Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013626 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Thông qua các công trình và kết quả ñánh giá về tình hình nghiên cứu
ngoài nước và trong nước về công nghệ hàn Plasma, ta có thể thấy rằng xu
hướng áp dụng công nghệ mới ñể tăng năng xuất và chất lượng trong ngành
chế tạo cơ khí ngày càng phát triển.
Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản là một trong
những hướng tiên tiến, ñã giải quyết ñược vấn ñề công nghệ và vật liệu hàn.
ðây là một vấn ñề còn hạn chế trong nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam.
Một vài công trình ñã nghiên cứu trước ñây của các tác giả Việt Nam còn
chưa ñi sâu vào bản chất công nghệ và chỉ mới ñược coi là các thử nghiệm ban
ñầu trong ñiều kiện phòng thí nghiệm nên chưa có kết quả khả quan.
Vì vậy ðề tài ñã ñặt ra mục tiêu là thực hiện việc “Nghiên cứu ảnh
hưởng một số thông số cơ bản của chế ñộ hàn ñắp Plasma bột hợp kim
Nickel ñến hình dạng và kích thước mối hàn”.
Trong quá trình thực hiện ñề tài, tác giả ñã xây dựng ñược bộ cơ sở dữ
liệu chế ñộ công nghệ hàn, xác ñịnh ñược một số thông số cơ bản ảnh hưởng
ñến chế ñộ hàn ñắp Plasma bột hợp kim Nickel.
ðề tài ñã hoàn thiện mục tiêu nghiên cứu cụ thể ñề ra bao gồm:
1-Các công nghệ phục hồi chi tiết máy bằng hàn ñắp trên thế giới và
trong nước;
2- Công nghệ hàn ñắp trong phục hồi và chế tạo chi tiết máy bằng Plasma
bột hợp kim Nickel, tầm quan trọng của việc phục hồi và chế tạo chi tiết máy;
3- Kết luận, mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
Xuất phát từ các mục tiêu ñó, ñề tài ñã xây dựng lên các nội dung
nghiên cứu theo từng giai ñoạn cụ thể như sau:
Nội dung 1: Tổng quan về công nghệ hàn plasma và các sản phẩm của
ñề tài.
Nội dung 2: ðối tượng, thiết bị và phương pháp nghiên cứu
Nội dung 3: Nghiên cứu lý thuyết
Nội dung 4: Nghiên cứu thực nghiệm
Kết luận và ñề nghị
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1- NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT MÁY BẰNG
HÀN ðẮP PLASMA VỚI BỘT HỢP KIM TRÊN THẾ GIỚI VÀ
TRONG NƯỚC
1.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
Từ năm 1941, các nhà khoa học Mỹ ñã nỗ lực nghiên cứu giải pháp hàn
và cắt các loại vật liệu từ kim loại nhẹ và hợp kim của chúng nhằm phục vụ
cho Công nghiệp Quốc phòng, ñặc biệt là chế tạo kết cấu máy bay. Nhờ vậy,
một trong những phương pháp hàn mới ñã ñược phát minh ñó là hàn hồ quang
bằng ñiện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ TIG (Tungsten Inert
Gas). Từ những năm 1950, hàn TIG ñã ñược công nhận như là một phương
pháp hàn tiên tiến ứng dụng một cách có hiệu quả ñể chế tạo các liên kết hàn
từ vật liệu khó hàn và ñòi hỏi chất lượng cao.
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu nhằm phát triển hơn nữa công
nghệ hàn TIG, các nhà khoa học Mỹ không những ñã nhận thấy một số hạn
chế của phương pháp hàn này mà còn phát hiện thêm hiệu ứng quan trọng của
hồ quang plasma nén và từ ñó các công trình nghiên cứu lý thuyết về công
nghệ hàn hồ quang plasma PAW (Plasma Arc Welding) ñã ñược có một sự
phát triển mạnh mẽ.
So sánh với quá trình hàn hồ quang bằng ñiện cực không nóng chảy
trong môi trường khí trơ, hàn hồ quang plasma có những ưu ñiểm vượt trội:
Mức ñộ tập trung năng lượng nhiệt cao hơn ( nếu như trong hàn TIG hồ
quang có dạng hình nón và nhiệt ñộ chỉ ñạt tới khoảng 5.000- 6.000 0K thì
nhiệt ñộ của hồ quang plasma nén có thể vượt quá 24.000 0 K); ñộ ổn ñịnh
của hồ quang cao hơn, có thể sử dụng chế ñộ hàn với phạm vi ñiều chỉnh
cường ñộ dòng hàn lớn ( từ một vài ampe ñến hàng trăm ampe); Chất lượng
mối hàn cao và ổn ñịnh (vì các thông số của vũng hàn ít phụ thuộc vào

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement