nâng cao năng suất, giảm ô nhiễm môi trường, phát triển ñào tạo lao ñộng,
quản lý. Khai thác hiệu quả mọi tiềm năng của khu vực làng nghề ñóng góp
nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá tỉnh Bắc Ninh.
Xuất phát từ những yếu tố cấp thiết trên vì vậy tui ñưa ra nghiên cứu và lựa
chọn luận văn “Giải pháp tăng cường hoạt ñộng của Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñối với các làng nghề”. Qua ñó tạo
ñược một cú hích, mồi cho sự thành lập, phát triển các cụm công nghiệp và làng nghề
truyền thống trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian tới.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn.
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu ñánh giá thực trạng hoạt ñộng khuyến công của
Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (sau ñây gọi tắt là
Trung tâm khuyến công - TTKC) tỉnh Bắc Ninh những năm qua, ñề tài ñề
xuất một số giải pháp tăng cường hoạt ñộng khuyến công của Trung tâm
trong các năm tới.
Phấn ñấu từ nay ñến hết năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh phát triển
mỗi xã có một làng nghề, ñáp ứng nhu cầu về lao ñộng nông nhàn trên ñịa bàn.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường hoạt ñộng
khuyến công ñối với phát triển các làng nghề.
- Phản ánh thực trạng hoạt ñộng khuyến công tại Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñối với phát triển các
làng nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh gia ñoạn 2010 - 2012.
- ðề xuất, ñịnh hướng những giải pháp nhằm tăng cường hoạt ñộng
khuyến công của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp
tỉnh Bắc Ninh với các làng nghề trong những năm tới.
1.3. Các câu hỏi nghiên cứu
- Giải pháp tăng cường hoạt ñộng khuyến công nhằm phát triển làng
nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh cần những giải pháp nào?.
Hoạt ñộng khuyến công ñối với phát triển các làng nghề cần tập trung
vào những hoạt ñộng nào?
- ðể phát huy tối ña và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ
khuyến công vào việc duy trì và phát triển làng nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc
Ninh cần có những ñịnh hướng và giải pháp như thế nào?.
1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. ðối tượng nghiên cứu :
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là giải pháp tăng cường hoạt ñộng của
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñối
với các làng nghề.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các nội
dung chủ yếu sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt ñộng khuyến công phát
triển các làng nghề.
- Nghiên cứu thực trạng công tác khuyến công của Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ñối với các làng nghề
giai ñoạn 2010 - 2012:
- Phạm vi về thời gian nghiên cứu:
Số liệu phản ánh thực trạng hoạt ñộng của Trung tâm Khuyến công và Tư
vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh ñối với các làng nghề, ñược thu thập từ năm
2010 - 2012 và ñề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường hoạt ñộng khuyến
công ñối với các làng nghề trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, tầm nhìn ñến năm 2020.
- Phạm vi không gian nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về
giải pháp tăng cường hoạt ñộng của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp Bắc Ninh ñối với các làng nghề.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement