Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014400 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
Phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh có thể ñược xem là một nhiệm vụ
rất cần thiết của mỗi doanh nghiệp nhằm ñảm bảo những suy nghĩ và hành ñộng của
doanh nghiệp ấy phù hợp với nhu cầu thị trường và khả năng của mình. Sự cần thiết
ñó thể hiện trước hết ở kết quả trợ giúp doanh nghiệp tự ñánh giá, nhìn nhận bối
cảnh ngành nghề mà mình ñang cạnh tranh ñể chiếm lĩnh thị phần. Sự sai lầm trong
nhận thức về bối cảnh ngành có thể dẫn ñến những tổn hại nghiêm trọng trong chiến
lược kinh doanh cụ thể của công ty, dẫn ñến những tổn thất về kết quả, hiệu quả
hoạt ñộng trước mắt và lâu dài cho doanh nghiệp.
Sự cần thiết trên còn ñược thể hiện ở nội dung thứ hai là giúp doanh nghiệp
ñưa ra nhận ñịnh về các năng lực của mình nhằm ñạt ñược các mục tiêu chiến lược
ñặt ra. Một mục tiêu chiến lược chỉ có thể ñạt ñược khi doanh nghiệp có ñủ năng
lực ñể thực hiện mục tiêu ấy. Việc theo ñuổi những mục tiêu quá lớn so với năng
lực cũng có thể ñưa ñến những kết cục tồi tệ trong hoạt ñộng mà nguyên nhân trực
tiếp có thể liên quan ñến tình trạng thiếu nhân lực, thiếu thanh khoản, yếu về năng
lực công nghệ, v.v... ðiều ñó cũng rất dễ dẫn doanh nghiệp ñến bờ phá sản.
Lý do thứ ba cho sự cần thiết của việc phân tích chiến lược trong doanh
nghiệp thể hiện ở khả năng ñưa ra nhận ñịnh tổng quát những ñiểm mạnh, ñiểm yếu,
những cơ hội và thách thức ñối với doanh nghiệp. Những nhận ñịnh này sẽ là cơ sở
rất hữu ích cho doanh nghiệp dựa vào ñó ñể cải thiện chiến lược kinh doanh trong
tương lai.
ðối với Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, một doanh nghiệp
với hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phân bón chiếm giữ một vị trí quan trọng trong
sự phát triển của tổ chức, thì việc phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh lại càng
trở nên quan trọng. Phân tích này sẽ góp phần cải thiện tầm nhìn của công ty về bối
cảnh chung của ngành phân bón, qua ñó nhận diện ñược những quan ñiểm cần thiết
cho xây dựng và cải thiện chiến lược kinh doanh. Thêm vào ñó, việc phân tích có
thể ñưa ra nhận ñịnh về mức ñộ phù hợp của chiến lược mà công ty ñang có, những
năng lực mà công ty ñang sở hữu với bối cảnh ngành và nhu cầu thị trường. Ngoài
ra, nhìn nhận những thế mạnh, yếu ñiểm, thời cơ, thách thức cũng sẽ ñược mô tả
trong bản phân tích chiến lược. Tất cả những ñiều quan trọng ấy ñược hy vọng sẽ
góp phần lớn vào việc cải thiện chất lược chiến lược sản xuất kinh doanh phân bón
của công ty về sau.
Xuất phát từ nhận thức trên ñây, chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài :
“Phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh sản phẩm phân bón tại Công ty Cổ
phần Công Nông nghiệp Tiến Nông”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích thực trạng chiến lược sản xuất kinh doanh phân bón
của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, ñề tài ñưa ra một số ñề
xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty
trong thời gian tới.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích chiến lược sản xuất kinh doanh của
Công ty
- Phân tích thực trạng chiến lược sản xuất kinh doanh phân bón của Công ty
Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông
- ðưa ra những ñề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản xuất
kinh doanh phân bón của Công ty Cổ phẩn Công Nông nghiệp Tiến Nông trong
thời gian tới
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là các nội dung về chiến lược sản xuất kinh
doanh của Công ty Cổ phẩn Công Nông nghiệp Tiến Nông.
- Phạm vi về không gian: ñề tài nghiên cứu chủ yếu trong phạm vi thông tin
xoay quanh chiến lược kinh doanh phân bón của Công ty Cổ phần Công Nông
nghiệp Tiến Nông. Ngoài ra, do yêu cầu nội dung của nghiên cứu, ñề tài sử dụng
một số thông tin thuộc lĩnh vực ngành phân bón của Việt Nam.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement