Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011408 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Trong những năm gần ñây cùng với sự phát triển nhanh chóng nền kinh tế
của ñất nước, kinh tế khu vực nông thôn ñã có nhiều khởi sắc rõ rệt. Vấn ñề phát
triển nông nghiệp, nông thôn luôn giành ñược sự quan tâm to lớn của ðảng và Nhà
nước, nhiều chủ trương chính sách ñã ñược ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả
và ñạt ñược nhiều thành tựu ñáng kể. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
ñược tăng cường: ðiện, ñường, trường, trạm,… nhất là thủy lợi, giao thông ñã ñược
ñầu tư xây dựng tại nhiều nơi, góp phần thúc ñẩy sản xuất, từng bước thay ñổi bộ
mặt nông thôn.
Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược có thể thấy hiện nay phát triển nông
thôn Việt Nam vẫn còn gặp nhiều những khó khăn, hạn chế. Trước năm 2009, mặc
dù có sự chuyển ñổi về cơ cấu sản xuất nhưng tại nông thôn sản xuất nông nghiệp
vẫn là loại hình sản xuất chủ ñạo, trình ñộ sản xuất còn thấp nên tốc ñộ tăng trưởng
kính tế còn chậm, ñóng góp cho GDP của khu vực nông thôn còn thấp. Kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn còn yếu kém, lạc hậu và không ñồng bộ. Kết cấu
hạ tầng chưa ñảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế; cơ cấu hạ tầng kết nối giữa các khu
vực còn yếu kém. Sự ñấu nối, phối hợp trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của
các ñiểm dân cư mới chỉ ñáp ứng nhu cầu trước mắt và nhanh chóng bị lạc hậu
trong quá trình phát triển.
Trước tình hình ñó, ñể thúc ñẩy sự phát triển kinh tế bền vững và giải quyết
những bất cập mà khu vực nông thôn ñang gặp, ðảng và Nhà nước ñã ñưa ra nhiều
chủ trương, chính sách về ñầu tư phát triển cho khu vực nông thôn. Vì vậy công tác
quy hoạch xây dựng nông thôn mới ñược kỳ vọng là sẽ xây dựng lên một không
gian kiến trúc của một vùng quê hài hoà giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở,
hạ tầng kỹ thuật với cảnh quan môi trường và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các
dân tộc.
ðề án nghiên cứu mô hình quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với ñặc
trưng vùng miền và các yếu tố giảm nhẹ thiên tai là chương trình nhằm ñáp ứng sự
phát triển theo các tiêu chí nông thôn mới do Chính phủ ban hành tại Quyết ñịnh số
491/Qð – TTg ngày 16/4/2009 nhằm ñáp ứng cho nhu cầu trên.
Cao Lộc là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Lạng Sơn gồm 2 thị trấn và
21 xã với tổng diện tích tự nhiên là 63.427,06 ha. Huyện Cao Lộc có xuất phát ñiểm
kinh tế tương ñối thấp, chủ yếu là kinh tế nông - lâm - nghiệp. Trong những năm
qua huyện ñã có bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là
việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: ðiện, ñường, trường, trạm, ... Vấn ñề
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn của huyện ñang tạo ra một bộ mặt mới
theo hướng rất tích cực.
Huyện Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn ñang trong quá trình triển khai thực hiện quy
hoạch xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn toàn huyện. Tuy nhiên ñặc thù là huyện
miền núi nên ñời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kém phát
triển, ñặc biệt là cơ sở hạ tầng ở các xã ở vùng 3; ñời sống kinh tế - xã hội vẫn mang
nhiều nét truyền thống lạc hậu nên công tác triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng
nông thôn mới trên ñịa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên tui tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá
tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Cao Lộc - tỉnh
Lạng Sơn”.
2. Mục ñích - yêu cầu của ñề tài
2.1. Mục ñích của ñề tài
- ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên ñịa
bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới.
2.2. Yêu cầu của ñề tài
- ðánh giá ñầy ñủ các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng phát
triển nông thôn và thực trạng việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên ñịa
bàn huyện Cao Lộc. ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn
mới trên ñịa bàn huyện Cao Lộc.
- ðánh giá hiện trạng tổng hợp, công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông
thôn mới và giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên phạm vi một
xã của huyện Cao Lộc.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement