Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011407 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ðẦU
1 Tính cấp thiết của ñề tài
Nông nghiệp, nông thôn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việt Nam là nước nông nghiệp, dân số sống ở
khu vực nông thôn chiếm gần 75% dân số cả nước. Vì vậy, phát triển nông
nghiệp, nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế
xã hội, ðảng và Nhà nước ta ñã rất quan tâm ñến phát triển nông nghiệp nông
thôn. ðể triển khai Nghị quyết số 26 - NQ/TW, với chủ trương ñưa nông thôn
tiến kịp với thành thị, xây dựng mục tiêu hiện ñại hóa nông thôn Việt Nam
vào cuối năm 2020, ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ñã ra
Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg về việc ban hành bộ tiêu trí quốc gia về xây dựng
nông thôn mới. Trên cơ sở bộ tiêu chí nông thôn mới này, các ñịa phương căn
cứ ñể xây dựng, phát triển nông thôn. Trên cơ sở các quyết ñịnh của Chính
phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ñịa phương sẽ tiến
hành rà soát và xây dựng chương trình hành ñộng ñể thực hiện thắng lợi xây
dựng nông thôn theo bộ tiêu chí mới. Cũng như các ñịa phương vùng núi phía
Bắc khác, ðiện Biên là một tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn. Là một trong
số những tỉnh cùng kiệt nhất cả nước, ñặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông
thôn. ðể xây dựng nông thôn ðiện Biên theo tiêu chí mới, ñòi hỏi phải có sự
ñánh giá một cách tổng quát, bên cạnh sự nỗ lực của toàn ðảng, toàn dân và
huy ñộng các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào phát triển nông thôn.
Mường Chà nằm ở phía Bắc tỉnh ðiện Biên, cách tỉnh lỵ 57km gồm 1 thị
trấn và 14 xã. Trong những năm qua Mường Chà ñã có bước chuyển biến tích
cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc xây dựng kết cấu hạ tầng
nông thôn như: ðiện, ñường, trường, trạm, chợ... Vấn ñề chuyển dịch cơ cấu
nông nghiệp, nông thôn ñang tạo ra bước ñột phá trong nông nghiệp dần dần
thay ñổi căn bản nếp nghĩ, cách làm cũ trong sản xuất nông nghiệp ở nông
thôn.Tuy nhiên, Mường Chà vẫn là một huyện cùng kiệt của tỉnh ðiện Biên, ñời
sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kém phát triển. Mối
quan hệ giữa không gian sống, không gian sinh hoạt và không gian sản xuất
kém bền vững.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công tác quy hoạch xây dựng nông
thôn mới trên ñịa bàn huyện, bổ xung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho nội
dung quy hoạch phù hợp với thực tế ñịa phương.
Từ những lý do nêu trên chúng tui tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh
giá tình hình xây dựng nông thôn mới huyện Mường Chà và lập phương
án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mường Mươn, huyện Mường
Chà, tỉnh ðiện Biên”.
2 Mục ñích nghiên cứu
- Nghiên cứu, ñánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới huyện
Mường Chà, tỉnh ðiện Biên từ ñó ñề ra những giải pháp có tính khoa học và
khả thi nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện
Mường Chà tỉnh ðiện Biên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ðảng bộ
tỉnh ðiện Biên về xây dựng nông thôn mới.
- So sánh tính phù hợp của các tiêu chí nông thôn mới của tỉnh, của
Trung ương với ñịa bàn huyện.
- Lập phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mường Mươn,
huyện Mường Chà, tỉnh ðiện Biên.
3 Yêu cầu
- Nắm vững các văn bản do Nhà nước và ñịa phương ban hành có liên
quan tới quy hoạch xây dựng nông thôn mới
- Thu thập ñiều tra các tài liệu, số liệu, văn bản và bản ñồ có liên quan.
- Các giải pháp ñưa ra phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu của ñề tài,
phù hợp với thực tiễn của ñịa phương.
Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
1.1.1 Cơ sở lý luận về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
1.1.1.1.Khái niệm vùng nông thôn
Cho ñến nay, chưa có một ñịnh nghĩa chuẩn xác ñược chấp nhận một
cách rộng rãi về nông thôn. Khi nói về nông thôn, thường thì người ta hay so
sánh nông thôn với thành thị. Có ý kiến cho rằng có thể dùng chỉ tiêu dân số,
mật ñộ dân cư ñể phân biệt nông thôn với thành thị. Có ý kiến ñưa ra nên
dùng chỉ tiêu trình ñộ kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu phát triển sản xuất hàng hoá, lại
có ý kiến cho rằng nông thôn là vùng mà ở ñấy chủ yếu làm nông nghiệp. Tất
cả những ý kiến trên ñều ñúng nhưng chưa ñầy ñủ. Nếu dùng những chỉ tiêu
riêng lẻ thì chỉ thể hiện ñược từng mặt của nông thôn nhưng chưa thể bao
trùm ñược khái niệm vùng nông thôn một cách ñầy ñủ.
Theo ý kiến phân tích của các nhà xã hội học và kinh tế học có thể ñưa ra
khái niệm tổng quát về vùng nông thôn như sau: “Nông thôn là vùng khác với ñô
thị là ở ñó có một cộng ñồng chủ yếu là nông dân, làm nghề chính là nông
nghiệp; có mật ñộ dân cư thấp hơn; có kết cấu hạ tầng kém phát triển hơn; có
mức ñộ phúc lợi xã hội thua kém hơn; có trình ñộ dân trí, trình ñộ tiếp cận thị
trường và sản xuất hàng hóa thấp hơn” (Vũ Thị Bình và cs, 2006).
Tuy nhiên khái niệm trên cần ñược ñặt trong ñiều kiện thời gian và
không gian nhất ñịnh của nông thôn mỗi nước, mỗi vùng.
Vùng Tây Bắc gồm các tỉnh ðiện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình,
Lào Cai, Yên Bái và miền núi Thanh Nghệ. Về mặt ñịa lý, có thể nói, Tây
Bắc là vùng có quá trình kiến tạo khá phức tạp và là vùng núi cao hiểm trở
nhất Việt Nam. Nói một cách chung nhất, ñây là “miền ñất của những núi cao
và cao nguyên” là một khối liền mạch núi sông kéo dài từ Vân Nam (Trung
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement